9 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28642

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DÜZ HAVŞA BAŞLI (GENEL BAŞ STİLİ) TİP H VEYA TİP Z YILDIZ

TORNAVİDA YUVALI VİDALAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ 

(TS EN ISO 7046-1, TS EN ISO 7046-2)

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2013/9)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78)  ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1023-7 EN ISO 7046-1 “Cıvatalar-Bölüm 7: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı Tip H ve Tip Z-Mamul Kalitesi A- Çelik Mukavemet Sınıfı 4.8” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Söz konusu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 7046-1 “Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar - Mamul Kalitesi A - Bölüm 1: Mukavemet Sınıfı 4.8 Olan Çelik Vidalar” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

(2) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78)  ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1023-8 EN ISO 7046-2  “Cıvatalar-Bölüm 8: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili)-Yıldız Tornavida Yuvalı-Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 8.8, Paslanmaz Çelik ve Demir Dışı Metallar” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.  Söz konusu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 7046-2 “Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar - Mamul Kalitesi A - Bölüm 2: Mukavemet Sınıfı 8.8 Olan Çelik Vidalar, Paslanmaz Çelik Vidalar ve Demir Dışı Metal Vidalar” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 7046-1  standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard; anma çapı M1,6 ila M10 (dahil), mamul kalitesi A ve mukavemet sınıfı 4.8 olan düz havşa başlı Tip H veya Tip Z yıldız tornavida yuvalı vidaların karakteristiklerini kapsar.

Özel durumlarda bu standardda belirtilenler dışında özellikler istenirse bunlar, mevcut standardlardan (örneğin; ISO 261, ISO 888, ISO 898-1 ve ISO 965-2) seçilebilir.”

(2) TS EN ISO 7046-2  standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard; anma çapı M2 ila M10 (dahil), mamul kalitesi A ve mukavemet sınıfı; çelik için 8.8, paslanmaz çelik için A2-70, demir dışı (demir esaslı olmayan) metaller için CU2 ve CU3 olan düz havşa başlı yıldız tornavida yuvalı vidaları kapsar.

Özel durumlarda bu standardda belirtilenler dışında özellikler istenirse bunlar, mevcut standardlardan (örneğin; ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506-1, ISO 4759-1 ve ISO 8839) seçilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 7046-1 ve TS EN ISO 7046-2 standardları TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 7046-1 ve TS EN ISO 7046-2 standardlarına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.