31 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/2)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2013 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsar.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P.

Ürün

Menşe veya

İhracatçı

Ülke

Önlemin

Yayımlandığı

Resmi Gazete

Tarih ve Sayısı

Tebliğ

No

Önlemin

Bitiş Tarihi

4411.13.90

4411.14.90

4411.92.90

4411.93.90

Laminat Parke (Levha halinde olsun olmasın)

Çin Halk

Cumhuriyeti

30/7.2008-26952

2008/24

30/7/2013

6301.40

Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri

Çin Halk

Cumhuriyeti

1/8/2008-26954

2008/27

1/8/2013

6301.90

Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri

6001.10.00.00.11

Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat

6001.92

5407. …(*)

 

Sentetik filamentten mensucat

 

Çin Halk Cumhuriyeti

1/8/2008-26954

 

2008/25

 

1/8/2013

 

 

Çin Tayvanı

 

 

Güney Kore

 

Malezya

Tayland

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

5/9/2008-26988

2008/31

5/9/2013

 

 

 

 

 

3701.30.00.00.29

 

 

 

 

 

 

Alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları

Çin Halk Cumhuriyeti

15/11/2008-27055

2008/32

15/11/2013

3921.90.60.00.11

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.19

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00 5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

 

Polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

15/11/2008-27055

2008/33

15/11/2013

Vietnam

4410.12

Yönlendirilmiş lif levha

Oriented strand board (OSB)

Amerika Birleşik Devletleri

18/12/2008-27084

2008/34

18/12/2013

Kanada

 

9609.10

Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri

Çin Halk Cumhuriyeti

18/12/2008-27084

2008/35

18/12/2013

 

 

5806.32.90.00.11

 

 

Cırt bant

Çin Halk Cumhuriyeti

 

18/12/2008-27352

2008/36

18/12/2013

Çin Tayvanı

5806.32.90.00.19

Yalnız

cırt bantın bileşenleri  (kroş ve astragan)

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Tayvanı

5402.33

Poliesterlerden tekstürize iplikler

 

Çin Halk Cumhuriyeti

31/12/2008-27097 (4. Mükerrer)

2008/41

31/12/2013

Endonezya

 

 

Malezya

Tayland

(*) Önleme tabi ürünler, İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/25)’in ekinde belirtilmiştir.

(**)Dampinge karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen talebin, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52

Faks: 0.312. 212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.