11 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28525

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ZUEM)’ni,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Zirve Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanı

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim programları faaliyetlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders içeriklerini üretmek ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite senatosu kararları çerçevesinde uzaktan eğitim veren ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik akademik ve teknik işleyiş ile ilgili esasları düzenlemek,

b) Uzaktan eğitim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek, altyapıyı oluşturmak,

c) Uzaktan eğitim programları ile ilgili çevrimdışı ders içeriklerini temin etmek; ders içerikleri ile ilgili standartları ve kuralları belirlemek; ders içerikleri üretimini yapmak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için sistemde hazır hale getirmek,

ç) Uzaktan eğitim yapan programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik ve akademik desteği sağlamak,

d) Uzaktan eğitim programları dönem sonu sınavlarıyla ilgili soru bankasını oluşturmak; sınav yeri organizasyonu yapmak, sınav soru kitapçıklarını hazırlamak, sınavların yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

e) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, diğer kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak,

f) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan eğitim faaliyetini düzenlemek, destek vermek ve koordinasyonunu sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek,

g) Kamu ve özel kuruluşların uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma istemlerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,

ğ) Uzaktan eğitim tabanlı kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini düzenlemek, bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; dersleri kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve belirlediği gündemle yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerektiğinde video konferans yöntemiyle de toplantı yapabilir. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.