11 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28525

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adayın üç yıl süre ile geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde, yüksek lisans programları ile yüksek lisans derecesiyle başvurulacak olan doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55.00 standart puan; lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ise en az 90.00 puan almış olması ve mezuniyet not ortalamasının; 100 tam puan üzerinden, en az 90.00 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programında, mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise ilgili puan türünde ALES standart puanının % 60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının % 40’ı esas alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programında ALES puanının değerlendirilmediği durumda ise mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i esas alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.”

“d) Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Rektörlükçe yapılacak, merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda 100.00 tam puan üzerinden en az 60.00 puan alarak başarılı olan adaylar yüksek lisans programına başlarlar. Bilim alanı bir yabancı dil olan adaylara, o dil için başarı notu 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2011

28089