4 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul’un kentsel gelişimi ve kültürü ile ilgili disiplinler arası araştırma ve akademik çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları desteklemek, ilgili ulusal ve uluslararası birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak, İstanbul ile ilgili araştırmalar yapan akademisyenlere akademik kaynak ve ortam yaratmak, İstanbul konusundaki uluslararası akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak ve İstanbul konulu akademik çalışmaların ve araştırmaların daha geniş kitlelere sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerin ilgili merkezleri, birimleri ve araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde akademik çalışmalarda bulunmak ve uzun vadeli, sürdürülebilir işbirliğinin öne çıktığı projeler geliştirmek,

b) İstanbul’un kentsel gelişimi, kültürü ve tarihi ile ilgili yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, yöneticiler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerinin katıldıkları seminerler, konferanslar, kolokyumlar, kurslar ve benzeri aktiviteler düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili çalışmalar yürüten profesyoneller, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve uzmanlara yönelik eğitim ve geliştirme seminerleri düzenlemek, belgeleme çalışmaları ve araştırma projeleri yürütmek,

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yayınlar yapmak,

d) Merkezin yaptığı faaliyetlerin ve sonuçlandırılan araştırmaların ilgili kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacak çeşitli  halkla ilişkiler ve medya faaliyetlerini düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri veya istekleri halinde Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi, altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde, çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektörün onayı ile görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve gerekli uygulamaları gerçekleştirmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlamak ve uygulanmasını  sağlamak,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak,

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan değişik disiplinlerden öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden  oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

ç) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvurularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; İstanbul ve kent araştırmaları ve uygulamaları alanında akademik bilgi ve deneyime sahip, Merkezin çalışmalarına bilgi ve uzmanlığı ile katkıda bulunabilecek, Üniversite içinden veya dışından kişiler arasından, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile seçilen üyelerden oluşur.  Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına da katılırlar.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak iki yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme yapar ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 17/9/2008 tarihli ve 27000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.