19 Mart 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28592

MLLETLERARASI ANDLAMA

Karar Says : 2013/4389

23 Austos 2012 tarihinde Bikekte imzalanan ekli Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz Hakknda Mutabakat Zaptnn onaylanmas; Dileri Bakanlnn 8/2/2013 tarihli ve 6980848 sayl yazs zerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanunun 3 nc ve 5 inci maddelerine gre, Bakanlar Kurulunca 22/2/2013 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

B. ARIN A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDA

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

S. ERGN F. AHN E. BAI N. ERGN

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOLU M. Z. ALAYAN

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ S. KILI M. M. EKER H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

M. GLER C. YILMAZ . ELK M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Milli Eitim Bakan Milli Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU B. YILDIRIM

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

TRKYE CUMHURYET HKMET LE KIRGIZ CUMHURYET

HKMET ARASINDA KIRGIZSTAN-TRKYE MANAS

NVERSTES TZ HAKKINDA

MUTABAKAT ZAPTI

Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti (bundan byle Taraflar olarak anlacaktr) 26 Nisan 2011 tarihinde Ankarada imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Krgz Cumhuriyeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinin leyi Esaslarna Dair Anlamann hkmlerinin tatbiki iin aadaki ekilde anlamlardr:

Madde 1

Taraflar, 17 Aralk 1995 tarihinde Bikekte imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmetleri Yetkilileri Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz Metni Konusunda Mutabakat Zapt ve bunun ekindeki Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tznn yerini almak zere ibu Mutabakat Zapt ve Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz (bundan byle Tzk olarak anlacaktr) zerinde mutabk kalmlardr. Tzk ibu Mutabakat Zaptnn yrrle girmesini mteakip yrrle girecektir.

Madde 2

bu Mutabakat Zaptnn yorumlanmas ve uygulanmasyla ilgili doabilecek anlamazlklar Taraflar arasnda diplomatik kanallardan zmlenecektir.

Madde 3

bu Mutabakat Zapt, Taraflarn onay iin gerekli ulusal yasal ilemlerini tamamladklarna dair diplomatik kanallardan birbirlerine yapacaklar son yazl bildirimin teslim alnd tarihte yrrle girecek ve 26 Nisan 2011 tarihinde Ankarada imzalanan Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinin leyi Esaslarna Dair Anlama yrrlkte olduu srece yrrlkte kalacaktr. Sz konusu anlama feshedildii takdirde ibu Mutabakat Zapt da feshedilmi saylacaktr.

bu Mutabakat Zaptnn yrrle girmesiyle 17 Aralk 1995 tarihinde Bikekte imzalanan Trkiye Cumhuriyeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmetleri Yetkilileri Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz Metni Konusunda Mutabakat Zapt ve bunun ekinde Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz yrrlkten kalkacaktr.

bu Mutabakat Zapt 23 Austos 2012 tarihinde Bikekte, Trke ve Krgzca ikier nsha halinde ve her iki metin eit derecede geerli olmak zere imzalanmtr.

 

Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti adna Krgz Cumhuriyeti Hkmeti adna

 

 

mer Diner Kanat Sadkov

Milli Eitim Bakan Eitim ve Bilim Bakan

 

KIRGIZSTAN-TRKYE MANAS NVERSTES TZ

30 Eyll 1995 tarihinde zmirde imzalanan Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti arasnda Krgz Cumhuriyetinin Bakenti Bikek ehrinde Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinin Kurulmasna Dair Anlamaya uygun olarak Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi kurulmutur. (bundan byle niversite olarak anlacaktr)

niversite kurucular, Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmetidir.

niversitenin tzel ve gerek adresi: 720044, Krgz Cumhuriyeti, Bikek ehri, Tntk cad. No: 56, Telefonu: 541942.

niversite, tzel kiilik ile birlikte zel bilanoya, Krgz Cumhuriyeti ile dier yurtd lkelerin banka ve kredi kurumlarnda ulusal paral ve dvizli tevdiat hesabna, Trkiye Cumhuriyeti ile Krgz Cumhuriyetinin devlet damgalarnn ve Krgz ile Trk dillerinde isminin var olduu mhre sahiptir.

niversite Trkiye Cumhuriyeti ile Krgz Cumhuriyetinin devlete tespit edilmi ekle uygun yksek eitim diplomalarn verir.

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

Madde 1

bu Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tznn amac, Trkiye Cumhuriyeti, Krgz Cumhuriyeti ve dier Trk cumhuriyetleri ile topluluklarna mensup niversite anda bulunan genlerin bir at altnda toplanarak uluslararas ada bilimin eitim gereklerine gre eitilmelerini ve Trklk bilincine kavuturulmalarn salamak, zellikle ada, demokratik ve laik devlet esaslarna inanan, gelecek yzyllarn ihtiyalarna cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanm, milli ve manevi deerlerine bal, hr ve bilimsel dnce gcne, geni bir dnya grne ve topluma kar sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarna saygl, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakmndan dengeli ve salkl ekilde gelimi, yapc ve yaratc insanlar yetitirmek zere, Krgzistann Bikek ehrinde kurulan tzel kiilie ve bilimsel zerklie sahip Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinin (bundan byle niversite olarak anlacaktr) tekilat, ynetimi ve eitim-retimi ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

Madde 2

bu Tzk, niversitenin btn bilimlerini ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3

bu Tzk, 26 Nisan 2011 tarihinde Ankarada imzalanan Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinin leyi Esaslarna Dair Anlamaya (bundan byle Anlama olarak anlacaktr) dayal olarak dzenlenmitir.

KNC BLM

st Kurulular

Mtevelli Heyet

Madde 4

Mtevelli Heyet niversitenin en st karar organdr.

niversitenin genel ynetimini salamak amacyla ortak iletme ile idare prensibinden hareketle, taraflardan atanacak 8 kiiden oluur. Mtevelli Heyet Bakan ve 3 ye Trk Tarafnca l (Cumhurbakan, Babakan ve Bakan) kararname ile atanr. Sz konusu kararname Trkiye Cumhuriyeti Yksekretim Genel Kurulunun nerisi zerine Trkiye Cumhuriyeti Mill Eitim Bakanlnca hazrlanr.

Mtevelli Heyetin dier 4 yesi ise Krgz Cumhuriyeti Eitim ve Bilim Bakanlnn teklifi zerine Krgz Cumhuriyeti Hkmetinin karar ile tayin edilir.

Mtevelli Heyet yeliinin sresi 5 yldr. yeliklerin sresinden nce boalmas halinde ayn usul ile ye tayini yaplr.

Asli grevleri uhdelerinde kalarak Mtevelli Heyete seilen Bakan ve yelerin her ne ekilde olursa olsun esas grevlerinden ayrlmalar halinde Mtevelli Heyetteki grevleri de kendiliinden sona erer.

Mtevelli Heyeti ylda en az 2 defa toplanr. Toplant yer ve zaman Mtevelli Heyet Bakannca tespit edilir. Toplant nisab 5 olup, grler kabul veya red olarak bildirilir. Oylarn eitlii halinde Bakann oyu 2 oy saylr.

Rektr ve Rektr Vekili Mtevelli Heyet toplantlarna katlrlar, gr bildirebilirler, ancak oy kullanamazlar.

Mtevelli Heyetin Grevleri

Madde 5

Mtevelli Heyetin grevleri unlardr:

(1) Mtevelli Heyetin alma usul ve esaslarn ynetmelikle belirlemek;

(2) Rektrlk veya Mtevelli Heyet yelerinden birisinin teklifi zerine faklte, enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezi, blm ve anabilim dallar amak, kapatmak veya birletirmek;

(3) Akademik ve idari kadrolar tahsis etmek ve akademik ve idari kadrolar iin denecek cretlerin taban ve tavan miktarlarn tespit etmek;

(4) Akademik ve idari personelin szleme esas ve artlarn belirlemek;

(5) niversitenin yllk alma hedeflerini belirlemek ve taraf hkmetlerce bildirilecek deneklere uygun olarak Rektrlk tarafndan hazrlanacak niversite btesini incelemek, onaylamak ve gerektiinde revize etmek, ayrca, mteakip yl iin talep edilecek denekleri tespit ederek, Mays ay sonuna kadar taraf hkmetlere bildirmek;

(6) Rektrlk tarafndan gndeme getirilen dier konularda karar vermek;

(7) bu Tzk ile Senatoya verilen grevler dnda Tzn uygulanmasyla ilgili ihtiya duyulacak mali, idari ve akademik konularda ynetmelikler karmak;

(8) Her yl niversitenin yllk faaliyetini ieren raporu takvim yl sonunda Trkiye Cumhuriyeti Mill Eitim Bakanlna, Trkiye Cumhuriyeti Yksekretim Kurulu Bakanlna ve Krgz Cumhuriyeti Eitim ve Bilim Bakanlna sunmak.

Denetleme Kurulu

Madde 6

niversitenin idari, mali ve akademik denetimi, Taraflarca tayin edilecek 4er yeden oluan Denetleme Kurulu tarafndan ylda en az 1 defa yaplr. Denetleme Kurulu yeleri, 5 yl iin Mtevelli Heyet tayinindeki usul ile belirlenir. Denetleme Kurulu Bakan her 2 ylda bir Denetleme Kurulu yeleri arasndan mnavebe ile Taraflarca belirlenir.

Denetleme Kurulu, Mtevelli Heyetin harcamalarn ve dier faaliyetlerini de denetler.

Birer Denetleme Kurulu yesi taraf lkelerin Maliye Bakanlklarnn bteyle ilgili personelinden seilir.

Mtevelli Heyet kendi belirleyecei srelerde, ilmi, idari ve mali ynden ayrca denetlemeler yaptrabilir, bu maksatla, bir i denetim organ oluturabilir.

Her yl olaan olarak yaplacak olan denetimler sonucu dzenlenecek raporun birer rnei Trkiye Cumhuriyeti Mill Eitim Bakanlna, Trkiye Cumhuriyeti Yksekretim Kurulu Bakanlna, Krgz Cumhuriyeti Eitim ve Bilim Bakanl ile Mtevelli Heyet Bakanlna verilir.

Trkiye Cumhuriyeti Mill Eitim Bakan adna Trkiye Cumhuriyeti Yksekretim Kurulu ile Krgz Cumhuriyeti Eitim ve Bilim Bakan gerek grdnde her zaman Denetleme Kurulundan ilave denetim isteyebilir.

NC BLM

niversitenin Organlar

Rektr ve Rektr Vekili

Madde 7

Rektr ve Rektr Vekili (Rektr Birinci Yardmcs) Anlamada belirtilen usulle ve 4 yl iin atanr. Sresi biten Rektr ve Rektr Vekili yeniden atanabilir. Rektrn, Rektr Vekili dnda en ok 3 yardmcs bulunur. Rektr yardmclar, Rektr Vekilinin de gr alnarak, Rektr tarafndan 4 yl iin atanr. Rektrn grevi sona erdiinde Rektr yardmclarnn da grevi sona erer.

niversitenin idari, mali ve akademik ilemleri Rektr Vekilinin gr alnarak Rektr tarafndan yrtlr.

Rektrn grevi banda bulunmad zamanlarda Rektr Vekili, her ikisi de grevleri banda bulunmadklar takdirde ise, Rektr yardmclarndan birisi Rektre veklet eder. Vekil, veklet sresinde Rektrn yetki ve sorumluluklarna sahiptir.

Rektrn Grevleri

Madde 8

Rektr (Mtevelli Heyetinin yetkileri hari) niversiteyi idari ve akademik konularda temsil eder. Rektr niversitenin ita amiridir. Rektrn bulunmad durumlarda ita amiri yetkisi Rektr tarafndan Rektr Vekiline veya Rektr yardmclarna braklabilir.

Rektrn grev, yetki ve sorumluluklar aadakilerdir:

(1) niversite kurullarna bakanlk etmek, Mtevelli Heyetin kararlarn uygulamak, niversite kurullarnn nerilerini inceleyerek karara balamak ve niversiteye bal kurulular arasnda dzenli almay salamak;

(2) Her eitim-retim yl sonunda ve gerektiinde niversitenin eitim-retim, bilimsel aratrma, yaym ve topluma hizmet faaliyetleri hakknda Mtevelli Heyete rapor sunmak;

(3) niversitenin yatrm programlarn, btesini ve kadro ihtiyalarn, bal birimlerinin ve niversite Ynetim Kurulu ile Senatonun gr ve nerilerini aldktan sonra hazrlamak ve Mtevelli Heyetine sunmak;

(4) Gerekli grd hallerde niversiteyi oluturan kurulu ve birimlerde grevli retim elemanlarnn ve dier personelin grev yerlerini deitirmek veya bunlara yeni grevler vermek;

(5) niversitenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak;

(6) Mtevelli Heyete belirlenen tekilat emas uyarnca, Rektr Vekilinin de grn alarak, yneticilerin grev yetki ve sorumluluklarn belirlemek;

(7) bu Tzk ile kendisine verilen dier grevleri yapmaktr.

Rektr, niversitenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasnda ve gelitirilmesinde, rencilere gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda, gerektii zaman gvenlik nlemlerinin alnmasnda, eitim-retim, bilimsel aratrma, yaym ve topluma hizmet faaliyetlerinin niversitenin kurulu ama ve ilkeleri dorultusunda planlanp yrtlmesinde, bilimsel, idari ve mali gzetim ve denetimin yaplmasnda ve bu grevlerin alt birimlere aktarlmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato

Madde 9

Senato, niversitenin akademik organdr, bakan Rektrdr. Senato; rektr yardmclar, faklte dekanlar, enstit ve yksekokul mdrleri ile her fakltenin Faklte Kurulunca 3 yl iin seilecek birer yesinden oluur.

Senato her eitim-retim yl banda ve sonunda olmak zere ylda en az 2 defa toplanr. Rektr gerekli grd hallerde Senatoyu toplantya arr.

Senatonun Grevleri

Madde 10

niversitenin st akademik organ olan Senatonun grevleri:

(1) niversitenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetlerinin esaslar hakknda karar almak;

(2) niversitenin yllk eitim-retim programn ve takvimini inceleyerek karara balamak;

(3) Diploma veren birimlerin akademik programlarn ve deiikliklerini onaylamak;

(4) Lisansst retime ilikin esaslar belirlemek;

(5) n lisans ve lisans dzeyinde devam, ara snav says ve bunlarn baar notuna katks, uygulama, snav ve btnleme gibi artlarn esaslarn belirleyecek ynetmelikleri onaylamak;

(6) renci disiplin ynetmeliini onaylamak;

(7) niversite birimleri arasndaki ilikileri dzenlemek;

(8) Ylda 1 defa, Rektrn hazrlad niversite faaliyet raporunu incelemek gerekli tavsiyelerde bulunmak;

(9) Faklte ynetim kurullarnn zel burs ve fahri akademik unvanlarn verilmesine dair tekliflerini onaylamak (niversite Burs Ynetmelii, niversite Fahri Akademik Unvanlar Ynetmelii);

(10) Faklte kurullar ve Rektrle bal enstit ve yksekokul kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek karara balamak;

(11) niversite Ynetim Kuruluna ye semek;

(12) Rektrln getirecei konular grmek ve karara balamaktr.

niversite Ynetim Kurulu

Madde 11

niversite Ynetim Kurulu, Rektrn bakanlnda, dekanlar, enstit ve yksekokullar ile niversiteye bal deiik retim birim ve alanlarn temsil edecek ekilde Senatoca 3 yl iin seilecek 5 profesrden oluur. Rektr Vekili niversite Ynetim Kurulunun tabii yesidir ve oy hakk vardr. Dier Rektr yardmclar oy hakk olmakszn niversite Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler.

niversite Ynetim Kurulunun Grevleri

Madde 12

niversite Ynetim Kurulunun grevleri:

(1) Mtevelli Heyet ile Senato kararlarnn uygulanmasnda belirlenen plan ve programlar dorultusunda Rektre yardm etmek;

(2) niversiteye bal birimlerin nerilerini dikkate alarak yatrm programlarn, bte tasars taslan incelemek ve kendi nerileri ile birlikte Rektrle sunmak;

(3) niversite ynetimi ile ilgili olarak Rektrn, getirecei konularda karar almak;

(4) Faklte, enstit, yksekokul ynetim kurullarnn kararlarna yaplacak itirazlar inceleyerek kesin karara balamak;

(5) Rektrln ibu Tzk kapsamnda getirecei konular grerek karara balamak.

Faklteler

Madde 13

Fakltelerin organlar, dekanlk, faklte kurulu ve faklte ynetim kuruludur.

Dekanlar

Madde 14

Fakltelerin ve birimlerinin temsilcisi olan dekanlar, Rektrln teklifi zerine Mtevelli Heyete 3 yl iin atanr. Her bir dekan, grevini yrtmede kendisine yardmc olmak zere en fazla 2 retim yesini yardmc olarak 3 yl iin atanmak zere Rektrle teklif eder. Dekan yardmclar, Rektr Vekilinin de gr alnarak, Rektr tarafndan atanrlar. Dekanlarn grevi sona erdiinde dekan yardmclarnn da grevi sona erer. Sresi biten dekanlar tekrar atanabilir.

Grevlerinin banda olmadklarnda dekanlara yardmclarndan biri veklet eder. Bu erevede greve veklet 6 aydan fazla srerse yeni bir dekan atanr.

Dekanlar, tayinindeki usullere uygun olarak gerektiinde grevden alnabilirler.

Dekanlarn Grevleri

Madde 15

Dekanlarn grevleri:

(1) Faklte kurullarna bakanlk etmek, faklte kurullarnn kararlarn uygulamak ve faklte birimleri arasnda dzenli almay salamak;

(2) Her retim yl sonunda ve istendiinde fakltenin genel durumu ve ileyii hakknda Rektrle rapor vermek;

(3) Fakltenin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek, faklte btesi ile faklte ynetim kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak;

(4) Fakltenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak;

(5) bu Tzk ile kendisine verilen dier grevleri yapmaktr.

Dekanlar, fakltenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasnda ve gelitirilmesinde gerektii zaman gvenlik nlemlerinin alnmasnda, rencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin salanmasnda, eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinde, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda Rektre kar birinci derecede sorumludurlar.

Faklte Kurullar

Madde 16

Faklte kurullar, dekann bakanlnda faklteye bal blmlerin bakanlar ile 3 yl iin fakltedeki profesrlerin kendi aralarndan seecekleri 3, doentlerin kendi aralarndan seecekleri 2, yardmc doentlerin kendi aralarndan seecekleri 1 retim yesinden oluur.

Faklte kurullar, normal olarak her yaryln banda ve sonunda toplanr.

Dekan gerekli grd hallerde faklte kurulunu toplantya arr.

Faklte kurullar akademik birer organ olup grevleri:

(1) lgili fakltenin, eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar, plan, program ve eitim-retim takvimini kararlatrmak;

(2) lgili faklte ynetim kuruluna ye semek;

(3) bu Tzk ile verilen dier grevleri yapmaktr.

Faklte Ynetim Kurullar

Madde l7

Faklte ynetim kurullar, dekann bakanlnda faklte kurulunun 3 yl iin seecei 3 profesr, 2 doent ve 1 yardmc doentten oluur. Dekan yardmclar faklte ynetim kuruluna oy haklar olmakszn katlrlar.

Faklte ynetim kurullar ilgili dekann ars zerine toplanr.

Faklte ynetim kurullar gerekli grd hallerde geici alma gruplar, eitim-retim koordinatrlkleri kurabilir ve bunlarn grevlerini dzenler.

Faklte ynetim kurullar, idari faaliyetlerde dekana yardmc bir organ olup grevleri:

(1) Faklte kurulunun kararlar ile tespit ettii esaslarn uygulanmasnda dekana yardm etmek;

(2) Fakltenin eitim-retim, plan ve programlar ile takviminin uygulanmasn salamak;

(3) Fakltenin yatrm, program ve bte tasarsn hazrlamak;

(4) rencilerin kabul, ders intibaklar ve karlmalar ile eitim-retim ve snavlara ait ilemleri hakknda karar vermek;

(5) Dekann faklte ynetimi ile ilgili getirecei btn ilerde karar almak;

(6) bu Tzk ile verilen dier grevleri yapmaktr.

Enstitler

Madde 18

Enstitlerin organlar, enstit mdrl, enstit kurulu ve enstit ynetim kuruludur.

Enstit mdrleri, Rektr Vekilinin de gr alnarak, Rektr tarafndan 3 yl iin atanr. Sresi biten enstit mdr tekrar atanabilir.

Her bir enstit mdrnn, niversitede grevli aylkl retim elemanlar arasndan 3 yl iin atanan en ok 2 yardmcs bulunur. Enstit mdr yardmclar, enstit mdrnn nerisi zerine, Rektr Vekilinin de gr alnarak, Rektr tarafndan atanrlar. Enstit mdrlerinin grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Enstit mdrlerine veklet etme veya enstit mdrlnn boalmas hallerinde yaplacak ilem, dekanlarda olduu gibidir.

Enstit mdrleri, ibu Tzk ile dekanlara verilmi olan grevleri enstit bakmndan yerine getirirler.

Enstit mdrleri, tayinindeki usullere uygun olarak gerektiinde grevden alnabilirler.

Enstit kurullar, enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstity oluturan ana bilim dal bakanlarndan oluur.

Enstit ynetim kurullar, enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar, enstit mdrnce gsterilecek 6 aday arasndan enstit kurulu tarafndan 3 yl iin seilecek 3 retim yesinden oluur.

Enstit kurullar ve enstit ynetim kurullar, ibu Tzk ile faklte kurullar ve faklte ynetim kurullarna verilmi grevleri enstit bakmndan yerine getirir.

Yksekokullar

Madde 19

Yksekokullarn organlar, yksekokul mdrl, yksekokul kurulu ve yksekokul ynetim kuruludur.

Yksekokul mdrleri, Rektr Vekilinin de gr alnarak, Rektr tarafndan 3 yl iin atanrlar. Sresi biten yksekokul mdrleri tekrar atanabilirler.

Her bir yksekokul mdrnn, niversitede grevli aylkl retim elemanlar arasndan 3 yl iin atanan en ok 2 yardmcs bulunur. Yksekokul mdr yardmclar, yksekokul mdrnn nerisi zerine, Rektr Vekilinin de gr alnarak, Rektr tarafndan, atanrlar. Yksekokul mdrlerinin grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Yksekokul mdrlerine veklet etme veya yksekokul mdrlnn boalmas hallerinde yaplacak ilem, dekanlarda olduu gibidir.

Yksekokul mdrleri, tayinlerindeki usullere uygun olarak gerektiinde grevden alnabilirler.

Yksekokul mdrleri, ibu Tzk ile dekanlara verilmi olan grevleri yksekokul bakmndan yerine getirirler.

Yksekokul kurullar, yksekokul mdrnn bakanlnda, yksekokul mdr yardmclar ve yksekokullar oluturan blm ve program bakanlarndan oluur.

Yksekokul ynetim kurullar, yksekokul mdrnn bakanlnda, yksekokul mdr yardmclar, yksekokul mdrnce gsterilecek 6 aday arasndan yksekokul kurulu tarafndan 3 yl iin seilecek 3 retim elemanndan oluur.

Yksekokul kurullar ve yksekokul ynetim kurullar, ibu Tzkle faklte kurullar ve faklte ynetim kurullarna verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirir.

Blm

Madde 20

Bir faklte ya da yksekokulda, ayn veya benzer nitelikte eitim-retim yapan birden fazla blm bulunamaz.

Blmler, blm bakanlar tarafndan ynetilir.

Blm bakanlar, blmn aylkl profesrleri, bulunmad takdirde doentleri, doent de bulunmad takdirde yardmc doentleri arasndan, fakltelerde dekann, yksekokullarda yksekokul mdrnn nerisi zerine, Rektr Vekilinin de gr alnarak Rektr tarafndan 3 yl iin atanr. Sresi biten blm bakanlar tekrar atanabilir.

Blm bakanlar, grevleri banda bulunmadklar sreler iin retim yelerinden birini vekil olarak brakabilirler.

Herhangi bir nedenle 6 aydan fazla ayrlmalarda, kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir blm bakan atanr.

Blm bakanlar blmn her dzeyde eitim-retim ve aratrmalarndan ve blme ait her trl faaliyetin dzenli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden sorumludurlar.

Blm bakanlar tayinlerindeki usullere uygun olarak gerektiinde grevinden alnabilirler.

Dier Birimler

Madde 21

niversite Ynetim Kurulunun teklifi Senatonun uygun grmesi ile ihtiya halinde niversitede alt birimler kurulabilir.

DRDNC BLM

Dier Hkmler

Akademik ve dari Personel

Madde 22

retim elemanlar, niversitede grevli profesr, doent, yardmc doent, retim grevlisi, okutman, uzman ve aratrma grevlisi unvanna sahip kiilerden oluur.

niversitenin istihdam edecei idari personel ve iiler, Mtevelli Heyetin kuraca tekilat emas, ihdas edecei kadrolar ve belirleyecei esaslar dahilinde altrlrlar.

retim elemanlar ve idari personel szlemeli olarak altrlr.

Trkiyedeki kamu niversitelerinden gnderilecek retim yeleri ile idari personel Trkiye Cumhuriyetinin ilgili mevzuat uyarnca 3 yla kadar aylkl-izinli olarak grevlendirilirler. Trkiyedeki kamu niversiteleri dndaki yksekretim kurumlar ile dier kurumlardan grevlendirilecek retim yeleri ve idari personel Mtevelli Heyetin talebi zerine Trkiye Cumhuriyeti Yksekretim Kurulunun onayyla ilgili esas ve usul erevesinde 3 yla kadar cretsiz-izinli grevlendirilecektir.

Bu kapsamda grevlendirilecek retim yelerinin cretleri hazrlanacak ynetmelik esaslarna gre Mtevelli Heyete tespit edilir ve Krgzistanda geecek hizmet sreleri Trkiye Cumhuriyeti alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlna tabi olup, maa skalasnn yabanc lke tazminat hari, esas maa zerinden yaplacak sosyal gvenlik kesintileri niversite btesinden karlanr. Krgzistanda geecek hizmet sreleri Trkiyede kdem ve hizmet srelerinde deerlendirilir.

Akademik ve idari personel atamalar ilgilinin greve balay tarihinden itibaren 1 ay iinde Trkiye Cumhuriyeti Yksekretim Kurulu Bakanl ile Krgz Cumhuriyeti Eitim ve Bilim Bakanlna bildirilir.

renci Seimi

Madde 23

niversiteye renci snavla alnr. Giri snavlarn kazanan Trkiye Cumhuriyeti, Krgz Cumhuriyeti ve dier lkelerin lise mezunlar niversitede renim grme hakkn elde ederler. Ayn ekilde snavla lisansst renim iin de renci kabul edilir. renci kontenjanlar her yl Rektrln teklifi zerine Mtevelli Heyete kararlatrlr.

Trkiyeden gelecek renciler renci Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan snavla belirlenir. niversiteye zg objektif bir giri snav sistemi gelitirilmesi esastr.

Bunun dnda niversite Krgz Cumhuriyeti Eitim ve Bilim Bakanl tarafndan belirlenen kontenjana gre Cumhuriyet Genel Snavnn sonucuna bal olarak burslu renci kabul eder.

renim Dili

Madde 24

niversite eitim-retim dili Trke ve Krgzca olacaktr. Ancak, Rektrln teklifi ve Mtevelli Heyetin kararyla uygulanacak ortak veya ift diploma programlarnda yabanc dillerde de retim yaplabilecektir.

Bu maksatla alacak Hazrlk Snfnda Trke ve Krgzca ile blmn gerekli grd modern yabanc diller retilir.

niversiteye giren rencilerden Trkeyi bilenler Krgzcay, Krgzcay bilenler Trkeyi de bildiklerini yaplacak yeterlilik snavnda ispat ederlerse Hazrlk Snfndan muaf olurlar. niversiteden mezun olabilmek iin Trke ile Krgzcay iyi derecede bilmek gerekir.

Mali Kaynaklar

Madde 25

niversitenin finansman Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmetinin yapaca yardmlarn yansra, rencilerden alnacak katk paylar, balar ve niversitenin faaliyet ve teebbs gelirlerinden karlanr.

Diplomalarn Denklii

Madde 26

niversitenin diplomalar, Trkiye Cumhuriyeti ve Krgz Cumhuriyetinde ayn alan ve seviyede retim yapan yksekretim kurumlarnn diplomalarna ve bunlarn milletleraras geerliliine e deerde olup sahiplerine ayn haklar salar.

Bte

Madde 27

Bte, Rektr tarafndan hazrlanarak Mtevelli Heyetin onayna sunulur. Mtevelli Heyetin onay olmadan btede herhangi bir deiiklik yaplamaz. Btenin Taraf lkelerce karlanacak ksm 2 defada niversiteye aktarlr.

demeler

Madde 28

Mtevelli Heyet Bakan ve yeleri ile Denetleme Kurulu ve yelerine Mtevelli Heyete belirlenen huzur hakk denir. Mtevelli Heyet Bakan ve yeleri ile Denetleme Kurulu Bakan ve yelerine denecek yolluk ve yevmiye Mtevelli Heyet tarafndan tespit edilerek niversite btesinden denir.

Mtevelli Heyete bal i denetim organ tekili halinde mensuplarna denecek cretler genel personel politikasna uygun olarak belirlenir.

Yrrlk ve Fesih

Madde 29

bu Tzk Trke ve Krgzca ikier nsha halinde, her iki metin eit derecede geerli olmak zere dzenlenmi olup, Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz Hakknda Mutabakat Zaptnn yrrle girmesini mteakip yrrle girer ve sz konusu Mutabakat Zaptnn 3. maddesi uyarnca feshedilir.

Deiiklikler

Madde 30

bu Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinin Tzne gerekli grld zaman Taraflarn karlkl rzas ve diplomatik kanallardan yaplacak yazmalar aracl ile deiiklikler getirilebilir.

Anlamazlklarn Halli

Madde 31

bu Tzn yorumlanmas ve uygulanmasyla ilgili doabilecek anlamazlklar Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti ile Krgz Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi Tz Hakknda Mutabakat Zaptnn 2. maddesi uyarnca zmlenecektir.

 

Andlamann yabanc dil metni iin tklaynz