2 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28635

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :  30/4/2013

KARAR NO    :  2013/ÖİB-K-26

KONU              :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Siirt ili, Merkez

                             ilçede bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Siirt ili, Merkez ilçesi, Evren Mahallesi, Vaditibin mevkii, 216 ada, 1 no.lu parselde bulunan 3.172,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Siirt ili, Merkez ilçesi, Evren Mahallesi, Vaditibin mevkii, 216 ada, 1 no.lu taşınmazın 382.000.- (Üçyüzseksenikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Göksar Petrol Ürünleri Temizlik Gıda Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Göksar Petrol Ürünleri Temizlik Gıda Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.