13 Mart 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28586

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2013/4356

             17 Kasım 2012 tarihinde Kahire’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlıkta Performans Uygulamaları Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/1/2013 tarihli ve HUM/9994659 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                      M. ŞİMŞEK                                                 B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                   B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIKTA PERFORMANS UYGULAMALARI

ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır), iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini teminen, 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma"ya dayanarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı, karşılıklı fayda temeline ve kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak, sağlıkta performans uygulamaları alanında aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapacaklardır:

-Sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları,

-Performansa dayalı ödeme sistemi,

-Kurumsal performans değerlendirme çalışmaları,

-Yönetici performansı değerlendirme çalışmaları,

-Hasta ve çalışan güvenliği.

MADDE 2

Taraflar belirtilen işbirliğini, karşılıklı uzman değişimi, ziyaretler, danışmanlık hizmeti verilmesi, görüş alış-verişinde bulunulması, konferans ve bilimsel toplantılara katılımın teşvik edilmesi yolları ile yapacaklardır.

MADDE 3

İşbu Çalışma Protokolü çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası kısa süreli ziyaretlerinde aksi hüküm bulunmadığı taktirde;

• Gönderen taraf, ev sahibi ülkeye gidiş dönüş seyahat masraflarını karşılayacaktır.

• Ev sahibi ülke, ziyaretçi ülkenin iaşe ve ibate ile ilgili tüm giderlerini karşılayacaktır.

Bu süre iki haftayı geçmeyecektir.

MADDE 4

İşbu Anlaşma’nın hükümlerinin uygulanmasını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Sağlık ve Nüfus Bakanlığı sağlayacaklardır.

MADDE 5

İşbu Çalışma Protokolü, yürürlüğe girmesine dair yurtiçinde gerekli yasal prosedürlerin tamamlandığını teyit eden son diplomatik notanın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Çalışma Protokolü 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma" ile eş zamanlı yürürlükte kalacaktır.

İşbu Çalışma Protokolü, Kahire’de, 17 Kasım 2012 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Yorum farklılığı halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                              Türkiye Cumhuriyeti                                                                Mısır Arap Cumhuriyeti

                                 Hükümeti Adına                                                                          Hükümeti Adına

 

                                Ahmet Davutoğlu                                                                    Mohamed Kamel Amr

                                  Dışişleri Bakanı                                                                           Dışişleri Bakanı

 

Andlaşmanın yabancı dil metni için tıklayınız