30 Nisan 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28633

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam kredisi 21’i aşmamak üzere ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2012

28280