12 ubat 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28557

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

FINDIK RETCLERNE ALAN BAZLI GELR DESTE VE ALTERNATF

RNE GEEN RETCLERE TELAF EDC DEME YAPILMASINA

DAR KARARIN UYGULANMASINA LKN

TEBL (TEBL NO:2013/4)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Fndk reticilerine Alan Bazl Gelir Destei ve Alternatif rne Geen reticilere Telafi Edici deme Yaplmasna Dair Kararn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Fndk Alanlarnn Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fndk yetitiricilii yapan fndk retici belgesine sahip reticiler ile ruhsatsz alanlardaki fndk bahelerini skerek alternatif rne geen reticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Fndk reticilerine Alan Bazl Gelir Destei ve Alternatif rne Geen reticilere Telafi Edici deme Yaplmasna Dair Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Alternatif rn: Fndk retiminden vazgeilen arazilerde yetitirilecek bitkisel rn eidini,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankas Anonim irketini,

) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

d) ifti Kayt Sistemi (KS): Bakanlk tarafndan oluturulan, iftilerin kayt altna alnd tarmsal veri tabann,

e) Fndk Kayt Sistemi (FKS): Bakanlar Kurulu Karar ile izin verilen alanlarda fndk retimi yapan reticilerin kayt altna alnd veri tabann,

f) Fndk retici Belgesi: Fndk Kayt Sisteminde kaytl olan reticilere ait kayt belgesini,

g) Fndk bahesi: Toplam alan bir dekar ve zerinde olan, en az otuz adet fndk oca veya yz seksen adet fndk dal bulunan yerleri,

) l/le mdrl: Bakanlk il/ile mdrlklerini,

h) l fndk komisyonu: Vali veya grevlendirecei vali yardmcsnn bakanlnda; Bakanlk, defterdarlk, Tapu ve Kadastro Genel Mdrl, Orman Genel Mdrl, ticaret ve sanayi odas, ticaret odas, sanayi odas, ticaret borsas ile ziraat odasnn ildeki temsilcisinin katlmyla oluturulan komisyonu,

) le fndk komisyonu: Kaymakamn bakanlnda; Bakanlk, mal mdrl, Tapu ve Kadastro Genel Mdrl ve varsa ticaret ve sanayi odas, ticaret odas, sanayi odas, ticaret borsas ile ziraat odasnn iledeki temsilcisinin katlmyla oluturulan komisyonu,

i) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Fndk reticilerine Alan Bazl Gelir Destei ve Alternatif rne Geen reticilere Telafi Edici deme Yaplmasna Dair Karar,

j) Fndk skm muvafakatnamesi: Arazi sahibinin skme onay verdiini gsteren muhtar veya noter onayl belgeyi,

k) Ruhsatl alan: Bakanlar Kurulu Karar ile izin verilen arazilerde fndk retimi yaplan alan,

ifade eder.

KNC BLM

deme Miktarlar ve Bavurular

Desteklemeden yararlanacak reticiler ve deme miktar

MADDE 5 (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Fndk Alanlarnn Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fndk yetitiricilii yapan fndk retici belgesine sahip, kamu kurum ve kurulular hari gerek ve tzel kiilere 2012 yl rn iin 150 TL/da, 2013 yl rn iin 160 TL/da ve 2014 yl rn iin 170 TL/da alan bazl gelir destei demesi yaplr.

(2) Fndk Alanlarnn Tespitine Dair Kararn 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilelerdeki, birinci snf, ikinci snf ve % 6dan daha az eimli nc snf tarm arazilerinde ruhsatsz fndk bahelerini skerek alternatif rne geen kamu kurum ve kurulular hari gerek ve tzel kiilere, 2012-2014 yllar arasnda telafi edici deme yaplr.

a) 2012 yl iin bavuranlara, ilk yl iin 300 TL/da, ikinci ve nc yllarda ise her bir yl iin 150 TL/da olmak zere ylda toplam 600 TL/da deme yaplr.

b) 2013 yl iin bavuranlara, ilk yl iin 300 TL/da, ikinci yl iin 150 TL/da olmak zere iki ylda toplam 450 TL/da deme yaplr.

c) 2014 yl iin bavuranlara 300 TL/da deme yaplr.

Bavurular

MADDE 6 (1) Alan bazl gelir destei bavurular aada belirlenen tarihlerde gerekletirilir.

a) 2012 yl rn alan bazl gelir destei bavurular; 1 Ocak - 31 Aralk 2012 tarihleri arasnda KS ve FKSye kaytlarn yaptrm veya gncellemi olmak kaydyla bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

b) 2013 yl rn alan bazl gelir destei bavurular; 1 Ocak - 31 Aralk 2013 tarihleri arasnda KS ve FKSye kaytlarn yaptrm veya gncellemi olmak kaydyla bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

c) 2014 yl rn alan bazl gelir destei bavurular; 1 Ocak - 31 Aralk 2014 tarihleri arasnda KS ve FKSye kaytlarn yaptrm veya gncellemi olmak kaydyla 1/1/2014 tarihinde balar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

(2) Telafi edici deme destei bavurular aada belirlenen tarihlerde gerekletirilir.

a) 2012 yl telafi edici deme bavurular; 1 Ocak - 31 Aralk 2012 tarihleri arasnda KSye kaytlarn yaptrm veya gncellemi olmak kaydyla bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

b) 2013 yl telafi edici deme bavurular; 1 Ocak - 31 Aralk 2013 tarihleri arasnda KSye kaytlarn yaptrm veya gncellemi olmak kaydyla bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

c) 2014 yl telafi edici deme bavurular; 1 Ocak - 31 Aralk 2014 tarihleri arasnda KSye kaytlarn yaptrm veya gncellemi olmak kaydyla 1/1/2014 tarihinde balar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Bavuruda istenecek belgeler

MADDE 7 (1) Alan bazl gelir destei demelerinden faydalanmak isteyen reticilerin mracaat ylnda KS ve FKSye kayt yaptrmalar veya kaytlarn gncellemeleri kaydyla aada belirtilen bilgi ve belgelerle il/ile mdrlne mracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Bavuru dilekesi (ek-1),

b) Fndk retici belgesi.

(2) Telafi edici deme desteinden faydalanmak isteyen reticilerin mracaat ylnda KSye kayt yaptrmalar veya kaytlarn gncellemeleri kaydyla ruhsatsz fndk bahelerinin skmn yapmadan nce aada belirtilen bilgi ve belgelerle il/ile mdrlne mracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Bavuru dilekesi (ek-5),

b) KS belgesi.

NC BLM

Destekleme demesinin Uygulanmas

demelere ilikin grev ve yetkiler

MADDE 8 (1) l/le mdrl tarafndan alan bazl gelir destei ve telafi edici deme bavurularna esas alanlarn niteliklerinin belirlenmesinde; il arazi varl raporlar, arazi kullanm kabiliyeti snflar, tapu ve kadastro kaytlar, coraf bilgi sistemi uydu fotoraflar, haritalar, eski yllara ait fndk ktk defterlerindeki verilerin yannda altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarndan yararlanlr.

(2) Alan bazl gelir destei iin; il/ile mdrl ile uygulamann etkin ekilde ve koordinasyon ierisinde yrtlmesi iin oluturulan il/ile fndk komisyonunun grevleri aada belirtilmitir.

a) l/le mdrl 7 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen belgeleri reticiden alarak her retici adna bir alan bazl gelir destei dosyas aar.

b) l/le mdrl, mracaattaki bilgi ve belgelerin doruluunu ifti kayt sistemi ve fndk kayt sistemi ile kontrol eder.

c) l mdrl; merkez ile ve bal kylerde ile mdrlnn yapmakla ykml olduklar grevleri yapar.

) l/le fndk komisyonu hazrlanacak olan alma planna ve gndeme gre toplanarak bu Tebli hkmleri erevesinde ye tam saysnn oy okluu ile karar alr.

d) l fndk komisyonu, merkez ile ve bal kylerinde ile fndk komisyonunun yapmakla ykml olduu grevleri yapar.

e) l/le mdrl, demeye esas yapacaklar incelemelerin sonulanmasn mteakiben fndk kayt sisteminden retici detaynda icmali (ek-2) alr ve ile merkezi ile ky/mahallelerde on gn sreyle askda braklmasn salar. Askya kma, indirme tarih ve saati tutanaa balanr. Tutanan muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. tirazlarn komisyonlarda deerlendirilmesi sonucunda retici baznda icmallerde dzeltme yaplm ise icmaller sistemden tekrar alnr ve onay iin il/ile fndk komisyonuna gnderilir.

f) l/le mdrl, sistemden ky detaynda icmalleri (ek-3) alr ve onay iin il/ile fndk komisyonuna gnderir. Komisyon, icmal-2leri (ek-3) ve komisyon kararn imzalayarak slak imzal orijinal nshasn il mdrlne gnderir. l mdrl fndk kayt sistemindeki bilgiler ile icmal-2leri (ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulszlk tespit edilmemesi halinde, sistemden ile detaynda icmal-3 (ek-4) iki nsha alr ve il fndk komisyonuna gnderir.

g) l fndk komisyonu icmal-3 (ek-4) ile demeye ilikin il fndk komisyon kararnn slak imzal orijinal bir nshasn ile fndk komisyonlarna, slak imzal orijinal dier nshasn da BGEMe gnderir.

) Bakanlk, iletilen ile detaynda icmal-3teki (ek-4) toplam tutar demelerin yaplmasn temin iin elektronik ortamda bankaya aktarr. Gerekli tutarn bankaya aktarlmasn mteakiben banka tarafndan reticilere deme yaplr. demeye ilikin icmal bilgilerine ait doacak ihtilaflarn ve dier sorunlarn zmnde il/ile fndk komisyonu yetkilidir.

(3) Telafi edici demeler iin; il/ile mdrl ile uygulamann etkin ekilde ve koordinasyon ierisinde yrtlmesi iin oluturulan il/ile fndk komisyonunun grevleri aada belirtilmitir.

a) l/le mdrl 7 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgeleri reticiden alarak her retici adna bir telafi edici deme destei dosyas aar. Mracaattaki bilgi ve belgelerin doruluunu ifti kayt sistemi ile kontrol eder.

b) l/le mdrl, bavuru sahibi tarafndan skm yaplarak alternatif rn ekim/dikimi yaplaca beyan edilen KSye kaytl arazilerin ruhsatsz fndk bahesi olup olmadn tespit eder (ek-7) ve bavuru sahibine skm yapp yapamayaca konusunda bilgi verir.

c) Bavuru sahibi skm yaptktan ve alternatif rnn ekim/dikim ilemini tamamladktan sonra il/ile mdrlne mracaat ederek tespit yaplmasn talep eder. l/le mdrl, arazide yaplacak tespit sonucunda alternatif rn ekim/dikim tespit formunu (ek-8) dzenler. Fndk alanlarnn sklmemesi, alternatif rn ekimi/dikimi yaplmamas ve ekim/dikim normlarna uyulmamas hallerinde destekleme demesi yaplmaz.

) Telafi edici deme desteinin hesaplanmasnda, skm yaplan arazi parselleri zerinde ekim/dikim normlarna uygun olarak alternatif rn ekim/dikimi yaplan toplam arazi miktar dikkate alnr.

d) l mdrl; merkez ile ve bal ky/mahallelerde ile mdrlnn yapmakla ykml olduu grevleri yapar.

e) l/le fndk komisyonu, hazrlanacak olan alma planna ve gndeme gre toplanarak bu Tebli hkmleri erevesinde ye tam saysnn oy okluu ile karar alr.

f) l/le mdrl, demeye esas yapacaklar incelemelerin sonulanmasn mteakiben ifti kayt sisteminden retici detaynda icmali (ek-9) alr ve ile merkezi ile ky/mahallelerde on gn sreyle askda braklmasn salar. Askya kma, indirme tarih ve saati tutanaa balanr. Tutanan muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. tirazlarn komisyonlarda deerlendirilmesi sonucunda retici baznda icmallerde dzeltme yaplm ise icmaller sistemden tekrar alnr ve onay iin il/ile fndk komisyonuna gnderilir.

g) l/le mdrl, sistemden ky detaynda icmalleri (ek-10) alr ve onay iin il/ile fndk komisyonuna gnderir. Komisyon, icmal-2leri (ek-10) ve komisyon kararn imzalayarak slak imzal orijinal nshasn il mdrlne gnderir. l mdrl fndk kayt sistemindeki bilgiler ile icmal-2leri (ek-10) inceler. Eksiklik ve/veya usulszlk tespit edilmemesi halinde, sistemden ile detaynda icmali (ek-11) iki nsha alr ve il fndk komisyonuna gnderir.

) l fndk komisyonu icmal-3 (ek-11) ile demeye ilikin il fndk komisyon kararnn slak imzal orijinal bir nshasn ile fndk komisyonlarna, slak imzal orijinal dier nshasn da BGEMe gnderir.

h) Bakanlk, iletilen ile detaynda icmal-3teki (ek-11) toplam tutar demelerin yaplmasn temin iin elektronik ortamda bankaya aktarr. Gerekli tutarn bankaya aktarlmasn mteakiben banka tarafndan reticilere deme yaplr. demeye ilikin icmal bilgilerine ait doacak ihtilaflarn ve dier sorunlarn zmnde il/ile fndk komisyonu yetkilidir.

Finansman ve demeler

MADDE 9 (1) Her yla ait alan bazl gelir destei ve telafi edici deme destei ilgili yl takip eden yl ierisinde yaplr.

(2) Alan bazl gelir destei ve telafi edici demeler Merkezi Ynetim Btesinin ilgili harcama tertibinden yaplr. Karar kapsamnda reticilere yaplacak demeler, T.C. Ziraat Bankas A.. aracl ile gerekletirilir. Kararn uygulanmas ile ilgili olarak reticilere yaplan toplam deme tutarnn % 0,2'si T.C. Ziraat Bankas A..'ye hizmet komisyonu olarak denir.

Desteklemeden faydalanamayacak reticiler

MADDE 10 (1) Aada yer alan reticilerden;

a) Alan bazl gelir destei iin;

1) Mracaat ylnda KS ve FKSye kaytl olmayanlar,

2) Fndk bahesinde ara ziraat yapan reticiler,

b) Telafi edici deme destei iin;

1) Mracaat ylnda KS de kaytl olmayanlar,

2) Fndk bahelerinde skm yapmayan, alternatif rn ekimi/dikimini yapmayan, alternatif rn ekimi/dikimini skmden nce yapan ve ekim/dikim normlarna uymayan reticiler,

3) Alternatif rn olarak meyve retimine ynelik olmayan orman bitki trlerinin dikimini yapanlar,

c) Alan bazl gelir destei ve telafi edici demelerden faydalanmak zere mracaat eden reticilerden geree aykr beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesine istinaden KS'de destekleme d braklanlar,

d) Kamu kurum ve kurulular ile ortaklklar,

desteklemeden faydalanamazlar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim, cezai hkmler ve sorumluluk

MADDE 11 (1) Uygulamaya ynelik ilemlere ilikin olarak yaplacak denetim Bakanlk tarafndan yaplr.

(2) Bu Teblide belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludur. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibaryla gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda, 5488 sayl Tarm Kanunu ve 26/4/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili maddelerine gre gerekli cezai, hukuki ve idari ilemler yaplr.

(3) Haksz yere yaplan demeler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri erevesinde, haksz deme tarihinden tahsil tarihine kadar geen sre iin anlan Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanacak gecikme zamm ile birlikte, haksz demeyi salayan belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiilerden ve demelerden yararlananlardan geri alnr. Sz konusu gerek ve tzel kiiler haksz yere yaplan bu demelerden mtereken sorumlu tutulurlar.

(4) Destekleme demelerinden idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere desteklemeden yararland tespit edilen reticiler be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz