13 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28586

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2010/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/27

Karar Günü: 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Halkın Kurtuluş Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımıyla 11.4.2012 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Halkın Kurtuluş Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Raportör Ayhan ÖZTOPRAK tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2009 yılı gelirlerinin 71.502,18 TL, giderlerinin 70.371,38 TL olduğu, 1.130,80 TL’nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2010 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 28.6.2010 tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 14.170,26 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 14.000,00 TL’si bağış ve 170,26 TL’si önceki yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 57.331,92 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 46.562,26 TL’si bağış, 9.824,00 TL’si aylık aidat gelirleri, 170,00 TL’ si giriş aidatı geliri ve 775,66 TL’si önceki yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 14.025,75 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 11.851,85 TL’si kira giderlerinden, 1.027,12 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 60,00 TL’si vergi sigorta ve noter giderlerinden ve 1.086,78 TL’si haberleşme giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 144,51 TL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 56.345,63 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 43.177,00 TL’si kira giderlerinden, 4.430,65 TL’si haberleşme giderlerinden, 849,00 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 368,00 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 289,60 TL’si taşıma giderlerinden, 165,00 TL’si bakım ve onarım giderlerinden, 6.599,81 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden ve 466,57 TL’si demirbaş giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 986,29 TL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2009 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Halkın Kurtuluş Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 71.502,18TL geliri ve 70.371,38TL gideri ile 1.130,80TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN