10 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kablolu ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ödeyeceği yayın lisans ücretleri;

a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

1) Radyo yayın hizmetleri için                      : 2.000,00-TL,

2) Televizyon yayın hizmetleri için               : 20.000,00-TL,

3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için               : 10.000,00-TL,

b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;

1) Radyo yayın hizmetleri için                      : 3.000,00-TL,

2) Televizyon yayın hizmetleri için               : 30.000,00-TL,

3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için               : 15.000,00-TL,

c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

1) Radyo yayın hizmetleri için                      : 21.000,00-TL,

2) Televizyon yayın hizmetleri için               : 210.000,00-TL,

3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için               : 50.000,00-TL’dir.

(2) Tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri birinci fıkradaki bedellerin beş katı olarak hesaplanır.

(3) Kablolu yayın lisans ücretleri Üst Kurul tarafından Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve kablolu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kablolu yayın platform ve altyapı işletmecisi kuruluşlar, bu faaliyeti gerçekleştirmek için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

(2) Kablolu yayın platform işletmecilerinin ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti : 100.000,00-TL+ (Abone sayısı x 0,40)-TL’dir.

(3) Kablolu yayın altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti: 250.000,00-TL’dir.

(4) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri Üst Kurul tarafından Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve kablolu yayın lisans belgesinin ve yayın iletim yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.

(5) Yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisans ücretinin Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödenmek istenmesi halinde, yayın lisansı verilmeden önce, lisans ücreti tutarında Üst Kurula muhatap düzenlenmiş ve Kurulca belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu kapsamda Üst Kurula sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2012

28429