10 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

YÖNETMELİK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve bu organların çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini (İKÇÜBAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları : Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Proje ve eğitim grupları: Merkezin proje ve eğitim gruplarını,

e) Rektör: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İzmir Katip Çelebi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; özel bakım yaşlıları ve diğer yaşlı hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavileri ile sosyal ve fiziksel rehabilitasyonlarını sağlamak.

b) Yaşlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araştırmalar yapmak, yaşlanmayı geciktirmek için ve altmış beş yaş ve üzerindeki insanlara kaliteli bir hayat sağlamak için gerekli önlemleri almak.

c) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini geliştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak.

ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlamak için; ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak.

d) Dünyada ve Türkiye’de uygulanan alternatif tıp yöntemlerinin bilimsel deneyimler doğrultusunda araştırmalara açılması için projeler üretmek.

e) Alana yönelik kurs, kongre, konferans, sempozyum, seminer ve yaz okulları düzenlemek, bilimsel yayınları desteklemek.

f) Yaşlılarda sık görülen hastalıklar hakkında aydınlatıcı ve bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

g) Yaşlıların çok yönlü geriatrik değerlendirmesini sağlamak.

ğ) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine yardımcı olmak, bu konuda sertifikalı elamanlar yetiştirmek ve kurslar düzenlemek.

h) Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerin planlanması ve uygulanması için Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak.

ı) Üniversite ilgili birimlerinin işbirliği ile yaşlılara, toplumun diğer kesimlerine, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara özellikle kronik ve metabolik hastalıklar konusunda eğitimler vermek.

i) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile toplumsal farkındalık oluşturmak; bu yolla yaşlının toplumda ve aile içinde kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetler planlamak ve uygulamak.

j) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek.

k) Uluslararası standartlara uygun olarak geriatri alanında gelişimi sağlamak, yaygın ve alternatif tıp yöntemlerini öğrenmeyi, tecrübe yoluyla kazanılmış yeterliklerin tanınmasını ve yaşam boyu öğrenimi yaygınlaştırmak.

l) Bu amaçlarla yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilmelerinin sağlanması için çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Merkez bünyesinde; özel bakım yaşlıları ve diğer yaşlı hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavileri ile sosyal ve fiziksel rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Yaşlı sağlığı ve bakımı alanında; bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek, topluma yönelik eğitimler düzenlemek ve düzenlenmesine destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkanlarını geliştirmek.

c) Yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayımlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak.

ç) Üniversite ilgili birimlerinin işbirliği ile yaşlılara, toplumun diğer kesimlerine, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, özellikle kronik ve metabolik hastalıklar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Toplumsal farkındalık oluşturmak suretiyle yaşlının toplum ve aile içinde kabulünün artırılmasını sağlamak.

e) Yatağa bağımlı yaşlıların bakım hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında yaşlı bakımında yer alan ve alacak bireylere yönelik eğitim, kurs ve sertifika programları düzenlemek, yaşlı bakım elemanı yetiştirmek suretiyle yaşlı sağlığı hizmetlerine toplumsal katkı sağlamak.

g) Rektörlükçe belirlenen diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları  arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurulların gündemini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkezin, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını ve gerekli stratejik planları  hazırlamak.

ç) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.

d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

e) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitü öğretim elemanları arasından  üç yıl süreyle görevlendirilen altı üye olmak üzere, toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin/üyelerinin yerine aynı usulle yeni üye/üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

e) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek, Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

f) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.

g) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin ilke ve esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Merkezin amacı ile ilgili çalışmalar yapan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya yaşlı sağlığı ve bakımı alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından ve Üniversiteden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Proje ve eğitim grupları, Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

(2) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır. Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü, proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunar ve bu durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının işbirliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.