9 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28642

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim, unvan ve belirli bir hizmet için Bakanlıkça yapılan görevlendirme bazında personel ihtiyacı planlamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, hizmet gerekleri ve talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanabilirler.”

“Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar ile Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulan personelin ayrılışları, çalışma sürelerini dolduracakları tarih beklenilmeksizin sağlanır.”

“(2) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenlerin atamalarında, görevden uzakta iken bölge hizmet süresini dolduran personelin göreve iadesini müteakip atanmasında, 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılan atamalarda ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranların atamalarında, yer değiştirme dönemi beklenilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olması veya bu bölgede söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları başarı puanı ve ihtiyaca göre sırasıyla çalışma süresini doldurmadıkları daha üst hizmet bölgelerine yapılır. Üst hizmet bölgelerine atanma hakkı doğanların daha alt hizmet bölgelerine atanma talepleri gözönünde bulundurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlerde görev yapan personel, görevli bulunduğu hizmet bölgesi içinde kalmak kaydıyla ve tercihleri de alınarak, anılan fıkra hükümleri çerçevesinde yer değiştirme döneminde Kurul tarafından başka hizmet alanlarına atanırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Üçüncü Hizmet Bölgesi (5 Yıl) kısmının sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

“

36

Niğde Gümrük Müdürlüğü

B

16

NİĞDE

ORTA AKDENİZ (MERSİN)

”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Dördüncü Hizmet Bölgesi (4 Yıl) kısmının sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

“

30

Iğdır Gümrük  Müdürlüğü

C

11

IĞDIR

DOĞU ANADOLU (VAN)

”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Beşinci Hizmet Bölgesi (3 Yıl) kısmının sonuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

“

38

Derecik Gümrük Müdürlüğü

C

22

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU (VAN)

39

Üzümlü Gümrük Müdürlüğü

C

23

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU (VAN)

40

Aktepe Gümrük Müdürlüğü

C

24

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

41

Gülyazı Gümrük Müdürlüğü

C

25

ŞIRNAK

İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

”

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2012

28346