13 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28586

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/25

Karar Günü: 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Büyük Birlik Partisinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN’ın katılımıyla 11.7.2012 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE, karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Büyük Birlik Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Raportör Ayhan ÖZTOPRAK tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2008 yılı gelirlerinin 873.396,04 YTL, giderlerinin 849.680,68 YTL olduğu ve 23.715,36 YTL’nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2009 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca 2.8.2009 tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2008 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2008 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 206.472,12 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 202.096,29 YTL’si bağış ve 4.375,83 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 666.923,92 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 410.271,35 YTL’si bağış geliri, 223.863,82 YTL’si giriş aidatı geliri, 2.800,00 YTL’si yayın gelirleri, 2.795,00 YTL’si bayrak flama rozet satış geliri, 650,00 YTL’si kimlik kartı defter ve makbuz satış geliri, 6.900,00 YTL’si eğlence geliri, 1.550,00 YTL’si genel merkezden alınan yardımlar ve 18.093,75 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 204.907,11 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 73.053,71 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 25.752,80 YTL’si seyahat giderleri, 26.002,89 YTL’si bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 9.628,80 YTL’si yayın giderleri, 67.023,86 YTL’si diğer giderler, 1.550,00 YTL’si teşkilata yardım giderleri ve 1.895,05 YTL’si demirbaş alım giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 1.565,01 YTL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 644.773,57 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 398.711,81 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 6.465,00 YTL’si personel giderleri, 15.400,00 YTL’si seyahat giderleri, 8.100,00 YTL’si bayrak, flama, rozet  giderleri, 10.024,45 YTL’si yayın giderleri, 15.183,66 YTL’si eğlence giderleri, 28.864,34 YTL’si seçim giderleri ve 162.024,31 YTL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 22.150,35 YTL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2008 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Büyük Birlik Partisinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 873.396,04 YTL gelir ve 849.680,68 YTL gider ile 23.715,36 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

        

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN