4 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 60, doktora için en az 65 (lisans diplomasıyla doktora için en az 70) almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekir. Ancak, bu puanlar her yıl program bazında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato onayıyla yükseltilebilir. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programları ile yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ve Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Program türüne göre istenecek ALES puan türü Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile gerektiğinde lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak yapılır. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programları kabullerinde ALES sonuçları dikkate alınmaz. Güzel Sanatlar Enstitüsü kabullerinde, lisans mezuniyet notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki bilgi değerlendirmesi, portfolyo incelemesi ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır ve ALES sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi değerlendirmesi ve mülakat usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Lisansüstü programlara giriş değerlendirmesinde hesaplanacak başarı notunun en az % 50’sini ALES puanı belirler. ALES’in hangi puan türündeki puanının hangi program için esas alınacağına Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir. Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES koşulu aranmaz ve son değerlendirmede kullanılacak başarı notuna; mezuniyet notunun, mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat ve/veya portfolyo gibi değerlendirmelerin ne şekilde etki edeceği Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde lisans mezuniyet derecesinin yanısıra bilimsel değerlendirme ile de öğrenci seçilerek yerleştirilebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES sonuçları dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/11/2012

28468