19 ubat 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28564

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(SERBEST DOLAIMA GR)

(SER NO: 13)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayl Rulet, Tilt, Langrt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinalar Hakknda Kanun kapsamnda ithali yasak oyun alet ve makinalar ile anlan Kanun kapsam dnda bulunan eyann gmrk idarelerinde ayrmna ilikin olarak yaplacak ilemlerin usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsam, 1072 sayl Rulet, Tilt, Langrt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinalar Hakknda Kanun kapsamnda ithali yasak oyun alet ve makinalar ile anlan Kanun kapsam dnda bulunan eyann gmrk idarelerinde ayrmna ilikin olarak yaplacak ilemlerin usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 10 ve 10/A maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendine istinaden hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Kanun: 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayl Rulet, Tilt, Langrt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinalar Hakknda Kanunu,

c) Komisyon: lgili Gmrk Mdrlnn talebi zerine, gmrk ileminin yaplaca ildeki Baronun grevlendirecei hukuku, Makina Mhendisleri Odasnn grevlendirecei makina mhendisi ve Emniyet Mdrl ahlak bro grevlisinin katlmyla oluturulacak heyeti,

ifade eder.

Serbest dolama giriine izin verilmeyecek eya

MADDE 5 (1) Serbest dolama girie konu oyun alet ve makinalarnn;

a) Kanunda aka isimleri belirtilerek yasaklanan rulet, tilt, langrt isimli eyalardan olmas,

b) Kanunda ismen saylmamakla birlikte kullanm amac kumar olan sigara makinas gibi oyun alet ve makinalarndan olmas,

c) thalinin yasak olduu yarg karar ile sabit olan oyun alet ve makinalarndan olmas,

) Baht ve talihe bal olmas veya kullanmnn maharet isteyen, otomatik, yar otomatik el veya ayakla kullanlan oyun alet ve makinalardan olmas,

d) Komisyon tarafndan Kanun kapsamnda bulunan ithali yasak oyun alet ve makinalarndan olduunun tespit edilmesi,

hallerinde serbest dolama giriine izin verilmez.

Serbest dolama giriine izin verilecek eya

MADDE 6 (1) Kanun kapsamna girmeyen, bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen koullar tayan, Trk Gmrk Tarife Cetvelinde 9504.30.10.00.00, 9504.30.20.00.00, 9504.30.90.00.00, 9504.50.00.00.00 ve 9504.90.80.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonunda yer alan eyann ithaline izin verilir.

(2) thaline izin verilecek eyann ayrca;

a) Elektronik veya dijital olmas,

b) Ekran ihtiva etmesi, jeton veya elektronik kart sistemi ile almas,

c) Kullanmnn sreye bal olmas,

) Puan veya sre kazanm dnda herhangi bir dl veya kazan salamamas,

koullarnn tmn ayn anda karlamas gerekir.

(3) lgili gmrk idaresince, eyann Kanun kapsamnda yer alp almadna ilikin olarak yaplacak deerlendirmelerde Ek-1 sayl listeden yararlanlabilir.

Komisyon tarafndan yaplacak i ve ilemler

MADDE 7 (1) Eyann Kanun kapsamnda ithali yasak oyun alet ve makinalarndan olup olmadnn ilgili gmrk idaresince aka tespit edilemedii durumda gerekli deerlendirme Komisyon tarafndan yaplr.

(2) thale konu eyaya ilikin Komisyon tarafndan yaplacak tespit ve deerlendirme sonucunda dzenlenecek raporda;

a) Olumlu ise, Kanun kapsamna girmedii ve ithali yasak eya olmad,

b) Olumsuz ise, Kanun kapsamna girdii ve ithali yasak olduu,

hususlar ak bir ekilde belirtilir. Komisyon kararlar oy okluu ile alnr. thale konu eyaya ilikin olarak Komisyonun hazrlayaca rapor dorultusunda gmrk ilemleri tamamlanr. Raporun olumsuz olmas halinde ilgili gmrk idaresince yaplacak bu ileme kar ykmlsnce, 4458 sayl Gmrk Kanununun 242 nci maddesi hkmleri erevesinde itirazda bulunulabilir.

(3) Komisyonun incelemesine konu olacak kaplarn almas, kapatlmas, tahmil, tahliye gibi hizmetler ile komisyon yesi makina mhendisi ve hukukunun verdii hizmet karl cret ykml tarafndan karlanr.

(4) nc fkrann uygulanmasnda, makina mhendisine denecek cret ilgili Makina Mhendisleri Odas tarafndan Komisyonda grevlendirilen makina mhendisinin hizmeti karl cret 16/1/1982 tarihli ve 17566 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Bilirkiilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Mavirlik Ynetmelii erevesinde grevlendirmeyi yapan Oda tarafndan belirlenir. lgili Baro tarafndan Komisyonda grevlendirilen hukukunun hizmeti karl creti ise Trkiye Barolar Birlii Avukatlk Asgari cret Tarifesinde yer alan benzer iler dikkate alnarak, olayn zelliine (ithal edilen mallarn deeri, zaman ve benzeri.) gre grevlendirmeyi yapan Baro tarafndan takdir edilir.

lgili kurumlarca yaplacak deerlendirmeler

MADDE 8 (1) Oyun alet ve makinalarnn spor veya eitim-retim amal olmas ya da kumar ve kazan kast bulunmamak kouluyla elence amal olmas halinde;

a) Eitim-retim amal oyun alet ve makinalarnn, kullanm yeri ve amacna gre Milli Eitim Bakanl, ilgili Faklte Dekanl ya da Yksekokul Mdrlnce,

b) Spor amal oyun alet ve makinalarnn Genlik ve Spor Bakanlnca,

c) Elence amal oyun alet ve makinalarnn ise ileri Bakanlnca (Mahalli dareler Genel Mdrl),

ayrca uygun grlmesi gerekir.

Yetkili gmrk idareleri

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamna giren eyann serbest dolama giri ilemlerini yapmaya, Orta Anadolu Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal Ankara Gmrk Mdrl, Orta Akdeniz Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal Mersin Gmrk Mdrl, Bat Akdeniz Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal Antalya Gmrk Mdrl, Ege Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal zmir Gmrk Mdrl, stanbul Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal Atatrk Havaliman Kargo, Halkal ve Ambarl Gmrk Mdrlkleri yetkilidir.

Yetki

MADDE 10 (1) Bakanlk (Gmrkler Genel Mdrl), bu Tebliin uygulanmasn temin etmek amacyla gerekli grecei her trl tedbiri almaya, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinden 15 gn sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz