5 Şubat 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28550

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f ) bendi eklenmiştir.

“e) Mazeret sınavı: Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.”

“f) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olanlar, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri dekanlıklar/yüksekokul müdürlükleri tarafından kendilerine verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2010

27636

2-

26/5/2011

27945

3-

26/9/2011

28066

4-

9/7/2012

28348

5-

9/10/2012

28436