31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI

CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2013/3)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları

 

2612.20.10.00.00

Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri

 

28.44 

Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar

 

2845.10.00.00.00

Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)

 

2845.90.10.00.11

Dötere organik bileşikler

 

2845.90.10.00.19

Diğerleri

 

7806.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar

 

84.01

Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar

 

8606.91.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

8609.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler

 

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

 

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar


8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8709.11.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8709.19.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8716.39.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

9022.21.00.00.00

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9022.29.00.00.00

Diğer amaçlarla kullanılanlar

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.