31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2013/4)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P

Madde İsmi

2924.29.98.00.32

2924.29.98.00.34

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

Neotam

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.19.00.00.11

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

2938.90.90.90.15

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

 

Diğer hükümler

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.