10 Şubat 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28555

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN “MEDULA”

SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.