11 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28525

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğretim yılı güz, bahar olmak üzere iki yarıyıl ve bir yaz döneminden oluşur. Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az yetmiş iş gününden oluşan ders dönemi ile yarıyıl sonu bütünleme sınav döneminden oluşur. Güz yarıyılı, kayıt yenileme ve ders kayıtları döneminin birinci gününden başlayıp, bahar yarıyılı kayıt yenileme ve ders kayıtları döneminin başlamasına kadar sürer. Bahar yarıyılı ise; bu yarıyıla ait kayıt yenileme ve ders kayıtları döneminin ilk gününden başlayıp yaz dönemi derslerinin başlangıcına kadar sürer. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için alacağı derslerin kredi toplamı 26 krediden fazla olamaz. Ancak, Senato tarafından onaylanmış ve YÖK tarafından belirlenen öğretim programlarında bu kredi limiti aşılabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile öğretmenlikle ilgili pedagojik formasyon sertifika dersleri bu sınırlamaların dışındadır. Bu sınırlama, eğitiminin son iki döneminde olan öğrencilerin ilgili iki dönemin sonunda mezun olabilmesi için en fazla dört ders olmak koşuluyla danışmanın önerisi, bölüm başkanlığının onayı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile artırılabilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler Üniversitenin işbirliği anlaşması bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde misafir öğrenci olarak bulunabilir. Bu öğrenciler danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile o üniversitelerde açılan güz, bahar yarıyıllarından ve yaz dönemlerinden ders alabilir. Öğrencilerin diğer üniversitelerden alıp, başarılı oldukları dersler, bölümlerindeki alması gereken bazı derslere denk sayılabilir. Bu derslerin hangi derslere denk sayılacağı Senatoca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

“(9) Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitede ders almak isteyen öğrencilerin talebi, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin ilgili kurulunun kararı ile Üniversiteden alacağı derslerin, öğrencinin ders alacağı ilgili bölümün uygun görüşü ile ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Örgün ve ikinci öğretimde öğrencilerin derslere, uygulamalara, seminerlere, laboratuarlara ve atölye çalışmalarına en az %70 oranında devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Hangi nedenle olursa olsun, devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. Devam durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenerek belgelenir. Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Yarıyıl sonunda başarısız olunan dersler için aynı dönem sonunda bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınav sonuçları final sınavı yerine yazılır. Tüm yarıyıla yayılan çalışma/uygulama/stüdyo ve benzeri derslerin eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurullarınca belirlenmesi durumunda bütünleme sınavı yapılmaz.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına katılabilmesi için:”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendine aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

“a) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten devam koşulunu ve dersin dönem içi gereklerini yerine getiren her bir öğrenci için, yarıyıl içi başarı puanının %40-60’ı ile yarıyıl sonu sınav puanının %60-40’ı toplanarak belirlenen yarıyıl başarı puanı, aşağıdaki tabloya göre nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından 50’den az puan alan öğrencinin yarıyıl başarı puanı hesaplanmaz. Öğrenciye, 100 tam puan üzerinden belirlenen yarıyıl başarı puanları ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıda gösterilmiştir:”

“4) F4 Öğrenci uygulamalı derslerin devamını yerine getirdi, sınavına girmedi ya da girip başarılı olamadı, dersin devamını tekrar alması gerekir.”

“5) F1, F2 ve F3, F4 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır puanla katılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, ilgili sınav döneminden en geç bir hafta sonra veya Rektörlüğün belirlediği sürede ilgili birimlerce ilan edilir ve ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl ara sınavlarına giremeyen ve uygulamalara katılamayan öğrenci, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararıyla geçerli sayılırsa, öğrencilerin bu hakları saklı tutulur:”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi çerçevesinde mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminden önce, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde yapılır. Ancak, yaz dönemi eğitim öğretimi yapılacak birimlerde, mazeret sınavları yaz dönemi kesin kayıtları başlangıç tarihine kadar yapılır.

(2) Mazeretin devam etmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulunun kararına göre işlem yapılır. Öğrencinin yarıyıl not ortalaması bu sınavların sonuçlarına göre yeniden hesaplanır. Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın bütünleme sınavlarının ya da izleyen yaz döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az CC veya G notu alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dönemde tekrarlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2007

26636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/2/2008

26795

2-

28/7/2008

26950

3-

23/9/2011

28063