30 Nisan 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28633

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih              :  25/4/2013

Karar No      :  2013/61

Konu            :  İstanbul – Büyükçekmece – Muratbey

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26/3/2013 tarih ve 2606 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Muratbey Köyü sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan toplam yüzölçümü 153.868,00 m² olan 793, 801, 804, 805, 821, 822, 823, 824, 825, 935, 936 ve 1720 nolu parselleri kapsayan planlama alanının “Depolama Alanı”, “Gelişme Konut Alanı”, “Park Alanı”, “Tır Parkı”, “Trafo Alanı”, “Yol” olarak planlanmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 12/6/2012 tarih ve 2012/81sayılı Kararı ile onaylanan, 16/6/2012 tarih ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların kabulüne,

Söz konusu parsellere “Gelişme Konut Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Park Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Havza Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Ekleri için tıklayınız.