9 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28642

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   3/5/2013

             KARAR NO        :   2013/75

             KONU                  :   Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/4/2013 tarih ve 3223 sayılı yazısına istinaden,

1. Kurulumuzun 7/3/2011 tarih ve 2011/17 sayılı Kararının 1. Maddesinin; “İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan ve ekli krokide sınırları belirtilen 115.821,84 m2 yüzölçümlü dolgu alanı ve 319.306,74 m2 yüzölçümlü deniz yüzeyi (iki adet yat limanı) olmak üzere toplam 435.128,58 m2 yüzölçümlü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” şeklinde revize edilmesine,

2. İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi sınırları içinde; Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanını da kapsayan özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait 274 ada, 1 no’lu parsel ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan oluşan toplam 436.263,58 m²’lik alana (deniz yüzeyi alanı da dahil) yönelik “Yat Limanı Alanı (Emsal:0.13; çatı dahil olmak üzere Hmax:7.50 m)” ve “Balıkçı Barınağı Alanı” Kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

3. Onaylanan İmar Planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Ekleri için tıklayınız.