4 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1997 tarihli ve 23160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.