17 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI

SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMA İLE EKİ TÜRKİYE

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE THE TRANS ANATOLIAN GAS

PIPELINE COMPANY B.V. ARASINDA TRANS-ANADOLU DOĞAL

GAZ BORU HATTI SİSTEMİ HAKKINDA EV SAHİBİ

HÜKÜMET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6375                                                                                                   Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ile eki “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The TransAnatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/1/2013