13 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28586

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/23

Karar Günü: 3.1.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Liberal Demokrat Partinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Liberal Demokrat Partinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Liberal Demokrat Partinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren Raportör Ayhan ÖZTOPRAK tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2008 yılı gelirlerinin 10.600,00 YTL, giderlerinin 9.850,55 YTL olduğu, 749,45 YTL’nin ise kasa ve banka mevcudu olarak 2009 yılına devredildiği anlaşılmaktadır.

Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Yürütme Kurulunca 12.6.2009 tarihinde kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Partinin 2008 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2008 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Partinin Genel Merkez gelirleri 5.620,00 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.500,00 YTL’si aidat gelirleri, 2.300,00 YTL’si bağış ve yardım gelirleri ve 820,00 YTL’si geçen yıldan devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 4.980,00 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.360,00 YTL’si aidat gelirleri, 1.615,00 YTL’si bağış ve yardım gelirleri, 700,00 YTL’si faaliyet gelirleri ve 305,00 YTL’si 2007 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Partinin Genel Merkez giderleri 5.189,62 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 244,42 YTL’si temsil ağırlama giderleri, 1.820,70 YTL’si haberleşme giderleri, 3.020,25 YTL’si seyahat giderleri ve 104,25 YTL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 430,38 YTL’dir.

Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 4.660,93 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.910,00 YTL’si temsil ağırlama giderleri, 440,00 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 325,00 YTL’si haberleşme giderleri, 30,00 YTL’si seyahat giderleri, 1.200,00 YTL’si kira giderleri ve 755,93 YTL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 319,07 YTL’dir.

Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Partinin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, 2008 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Liberal Demokrat Partinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 10.600 YTL geliri ve 9.850,55 YTL gideri ile 749,45 YTL nakit devrinin, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 3.1.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

 

 

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

 

 

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN