31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA

ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2013/12)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) kayda alınması zorunludur.

(2) İthalatçılar, birinci fıkrada belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, ekte bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekaletname örneği ile müracaat ederler.

(3) Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü), kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU ÖRNEĞİ

Tarih

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

         İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülkeden istenilen ve ilişikte sunulan nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasını talep etmekteyiz. Nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasına dair yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

          Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim ve Unvan

İTHALATÇININ

 UNVANI :

 VERGİ NUMARASI :

 ADRESİ :

 TELEFON NUMARASI :

 EŞYANIN TANIMI  (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) :

İHRACATÇININ

  UNVANI :

  YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE :

(İthalatçı Adına Beyan Edilmesi Halinde Doldurulacaktır)

 BEYAN EDENİN  

  UNVANI :

  VERGİ NUMARASI :

  ADRESİ :

 TELEFON NUMARASI :