27 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28600

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2013/6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/27)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nin Ek-2 İthali Yasak Kimyasallar listesinde yer alan aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.

“

GTİP

MADDE İSMİ

CAS

EC

2903.99.90.00.15

Polibromlanmış difeniller

 

 

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2012

28513 (2. Mükerrer)