10 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.