2 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28635

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :  30/4/2013

KARAR NO    :  2013/ÖİB-K-25

KONU              :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazine (Hazine)’si adına kayıtlı muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamelerinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonlarınca;

a) “Hazine adına kayıtlı, Bitlis/Merkez, Papşin köyü, 431 no’lu parselde bulunan 3.575,21 m2 yüzölçümlü taşınmazın 581.000.- (Beşyüzseksenbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Medet URFAN-Gülmehmet YEMAN Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Medet URFAN-Gülmehmet YEMAN Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 580.000.- (Beşyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Tan Plaza Otomotiv İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tan Plaza Otomotiv İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 577.000.- (Beşyüzyetmişyedibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Sabri AYDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabri AYDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

b) “Hazine adına kayıtlı Şırnak/İdil, Yukarı Mahalle, 146 ada, 1 numaralı parselde bulunan 552,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.050.000.- (Birmilyonellibin) Türk lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ramazan DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.040.000.- (Birmilyonkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Abdullah ŞANLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdullah ŞANLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.030.000.- (Birmilyonotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Orhan ADIBELLİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Orhan ADIBELLİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamelerindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.