17 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UMMAN SULTANLIĞI ARASINDA
G
ÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6365                                                                                                   Kabul Tarihi: 2/1/2013

MADDE 1 – (1) 13 Nisan 2010 tarihinde Maskat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/1/2013