11 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28525

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/1994 tarihli ve 22095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu Merkez Müdüründen ve Merkez Kurulunun kendi içinden seçtiği dört üyeden oluşur. Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcılığı görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenisi görevlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/10/1994

22095

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/4/1995

22252

2-

21/5/2000

24055

3-

23/5/2011

27942

4-

30/6/2011

27980