16 Mart 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28589

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

GNEYDOU VE DOU ANADOLU PROJES KAPSAMINDAK LLERDE

KURULACAK DAMIZLIK SIIR LETMES YATIRIMLARININ

DESTEKLENMESNE LKN UYGULAMA ESASLARI

TEBL (TEBL NO: 2013/7)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; Gneydou Anadolu Projesi kapsamndaki Adyaman, Batman, Diyarbakr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, anlurfa ve rnak illerinde, st srclnn gelitirilmesi, modern iletmelerin kurulmas, hayvansal retimde verimliliin ve kalitenin artrlmas ile blgesel gelimilik farklarnn azaltlmasna ynelik olarak, reticilerin yapacaklar st ve kombine rklarla damzlk st srcl iletmesi yatrmlarnn desteklenmesi ile Dou Anadolu Projesi kapsamndaki Ar, Ardahan, Bingl, Bitlis, Erzincan, Elaz, Erzurum, Hakkari, Idr, Kars, Malatya, Mu, Tunceli ve Van illeri ile Bayburt ve Gmhane illerinde, bykba hayvanclk iletmelerinin kurulmas, et ve st retiminde verimlilik ile kalitenin artrlmas ve blgesel kalknmay salamaya ynelik olarak reticilerin, eti ve kombine rklarla kuracaklar damzlk amal sr iletmesi yatrmlarnn desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, reticilerin GAP ve DAP blgeleri ile Bayburt ve Gmhane illerinde, bireysel veya bir arada yapacaklar z sermayeye dayal, en az 50 ba en fazla 300 ba kapasiteye sahip projeli damzlk sr iletme yatrmlarna, 2013-2015 yllar arasnda hibe destei uygulanmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununa ve 28/1/2013 tarihli ve 2013/4278 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Gneydou ve Dou Anadolu Projesi Kapsamndaki llerde Kurulacak Damzlk Sr letmesi Yatrmlarnn Desteklenmesine likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

c) Damzlk gebe dve: Damzlk belgesine veya saf rk sertifikasna sahip Bakanlk kayt sistemlerine kaytl veya Bakanln ithalatna izin verdii lkelerden ithal edilen en az aylk gebe hayvan,

) Genel mdrlk: Hayvanclk Genel Mdrln,

d) Hak edi: l proje yrtme birimince hazrlanan ve demeye esas olacak raporunu,

e) Hak edi icmali: l proje yrtme birimince hazrlanarak il mdrlnce onaylanan ve genel mdrle gnderilen icmal cetvelini,

f) l mdrl: l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

g) l proje deerlendirme komisyonu: Vali yardmcs bakanlnda; il gda, tarm ve hayvanclk mdr, hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme ile koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrlerinden valilik oluru ile oluan komisyonu,

) l proje yrtme birimi: Valilik oluru ile il mdrl bnyesinde hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme, koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrlkleri ile il evre ve ehircilik mdrlnde grev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katlmyla en az be kiiden oluan birimi,

h) letme: Hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii kapal veya ak sistem tesis durumundaki yerleri,

) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4278 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Gneydou ve Dou Anadolu Projesi Kapsamndaki llerde Kurulacak Damzlk Sr letmesi Yatrmlarnn Desteklenmesine likin Karar,

i) Merkez proje deerlendirme komisyonu: Genel Mdrlke bir genel mdr yardmcs bakanlnda en az daire bakanndan oluturulan komisyonu,

j) n proje: Yaplacak yatrm ksaca tantan ve kurulacak iletmenin ihtiyalarn tanmlayan i ve termin planlarnn yannda yerleimi gsteren projeyi,

k) Uygulama rehberi: Bavuru formlarnn, yatrm projelerinde aranacak idari ve teknik detaylarn, izleme ve deerlendirme rapor rneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin iinde yer ald Genel Mdrlke yaynlanacak olan rehberi,

l) Yatrmc: Bu Tebli kapsamnda proje hazrlayp bavuruda bulunan ve bavurusu kabul edilerek yatrm gerekletiren gerek ve tzel kiileri,

m) Yatrm projesi: Bavuru konusu olan tesisin ihtiyalarna gre arazi ve zemin aratrmalar yaplm, yap elemanlarnn llendirilip boyutlandrld, inaat sistem ve gereleriyle teknik zelliklerinin belirtildii, her trl ayrnt ile birlikte kapasite raporunu da ieren projeyi,

n) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatnn tespiti amacyla il bilim, sanayi ve teknoloji mdrl uzman, sanayi ve ticaret odas uzman ile il mdrlnce grevlendirilecek konu uzmanndan oluan komisyonu

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Birimleri ve Grevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 (1) Merkez proje deerlendirme komisyonu;

a) Yatrmlarn desteklenmesi kapsamnda yaplacak faaliyetlerin kontrolne, idari, mali, mhendislik ve evresel uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesine destek verir.

b) Yatrmlarn desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onayl listeleri bte imkanlarna gre deerlendirerek ilgili il mdrlne iletilmesini salar.

c) Uygulama rehberi ve talimatlar hazrlayarak Genel Mdrlk onay sonrasnda illere gnderilmesini, ilgili personele eitim verilmesini, il ve blgede Kararn n grd tantmlarn yaplmasn salar.

) l mdrlklerinde oluacak sorunlarn zmnde etkin rol alr.

d) Komisyon gndem olumas durumunda ilgili dairenin teklifi zerine ye salt ounluuyla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr. Oylarn eitliinde komisyon bakannn oyu ynnde karar alnr.

(2) l mdrl, yatrmlarn desteklenmesinin idari, mali, mhendislik ve evresel uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesini ve Karar, bu Tebli ve uygulama rehberi kapsamnda yaplacak tm almalarn il baznda tantlmasn, uygulatlmasn, sekretaryasn ve koordinasyonunu salar. l proje deerlendirme komisyonu tarafndan uygun grlen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edileri Genel Mdrle gnderir.

(3) l proje yrtme birimi;

a) Valilik oluru ile il mdrl bnyesinde hayvan sal yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme ile koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrl ve evre ve ehircilik il mdrl teknik elemanlarnn katlm ile en az be asl ve be yedek yeden oluur. Asl ye olmad zaman yerine yedek ye grev alr. Yatrmn gerekletirilecei yerin aplikasyonunun yaplmas amacyla il kadastro mdrlnden bir teknik eleman ve inaat hak edilerinin dzenlenmesi amacyla il evre ve ehircilik mdrlnden bir teknik eleman bu birim ierisinde grevlendirilir.

b) Bavurularn, Karar, bu Tebli ve uygulama rehberine gre incelemesini yaparak hazrlad raporu l Proje Deerlendirme Komisyonuna gnderir.

c) l dzeyinde yatrmlarn tamamlanmasna kadar yaplacak i ve ilemleri il proje deerlendirme komisyonu adna yrtr.

) l dzeyinde proje hazrlanmas aamasnda bavuru sahiplerini yatrm konular ve destekleri hakknda ve proje bavurularnn hazrlanmas konusunda bilgilendirir.

d) Yatrmlarn uygulamasn kontrol eder, izler ve deerlendirir.

(4) l proje deerlendirme komisyonu;

a) Valilik oluru ile vali yardmcs bakanlnda; il gda, tarm ve hayvanclk mdr, hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme ile koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrlerinden oluur. Her yenin birer yedei belirlenir. Asl yelerin olmad zaman yerine yedek ye grev alr. Vali yardmcsnn izinde veya baka bir grevde olmas durumunda komisyona vali yardmcsnn yerine bakan vali yardmcs bakanlk eder. Komisyon ye ounluuyla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr. Oylarn eitliinde komisyon bakannn oyu ynnde karar alnr.

b) Yatrmlarn desteklenmesi kapsamnda il proje yrtme birimi tarafndan hazrlanan raporlar uygulama rehberindeki kriterlere gre inceleyerek deerlendirir. Yatrma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonu tablolarn hazrlar ve Genel Mdrle gnderir.

c) l proje yrtme biriminin dzenli ve etkin almas iin her trl idari ve teknik destei salar.

(5) Merkez proje deerlendirme komisyonu, l proje deerlendirme komisyonu ve l proje yrtme biriminin grev sreleri projelerin kontrol srelerinin bitimine kadar devam eder.

NC BLM

Yatrmlara Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamndaki esaslar erevesinde bavurusu onaylanarak yeni inaat yapm, damzlk gebe dve alm, st ve kombine rklarla kurulacak iletmelerde sabit st sam nitesi ve soutma tank almn birlikte gerekletiren yatrmclara destekleme demesi yaplr. Bavuru ncesinde iletmesinde destekleme konularndaki bir veya iki yatrm olup da sadece eksik kalan bir veya iki yatrm iin bavurusu onaylanan ve yatrmn gerekletiren yatrmclar da desteklemeden yararlandrlrlar. Ancak, eti rklarla damzlk iletmesi kuranlar sabit st sam nitesi ve soutma tank alm desteinden yararlandrlmaz.

Bavuru yeri, istenecek belgeler ve zaman

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda yatrm yapmak isteyen yatrmclar, yl iin Genel Mdrlke yaynlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara gre yatrm yapaca yerdeki il mdrlne bavurur.

(2) Bavuru sahibi olan yatrmclar uygulama rehberindeki artlar tamak zorundadr.

(3) Bavurular, gerekletirildikleri yl iin geerli olup, sonraki yllar iin yeniden bavuru yaplmas gerekir.

(4) Bavuru sahibi, ayn yatrm iin Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnca uygulanan faiz indirimi veya hibe destei programlarndan yararlanmadna, yararlanm ise Karar kapsamndaki hibe desteinin iptal edileceini kabul ettiine dair noter tasdikli taahhtname verir.

Yatrm konular ve hibe oranlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda damzlk amal sr iletme yatrmlarna aada belirtilen konular ve oranlarda hibe destei uygulanr:

a) Projede yer alan inaat yatrm konusunda, yatrmn gerekleme tutarnn % 30u orannda hibe destei uygulanr ve sadece yeni yaplacak kapal, yar ak ve ak sistemli ahrlar kapsar.

b) Projede yer alan hayvan alm yatrm konusunda, hayvan alm tutarnn % 40 orannda hibe destei uygulanr ve sadece alnacak damzlk gebe dve almn kapsar.

c) Projede yer alan makine alm yatrm konusunda, tutarnn % 40 orannda hibe destei uygulanr ve sadece st ve kombine rklarla kurulan iletmelerdeki st sam nitesi ve/veya soutma tank almn kapsar.

Yatrm konular hakknda genel esaslar

MADDE 9 (1) Yatrmc, uygulanacak hibe desteinden bir kez yararlandrlr.

(2) Yatrm tutar st snr bte imkanlar dikkate alnarak gerektiinde yl iinde Bakanlka belirlenip il mdrlklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatrm proje tutarnn st snrn aan ksm, ayn katk olarak yatrmc tarafndan karlanr.

(4) Her bir proje sahibi sadece bir projesi iin hibe desteinden yararlanabilir. Projeden irket orta olarak yararlanan yatrmc irket ortaklndan ayrlsa dahi yatrmdan bir daha yararlanamaz.

(5) Yatrmclar, yatrm sahasna ipotek koydurtmamak kaydyla kredi ve vergi teviklerinden yararlanabilirler.

(6) naatlar hakknda;

a) Yatrmc proje gereince yapaca yap ve tesislerle ilgili her trl izinleri yetkili mercilerden almak ve yrrlkteki mevzuat hkmlerine uymak zorundadr. naat izni ve yap kullanm ruhsatnn alnmas sreci, termin plannda belirtilenden daha uzun srecekse ilgili birimlerden olumlu gr ve yatrmcdan taahhtname alnmak koulu ile bu madde kapsam dnda tutulur.

b) Yaplacak ahrlar, GAP blgesinde ak veya yar ak sistem, DAP blgesi ile Bayburt ve Gmhane illerinde ise kapal veya yar ak sistem olacaktr.

c) naat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahr, gbre ukuru, yem deposu, silaj ukuru, st sam odas ve soutma sistem odas inaatlarn kapsar.

) dari binalar, bakc evi, beki kulbesi, buza kulbesi, arazi dzeltme ve evre yaplar destekleme kapsamnda deerlendirilmezler.

d) naatlarn destekleme hesabnda projenin onayland yldaki bayndrlk birim fiyatlar esas alnr.

(7) Gebe dveler hakknda;

a) Uygulama rehberinde yer alan teknik artlar tar.

b) Satn yapld il/ile mdrlnce uygunluu onaylanm sat belgesi (fatura, mstahsil makbuzu veya edeer alm satm belgesi) bulunur.

c) Hibe kapsamnda satn alnacak damzlk gebe dvelerin seimi, masraflar yatrmcya ait olmak zere il mdrlnce grevlendirilen bir ziraat mhendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluan seim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve salk artlar dorultusunda yaplr.

) Hibe kapsamnda satn alnan damzlk gebe dvelerin be yl sre ile satlmayacana dair taahhtname alnr.

d) Anne, baba ile ocuklar, eler ve kardeler arasnda yaplan alm ve satma konu gebe dveler destekleme kapsam dndadr.

e) Desteklenecek gebe dvenin birim fiyat, Merkez Proje Deerlendirme Komisyonu tarafndan, proje uygulama yl balangcnda belirlenir.

f) Yatrmc, satn alaca damzlk gebe dveleri Bakanlktan izin almak art ile ithal yolu ile de temin edebilir.

(8) St sam nitesi ve soutma tank hakknda;

a) Proje kapsamnda yer alan makine almna ilikin st sam nitesi ve/veya soutma tank yeni, kullanlmam, TSE veya CE belgeli, Bakanlka deney yapma yetkisi verilmi kurululardan alnm olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelimedeki kapasitesine uygun olmaldr. Bununla birlikte desteklemeden yararlanlmas iin en az bir adet kalite belgesinin mevcut olmas gerekmektedir.

b) Seyyar st sam nitesi ve seyyar soutma tank hibe desteinden yararlandrlmaz.

c) Proje, sabit st sam nitesi ve soutma tankn kapsayacak ekilde hazrlanabildii gibi, iletmenin bu nitelerden herhangi birine sahip olmas durumunda sadece dier nite iin proje hazrlanabilecektir.

) Satn alnacak st sam sistemi ve soutma tanklar ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik zellikler uygulama rehberinde belirtilir.

d) Desteklenecek makinelerin birim fiyat il bilim, sanayi ve teknoloji mdrl uzman, sanayi ve ticaret odas uzman ile il mdrlnce grevlendirilecek konu uzmanndan oluan fiyat tespit komisyonu tarafndan belirlenir. Destekleme hak edii dzenlemesinde komisyon fiyat esas alnr.

(9) Yatrm tamamlanana kadar oluabilecek sorunlardan yatrmc sorumludur.

Yatrma balama ve bitirme sreleri

MADDE 10 (1) Uygulanacak hibe desteinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen sre iinde yatrm tamamlanan iletmeler yararlanr. Projede termin plan balangc, proje yatrma alndktan sonra yatrm yerine gidilerek balama tutana tarihi itibari ile balar ve bir yl ierisinde bitirilir. Termin planndaki srede tamamlanamayan yatrmlarda yatrmcnn gerekesi ile yapaca bavuru zerine il proje deerlendirme komisyonunun gr ve Merkez Proje Yrtme Komisyonunun kararyla ek sre verilir.

(2) Termin planna gre ykmllklerini yerine getirmeyen veya yatrm yapmaktan vazgeen yatrmcnn projesi iptal edilir ve hibe desteinden yararlandrlmaz.

Yatrmn ve iletmenin denetimi

MADDE 11 (1) l mdrl yatrm projesinin sresi ierisinde yaplmasn, yatrm konusu yap ve tesisleri mtereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatrmn tamamlanmas ve hak edilerin denmesi sonrasnda be yl sre ile ylda en az iki defa olmak zere il mdrlklerince iletmeler denetlenir. Yaplacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlklarn, il mdrlnce belirlenecek sre ierisinde yatrmc tarafndan giderilmesinin zorunlu olduu yaz ile yatrmcya bildirilir.

Yatrm bavurularnn incelenmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 12 (1) Yaplan bavurular, on be gn iinde, il proje yrtme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje deerlendirme komisyonuna gnderilir. ncelenen bavurular geli sras esas alnarak listelenir.

(2) nceleme raporu, on be gn iinde il proje deerlendirme komisyonunca deerlendirilir. l mdrl yatrma uygun bulunan veya gerekeli olmak artyla ret edilen bavurular geli srasn esas alarak listeleyip, aylar baznda Genel Mdrle bir st yaz ile gnderir.

(3) Merkez proje deerlendirme komisyonu, il proje deerlendirme komisyonlarndan gelen raporlar on be gn iinde inceler geli sras esas alnarak ve bte imkanlar dahilinde asl ve yedek olarak listeleyerek il mdrlne gnderir.

(4) l mdrl, Genel Mdrlkten gelen asl listelerde yer alan yatrmclara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere gre yatrm projesinin hazrlanmasn ve onaya sunulmasn yaz ile bildirir.

DRDNC BLM

Hak Ediler

Destekleme hak ediine bavuru ve hak edi belgelerinin hazrlanmas

MADDE 13 (1)Yatrmc tamamlanan yatrmlar iin dileke ile il mdrlne bavurur.

(2) Hak ediler proje yrtme birimince yerinde incelenerek hazrlanr.

(3) Onaylanan projelerde her yatrm da yer almsa ve tamam gereklemi ise tek hak edi dzenlenir. Yatrm tamamlanmadan hak edi dzenlenmez. demeler bir defada yaplr. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmi ise hak edi karantina sresi bitirildikten sonra dzenlenir.

(4) Onaylanan proje iki yatrm konusunu ieriyorsa yatrm tamamlandktan sonra bir defada hak edi yaplr.

(5) Onaylanan proje sadece hayvan almn esas alyorsa hayvan alm gerekletikten ve iletmeye getirildikten sonra hak edi dzenlenir. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmi ise hak edi karantina sresi bitirildikten sonra dzenlenir.

(6) naat hak edilerinde il evre ve ehircilik mdrlnden konu uzman en az bir teknik elemann imzas bulunmas zorunludur.

(7) Hayvan almlar iin dzenlenecek hak edilerde bir ziraat mhendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin iletmede yapaca kontrol sonrasnda verilecek raporun esas alnmas zorunludur.

(8) Yatrmc hibe alacan bakasna devredemez.

Hak edi icmallerinin dzenlenmesi ve destekleme demesine esas almalar

MADDE 14 (1) l proje yrtme birimince uygulama rehberindeki kriterlere gre hazrlanan hak ediler il mdrl onayna sunulur.

(2) demeye uygun bulunan hak ediler iin uygulama rehberinde yer alan deme icmal cetveli dzenlenerek onaylanr ve Genel Mdrle gnderilir.

(3) Proje iin ngrlen bte miktarn amamak artyla, gelen icmaller Genel Mdrlke deerlendirilerek yatrmcya deme yaplmak zere bankaya gnderilir.

(4) Projenin tamamlanmas sonucu yatrmcya denecek hak edi, yatrmc tarafndan nc kiilere devredilemez ve temlik konulamaz.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Finansman ve demeler

MADDE 15 (1) Karar uyarnca yaplacak demeler iin gerekli kaynak; Bakanln ilgili btesine tahsis edilen deneklerden karlanr.

(2) demeler Banka araclyla yaplr. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarnn % 0,2si orannda hizmet komisyonu denir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 16 (1) Bu Tebli kapsamndaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kurulular ile ortaklklar yaralanamaz.

(2) Bavuru sahibi, ayn yatrm iin Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnca uygulanan faiz indirimi veya hibe destei programlarndan yararlanamaz, yararlanm ise karar kapsamnda yararlanlan destekler, ilgili mevzuat erevesinde geri alnr.

Denetim, haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 17 (1) Bu Teblide yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanr. Ancak teblide, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda tarada oluacak problemlerin zmnde, yrrlkteki mevzuat erevesinde kalmak koulu ile il mdrleri yetkilidir.

(2) Destekleme demeleri ile ilgili hususlarda denetimi salayacak tedbirleri Bakanlk alr.

(3) Kararla belirlenen destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen yatrmcya 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Geici hkmler

MADDE 18 (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15498 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Gneydou Anadolu Projesi Eylem Plan Kapsamndaki llerde St Srcl Yatrmlarnn Desteklenmesine likin Karar ile 21/1/2010 tarihli ve 2010/34 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Dou Anadolu Projesi Kapsamndaki llerde Eti ve Kombine Irklarla Kurulacak Damzlk Sr letmesi Yatrmlarnn Desteklenmesine likin Karar kapsamnda, 2011 ve 2012 yllar ierisinde yatrma alnan ve yatrm tamamlanamayan iletmeler, yatrmlarn 31/12/2013 tarihine kadar tamamlamak zorundadr. Bu sre sonunda yatrm tamamlanamayan projeler iptal edilir.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.