4 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AİLE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/1992 tarihli ve 21127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.