1 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28664

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (DESUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, çalıştırmak ve sürdürmek,

b) Üniversitede fen, sağlık ve sosyal bilimlerde disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirecek, Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak,

c) Üniversitedeki araştırıcıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde bölgesel bir merkez olmak,

ç) Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile Üniversitenin eğitim çalışmalarına yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda şu faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede faaliyet gösteren tüm bilim dallarında çok disiplinli temel ve uygulamalı araştırmalar için koordinasyon sağlamak,

b) Üniversite ile sanayide gerçekleştirilen üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla gerekli proje ekiplerini oluşturmak,

c) Üniversitede üretilen bilgiyi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi amacıyla ilgili alanlara yönlendirmek,

ç) Üniversite, sanayi ve kamu kuruluşları arasında bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağları ile bilim ve teknoloji platformlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Üniversitenin vermiş olduğu proje desteklerinin verimliliğini ve işlevselliğini sağlamak üzere öncelikli alanları, proje değerlendirme-izleme kriterlerini ve uygulama ilkelerini belirlemek ve yürütmek,

e) Ulusal ve uluslararası araştırma proje desteklerinden Üniversitenin etkin olarak yararlanması için gerekli bilgilendirme ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,

f) Üniversite öğretim elemanlarının ve birimlerinin mevcut teknoparklardan yararlanma süreçlerinde düzenleyici görev almak,

g) Lisans ve lisansüstü programların, temel ve uygulamalı araştırmalara paralel olarak güncelleştirilmesinde ve teknoloji kullanımına imkan verecek şekilde geliştirilmesinde ve bilgi aktarım ortamları sağlanmasında; lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinde sanayi ile katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacak ortak projeler geliştirilmesine yardımcı olmak,

ğ) Sanayiye projelendirme, danışmanlık, test, ölçüm ve analiz hizmetleri vermek,

h) Üniversite ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kursları, seminerler, paneller, konferanslar, sertifika programları düzenlemek,

ı) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine, sanayi ve kamu kuruluşlarından staj ve deneyim kazanma olanakları sağlamak,

i) Üniversitede yenilik sisteminin gelişimini yönlendirmek ve gerekli etkinlikleri yürütmek,

j) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmede gerekli birimlerin oluşturulmasını ve çalışmaların yürütülmesini düzenlemek,

k) Temel bilim ve uygulamalı araştırmalar için, sektörün ve sivil toplum temsilcilerinin desteği ile yarışma ve ödül programları geliştirmek ve yürütmek,

l) Araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanında Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri yürütmek; çalışma grupları, kurullar oluşturmak ve bunların çalışmalarını yürütmek,

m) Merkezin faaliyet konularında konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden, merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdür yardımcısı da bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

ç) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Çalışma gruplarında yer alacak üyeler ile araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üye ve Müdür ile toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda Müdür vekili yönetiminde toplanır. Yönetim Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde karar verilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Rektörün bilgisine sunmak,

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

c) Merkez bünyesinde konuların özelliklerine göre gereken geçici veya sürekli çalışma gruplarını kurmak, bu gruplarda görevlendirilecekleri karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

d) Araştırmacı ve yardımcı teknik elemanların, araştırma ve yayın konularında yurtiçinde ve yurtdışında yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak,

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve görevlendirilmeleri ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu başkanı ve Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirilme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör görevlendirir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama alanları ile ilgili olarak geçici veya sürekli alt danışma kurulları oluşturabilir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdürce önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Malzeme ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Sanayi, kamu kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi, proje ve işbirliği sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 17/12/2007 tarihli ve 26733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.