1 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28664

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve Üniversitenin eğitim öğretim imkânlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinde yaz okulu eğitim öğretimi ve uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Birim: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

d) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkân sağlanması ve normal dönemlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmalarının giderilerek öğretim veriminin artırılması,

c) Öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders alabilme imkânının sağlanması,

ç) Öğrencinin güz ve bahar dönemlerinde kayıt olamadığı dersleri alma imkânının verilmesi,

d) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık sağlanması,

e) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanınması,

f) Öğrenciye kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme fırsatının verilmesi.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Yaz okulunun açılması

MADDE 7 – (1) Yaz okulu, ilgili birim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmesi halinde açılabilir. Yaz okulu azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yaz okulunda lisansüstü, lisans ve önlisans programlarının güz ve bahar yarıyıllarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler açılabilir. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısını, Senato belirler. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı gerekir. Bir derste öğrenci sayısının 30’u aşması halinde yeni bir sınıf açılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.

Yaz okulu tarihleri, sınavları ve ders saatleri

MADDE 8 – (1) Yaz okulu, bahar yarıyılının tamamlanmasından sonra başlayacak şekilde ve süresi 5 haftadan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

(2) Yaz okulu yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her dersin haftalık ders saati, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin en fazla üç katı olacak şekilde düzenlenir.

(3) Yaz okulu için bütünleme sınavları yapılmaz ancak, geçerli mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

Yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesi ve kayıt

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm başkanlığı önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilgili fakülte dekanlıklarınca, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince ilan edilir.

(2) Yaz okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.

(3) Yaz okulunda toplam en çok 15 AKTS kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Ancak, genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenci, 20 AKTS kredi değere kadar derse kayıt yaptırabilir. Senato gerektiğinde bu sınırları değiştirebilir.

(4) Öğrenci, yaz okulu ekle süresinde kaydından düşürülen dersler yerine, açılması kesinleşen derslere toplam kredi sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, açılması kesinleşen dersi bırakamaz. Yaz okulunda dersten çekilme uygulanmaz.

(5) Öğrenci, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadır. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda kendi bölümünde/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir dersi, kredi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde öncelikle başka bir bölümden/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Öğrencinin kendi bölümü/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders;

a) AKTS kredisi 2 - 4 arasında ise 4 dâhil, 1 eksik AKTS krediye,

b) 5 ve daha yukarı AKTS kredisi olan dersler için ise, 2 eksik AKTS krediye kadar,

Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alınabilir.

(6) Diğer üniversite öğrencileri de üniversitemiz yaz okulundan faydalanabilir.

Derslere devam

MADDE 10 – (1) Öğrenciler daha önceden devam sağlamış olma durumlarına bakılmaksızın teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve dersin öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu Üniversitenin eğitim öğretim ile ilgili yönetmeliklerine göre belirlenir ve yaz okulundan alınan ders, transkript belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar, öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır.

(2) Kayıtlı olduğu bölüm/programında alması gereken derslerin dışındaki derslerden alınacak notlar, genel not ortalamasına katılmaz. Bu derslerden başarısız olunması, ders tekrarını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz.

(3) Diğer üniversitelerin yaz okulundan alınan dersin başarı notu, birim yönetim kurullarınca onaylandıktan sonra işleme konulur.

(4) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

(5) Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenci sınamalı duruma düşer.

(6) İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenci yaz okulu sonunda mezun olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz okulu öğretim ücreti, 2547 sayılı Kanun doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Ders ücreti

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca tespit edilen esaslara göre ücret ödenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 17/6/2012 tarihli ve 28326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.