31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (3. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

KULLANILMI VEYA YENLETRLM OLARAK THAL

EDLEBLECEK BAZI MADDELERE LKN TEBL

(THALAT: 2013/9)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli EK-1/A, EK-1/B ve EK-2deki listelerde gmrk tarife istatistik pozisyonlar gsterilen eyann kullanlm veya yeniletirilmi olanlarna 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Kararnn 7 nci maddesi erevesinde verilecek izne ilikin usul ve esaslar kapsar.

Tanmlar

MADDE 2 (1) Bu Teblide geen,

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrln,

c) G.T..P.: Gmrk tarife istatistik pozisyonunu

ifade eder.

zin Belgesi alnmayacak eya

MADDE 3 (1) EK-1/Ada yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyann ithalatna thalat Rejimi Kararnn 7 nci maddesi erevesinde izin verilmitir.

lgili kurumlardan uygunluk yazs alnacak eya

MADDE 4 (1) EK-1/Bde yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyann ithalatnda listede belirtilen kurumdan alnan uygunluk yazs aranr. Uygunluk yazsnn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) EK-1/A veya EK-2de yer alan eya, EK-1/Bde yer almas ve sivil hava tatlarnda kullanlmak kaydyla ithal edilmesi halinde birinci fkra hkmlerine tabi olup, sz konusu rnler iin ayrca 5 inci madde kapsamnda Genel Mdrlk izni aranmaz.

zin belgesi alnacak eya

MADDE 5 (1) EK-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann gmrk beyannamelerinin tescilinde Genel Mdrlkten alnan izin belgesi aranr. zin belgesinin bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) EK-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann karsnda gsterilen birim CIF kymetinden daha fazla birim CIF kymete (dier yurt d giderler kalemi hari) haiz olanlar 3 nc madde hkmne tabidir.

(3) EK-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eya, bir beyannamede yer alan 12li G.T..Pler baznda 10 adet ve 50 kg. (her iki art birden salayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kymetine baklmakszn 3 nc madde hkmne tabidir.

Dier mevzuat

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda verilen izinler ve uygunluk yazlar, rn gvenlii ve denetimi mevzuat ve dier mevzuat kapsamnda alnmas gereken belgelerin yerine gemez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllklerin yerine getirilmesine engel tekil etmez.

zin belgesi bavurular

MADDE 7 (1) EK-2de yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyay ithal etmek isteyen ithalatlar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinden ulalan elektronik bavuru formunu usulne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazcdan alnan bir ktsn imzal ve kaeli olarak Genel Mdrle gndererek izin belgesi bavurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinde belirtilen ilgili belgelerin bavuru formunun ekinde yer almas zorunludur.

(2) Bavuru formu, usulne uygun olarak doldurulduunda, form zerinde otomatik olarak beliren bavuru kayt numaras ile geerlidir. zerinde geerli bir bavuru kayt numaras olmayan form ile yaplan bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(3) Genel a zerinden doldurulan bavuru formuna ait Bakanlk veri tabannda yer alan bilgiler ile Genel Mdrle sunulan kts arasnda farkllk olmas halinde veri tabanndaki kaytlar dikkate alnr.

Bavurularn sonulandrlmas

MADDE 8 (1) Usulne uygun olarak yaplan bavurular Genel Mdrlke deerlendirilerek sonulandrlr. Deerlendirmede eyann i piyasadan tedarik artlar, ekonomik mr, verimlilii gibi etkenler gz nne alnr.

Beyanlarn ve ithal eyann denetlenmesi

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplan bavurularda yer alan bilgilerin doruluuna ilikin ve ithal eya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptrmaya Bakanlk yetkilidir. Bavuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarszlk olduu durumlarda sz konusu tutarszlk bavuru sahibi tarafndan giderilinceye kadar talep sonulandrlmaz.

zin belgesinin sresi ve iadesi

MADDE 10 (1) 5 inci madde erevesinde verilen izin belgesi alt ay geerlidir. zin belgesinin geerlilik sresi ierisinde mracaat edilmesi kaydyla, ibu izin belgesi sresi aya kadar uzatlabilir. zin belgesi nc kiilere devredilemez.

(2) 5 inci madde erevesinde verilen izin belgelerinin kullanlmamalar halinde belgenin aslnn, belge kapsam eyalarn ithalatnn gerekletirilmi olmas halinde ise, belgenin aslnn veya suretinin, ithal faturas ve gmrk giri beyannamesinin birer rnei ile EK-3te yer alan beyan ve taahhtnamenin, izin belgesinin geerlilik sresinin bitiminden itibaren otuz gn ierisinde belge sahibi tarafndan Genel Mdrle iletilmesi gerekmektedir.

Gmrk kymeti

MADDE 11 (1) zin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasn engellemez. Bu Teblide belirtilen kymetler, Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasna esas tekil etmez.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12 (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Kullanlm veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek Baz Maddelere likin Tebli (thalat: 2012/9) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

EK-1/A

 

THALNDE ZN BELGES ALINMAYACAK EYA LSTES

 

Gmrk Tarife statistik Pozisyonu

 

8207.13.00.00.00

 

8440.10.10.00.00

 

8453.20.00.00.00

 

8505.90.50.00.00

8207.19.10.00.00

 

8440.10.20.00.00

 

8453.80.00.00.00

 

8510.20.00.00.12

8207.19.90.00.11

 

8440.10.30.00.11

 

8454.10.00.00.00

 

8541.10.00.00.11

8207.19.90.00.19

 

8440.10.30.00.12

 

8454.20.00.00.00

 

8541.10.00.00.12

8405.10.00.00.11

 

8440.10.30.00.13

 

8454.30.10.00.00

 

8541.10.00.00.19

8405.10.00.00.12

 

8440.10.40.00.11

 

8454.30.90.00.00

 

8541.21.00.00.11

8405.10.00.00.13

 

8440.10.40.00.19

 

8464.10.00.00.00

 

8541.21.00.00.12

8405.10.00.00.14

 

8440.10.90.00.11

 

8464.20.11.00.00

 

8541.21.00.00.19

8405.10.00.00.19

 

8440.10.90.00.12

 

8464.20.19.00.00

 

8541.29.00.00.11

8406.10.00.00.00

 

8440.10.90.00.13

 

8464.20.80.00.00

 

8541.29.00.00.12

8406.81.00.00.00

 

8440.10.90.00.19

 

8464.90.00.00.00

 

8541.29.00.00.19

8406.82.00.00.00

 

8441.20.00.00.11

 

8472.90.30.00.00

 

8541.30.00.00.11

8410.11.00.00.00

 

8441.20.00.00.19

 

8475.10.00.00.00

 

8541.30.00.00.12

8410.12.00.00.00

 

8441.30.00.00.00

 

8475.21.00.00.00

 

8541.30.00.00.13

8410.13.00.00.00

 

8441.40.00.00.00

 

8475.29.00.00.00

 

8541.40.10.00.00

8411.11.00.90.00

 

8441.80.00.00.11

 

8478.10.00.00.00

 

8541.40.90.00.11

8411.12.10.90.00

 

8441.80.00.00.12

 

8479.10.00.00.11

 

8541.40.90.00.12

8411.12.30.90.00

 

8441.80.00.00.19

 

8479.10.00.00.12

 

8541.40.90.00.13

8411.12.80.90.00

 

8442.30.10.00.00

 

8479.10.00.00.19

 

8541.40.90.00.19

8411.21.00.90.00

 

8442.30.91.00.00

 

8479.20.00.00.11

 

8541.50.00.00.11

8411.22.20.90.00

 

8442.30.99.10.00

 

8479.20.00.00.19

 

8541.50.00.00.12

8411.22.80.90.00

 

8442.30.99.90.11

 

8479.30.10.00.00

 

8541.50.00.00.19

8411.81.00.90.00

 

8442.30.99.90.12

 

8479.30.90.00.00

 

8541.60.00.00.11

8411.82.20.90.00

 

8442.30.99.90.19

 

8479.40.00.00.00

 

8541.60.00.00.19

8411.82.60.90.00

 

8442.40.00.00.00

 

8479.50.00.00.00

 

8541.90.00.00.00

8411.82.80.90.00

 

8442.50.20.00.00

 

8479.60.00.00.00

 

8542.31.10.00.00

8416.10.10.00.00

 

8442.50.80.00.00

 

8479.81.00.00.00

 

8542.31.90.00.00

8416.10.90.00.00

 

8443.11.00.00.00

 

8479.89.30.00.00

 

8542.32.10.00.00

8416.20.10.00.00

 

8443.12.00.00.00

 

8479.89.60.00.00

 

8542.32.31.00.00

8416.20.20.00.11

 

8443.13.10.00.00

 

8479.89.97.10.00

 

8542.32.39.00.00

8416.20.20.00.19

 

8443.13.31.00.00

 

8479.89.97.20.00

 

8542.32.45.00.00

8416.20.80.00.11

 

8443.13.35.00.00

 

8479.89.97.30.00

 

8542.32.55.00.00

8416.20.80.00.19

 

8443.13.39.00.00

 

8479.89.97.90.00

 

8542.32.61.00.00

8416.30.00.00.00

 

8443.13.90.00.00

 

8480.10.00.00.00

 

8542.32.69.00.00

8425.31.00.00.19

 

8443.14.00.00.00

 

8480.20.00.00.00

 

8542.32.75.00.00

8425.39.00.00.10

 

8443.15.00.00.11

 

8480.30.10.00.00

 

8542.32.90.00.00

8425.39.00.00.90

 

8443.15.00.00.12

 

8480.30.90.10.11

 

8542.33.00.00.00

8429.11.00.00.11

 

8443.15.00.00.19

 

8480.30.90.10.19

 

8542.39.10.00.00

8429.11.00.00.12

 

8443.16.00.00.00

 

8480.30.90.20.00

 

8542.39.90.00.00

8429.19.00.00.11

 

8443.17.00.00.00

 

8480.30.90.80.00

 

8542.90.00.00.00

8429.19.00.00.12

 

8443.19.20.00.00

 

8480.41.00.00.00

 

8543.20.00.00.00

8429.30.00.00.00

 

8443.19.40.00.00

 

8480.49.00.00.00

 

8543.30.00.00.00

8439.10.00.00.11

 

8443.19.70.10.00

 

8480.50.00.00.00

 

8543.90.00.10.00

8439.10.00.00.12

 

8443.19.70.90.11

 

8480.60.00.00.00

 

9002.11.00.10.00

8439.20.00.00.00

 

8443.19.70.90.19

 

8480.71.00.00.00

 

9002.11.00.90.00

8439.30.00.00.00

 

8453.10.00.00.00

 

8480.79.00.00.00

 

9008.50.00.00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9008.90.00.10.00

 

9015.10.90.90.00

 

9024.10.19.00.00

 

9030.84.00.90.00

9008.90.00.90.00

 

9015.20.10.00.00

 

9024.10.90.10.00

 

9030.89.30.90.00

9010.10.00.10.11

 

9015.20.90.10.00

 

9024.10.90.90.00

 

9030.89.90.90.00

9010.10.00.10.19

 

9015.20.90.90.00

 

9024.80.11.00.00

 

9030.90.20.00.00

9010.10.00.90.11

 

9015.30.10.00.00

 

9024.80.19.00.00

 

9030.90.85.90.00

9010.10.00.90.19

 

9015.30.90.10.00

 

9024.80.90.10.00

 

9031.20.00.10.00

9010.50.00.10.11

 

9015.30.90.90.00

 

9024.80.90.90.00

 

9031.20.00.90.00

9010.50.00.10.19

 

9015.40.10.00.00

 

9024.90.00.10.00

 

9031.41.00.00.00

9010.50.00.90.11

 

9015.40.90.10.00

 

9024.90.00.90.00

 

9031.49.10.00.00

9010.50.00.90.12

 

9015.40.90.90.00

 

9027.10.10.00.00

 

9031.49.90.00.00

9010.50.00.90.13

 

9015.80.11.00.11

 

9027.10.90.00.00

 

9031.80.32.00.00

9010.50.00.90.19

 

9015.80.11.00.12

 

9027.20.00.00.00

 

9031.80.34.00.11

9010.60.00.00.00

 

9015.80.11.00.19

 

9027.30.00.00.11

 

9031.80.34.00.19

9010.90.00.00.00

 

9015.80.19.00.11

 

9027.30.00.00.19

 

9031.80.38.90.19

9011.10.10.00.00

 

9015.80.19.00.19

 

9027.50.00.00.00

 

9031.80.91.20.11

9011.10.90.00.00

 

9015.80.91.10.11

 

9027.80.05.00.00

 

9031.80.91.20.19

9011.20.10.00.00

 

9015.80.91.10.19

 

9027.80.11.00.00

 

9031.80.91.90.11

9011.20.90.00.11

 

9015.80.91.90.11

 

9027.80.13.00.00

 

9031.80.91.90.19

9011.20.90.00.12

 

9015.80.91.90.19

 

9027.80.17.00.00

 

9031.80.98.20.00

9011.20.90.00.13

 

9015.80.93.10.11

 

9027.80.91.00.00

 

9031.90.20.00.19

9011.80.00.00.11

 

9015.80.93.10.12

 

9027.80.99.00.00

 

9031.90.30.00.19

9011.80.00.00.19

 

9015.80.93.10.19

 

9027.90.10.00.00

 

9031.90.85.21.00

9011.90.10.00.00

 

9015.80.93.90.11

 

9027.90.50.00.00

 

9031.90.85.29.00

9011.90.90.00.00

 

9015.80.93.90.19

 

9027.90.80.00.00

 

 

9012.10.10.00.00

 

9015.80.99.10.00

 

9030.10.00.90.00

 

 

9012.10.90.00.11

 

9015.80.99.90.00

 

9030.20.10.90.00

 

 

9012.10.90.00.12

 

9015.90.00.10.11

 

9030.20.30.90.00

 

 

9012.90.10.00.00

 

9015.90.00.10.19

 

9030.20.91.90.00

 

 

9012.90.90.00.00

 

9015.90.00.90.00

 

9030.20.99.90.00

 

 

9015.10.10.00.00

 

9024.10.11.00.00

 

9030.40.00.90.00

 

 

9015.10.90.10.00

 

9024.10.13.00.00

 

9030.82.00.00.00

 

 

 

EK-1/B

 

LGL KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGES ALINACAK EYA LSTES

 

- Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan (Sivil Havaclk Genel Mdrl) uygunluk yazs alnmas kaydyla ithaline izin verilen sivil hava tatlar ve sivil hava tatlarnda kullanlmaya mahsus eyalar.

 

Gmrk Tarife statistik Pozisyonu

 

3917.21.90.00.00*

 

7304.51.81.10.00

 

8408.90.47.10.00

 

8413.60.80.10.00

3917.22.90.00.00*

 

7304.51.89.10.00

 

8408.90.61.10.00

 

8413.70.21.10.00

3917.23.90.00.00*

 

7304.59.92.10.00

 

8408.90.65.10.00

 

8413.70.29.10.00

3917.29.00.20.00

 

7304.59.93.10.00

 

8408.90.67.10.00

 

8413.70.30.10.00

3917.31.00.10.00

 

7304.59.99.10.00

 

8408.90.81.10.00

 

8413.70.35.10.00

3917.33.00.00.00

 

7304.90.00.10.00

 

8408.90.85.10.00

 

8413.70.45.10.00

3917.39.00.20.00

 

7306.30.11.10.00

 

8408.90.89.10.00

 

8413.70.51.10.00

3917.40.00.00.11

 

7306.30.19.10.00

 

8409.10.00.10.00

 

8413.70.59.10.00

3917.40.00.00.12

 

7306.30.41.10.00

 

8411.11.00.10.00

 

8413.70.65.10.00

3917.40.00.00.19

 

7306.30.49.10.00

 

8411.12.10.10.00

 

8413.70.75.10.00

3926.90*

 

7306.30.72.10.00

 

8411.12.30.10.00

 

8413.70.81.10.00

4008.29.00.10.00

 

7306.30.77.10.00

 

8411.12.80.10.00

 

8413.70.89.10.00

4009.12.00.10.00

 

7306.30.80.10.00

 

8411.21.00.10.00

 

8413.81.00.00.00

4009.22.00.10.00

 

7306.40.20.10.00

 

8411.22.20.10.00

 

8413.91.00.00.00

4009.32.00.10.00

 

7306.40.80.10.00

 

8411.22.80.10.00

 

8414.10.20.00.00

4009.42.00.10.00

 

7306.50.20.10.00

 

8411.81.00.10.00

 

8414.10.25.10.00

4011.30.00.10.00

 

7306.50.80.10.00

 

8411.82.20.10.00

 

8414.10.81.10.00

4012.13.00.10.00

 

7306.61.92.10.00

 

8411.82.60.10.00

 

8414.10.89.10.00

4012.20.00.10.00

 

7306.61.99.10.00

 

8411.82.80.10.00

 

8414.20.80.10.00

4016.10.00.11.00

 

7306.69.10.10.00

 

8411.91.00.10.00

 

8414.30.20.10.00

4016.10.00.12.00

 

7306.69.90.10.00

 

8411.99.00.10.00

 

8414.30.81.10.00

4016.10.00.19.00

 

7312.10*

 

8412.10.00.10.00

 

8414.30.89.10.00

4016.93.00.11.00

 

7312.90*

 

8412.21.20.10.00

 

8414.51.00.10.00

4016.93.00.12.00

 

7322.90*

 

8412.21.80.10.00

 

8414.59.20.10.00

4016.93.00.19.00

 

7324.10.00.00.00

 

8412.29.20.10.00

 

8414.59.40.10.00

4016.99.91.90.11

 

7324.90*

 

8412.29.81.10.00

 

8414.59.80.10.00

4016.99.97.19.11

 

7326.20.00.00.00

 

8412.29.89.10.00

 

8414.80.11.10.00

4016.99.97.90.11

 

7413.00*

 

8412.31.00.10.00

 

8414.80.19.10.00

4017.00.00.91.00

 

7608.10.00.10.11

 

8412.39.00.10.00

 

8414.80.22.10.00

4504.90*

 

7608.10.00.10.12

 

8412.80.80.10.00

 

8414.80.28.10.00

4823.90.85.20.00

 

7608.20.20.10.00

 

8412.90.20.10.00

 

8414.80.51.10.00

6812.80*

 

7608.20.81.10.00

 

8412.90.40.10.00

 

8414.80.59.10.00

6812.99.10.10.00

 

7608.20.89.10.00

 

8412.90.80.20.00

 

8414.80.73.10.00

6812.99.90.10.00

 

8108.90*

 

8413.19.00.10.00

 

8414.80.75.10.00

6813.20*

 

8302.10.00.00.11

 

8413.20.00.10.00

 

8414.80.78.10.00

6813.81*

 

8302.10.00.00.19

 

8413.30.20.10.00

 

8414.80.80.10.00

6813.89*

 

8302.20.00.00.00

 

8413.30.80.10.00

 

8414.90.00.10.00

7007.21*

 

8302.42.00.00.00

 

8413.50.20.10.00

 

8415.81.00.10.00

7304.31.20.10.00

 

8302.49.00.00.00

 

8413.50.40.10.00

 

8415.82.00.10.00

7304.31.80.10.00

 

8302.60.00.00.00

 

8413.50.61.10.00

 

8415.83.00.10.00

7304.39.52.10.00

 

8307.10*

 

8413.50.69.10.00

 

8415.90.00.10.00

7304.39.58.10.00

 

8307.90*

 

8413.50.80.10.00

 

8418.10.20.00.00

7304.39.92.10.00

 

8407.10.00.10.11

 

8413.60.20.10.00

 

8418.10.80.00.00

7304.39.93.10.00

 

8407.10.00.10.12

 

8413.60.31.10.00

 

8418.30.20.00.00

7304.39.98.10.00

 

8408.90.27.10.00

 

8413.60.39.10.00

 

8418.30.80.00.00

7304.41.00.10.00

 

8408.90.41.10.00

 

8413.60.61.10.00

 

8418.40.20.00.00

7304.49.95.10.00

 

8408.90.43.10.00

 

8413.60.69.10.00

 

8418.40.80.00.00

7304.49.99.10.00

 

8408.90.45.10.00

 

8413.60.70.10.00

 

8418.61.00.00.00

8418.69.00.10.00

 

8479.90.80.10.00

 

8501.53.50.00.00

 

8507.10.80.00.11

8418.69.00.91.00

 

8479.90.80.90.11

 

8501.53.81.10.00

 

8507.10.80.00.12

8418.69.00.99.00

 

8479.90.80.90.19

 

8501.61.20.10.00

 

8507.20.20.00.11

8419.50.00.00.00

 

8483.10.21.10.00

 

8501.61.80.10.00

 

8507.20.20.00.19

8419.81.20.00.11

 

8483.10.25.10.00

 

8501.62.00.11.00

 

8507.20.80.00.00

8419.81.20.00.19

 

8483.10.29.10.00

 

8501.62.00.12.00

 

8507.30.20.00.00

8419.81.80.00.00

 

8483.10.50.10.00

 

8501.62.00.13.00

 

8507.30.80.00.00

8419.90.85.90.13

 

8483.10.95.10.00

 

8501.63.00.00.00

 

8507.40.00.00.00

8421.19.20.10.00

 

8483.30.32.10.00

 

8502.11.20.10.00

 

8507.50.00.00.00

8421.19.70.10.00

 

8483.30.38.10.00

 

8502.11.80.10.00

 

8507.60.00.00.00

8421.21.00.00.00

 

8483.30.80.10.00

 

8502.12.00.11.00

 

8507.80.00.00.00

8421.23.00.00.00

 

8483.40.21.10.00

 

8502.12.00.12.00

 

8507.90.30.00.00

8421.29.00.00.11

 

8483.40.23.10.00

 

8502.12.00.13.00

 

8507.90.80.00.00

8421.29.00.00.19

 

8483.40.25.10.00

 

8502.13.20.10.00

 

8511.10.00.10.00

8421.31.00.10.00

 

8483.40.29.10.00

 

8502.13.40.10.00

 

8511.20.00.10.00

8421.39.20.10.00

 

8483.40.30.10.00

 

8502.13.80.10.00

 

8511.30.00.10.00

8421.39.60.10.00

 

8483.40.51.10.00

 

8502.20.20.10.00

 

8511.40.00.10.00

8421.39.80.10.00

 

8483.40.59.10.00

 

8502.20.40.10.00

 

8511.50.00.10.00

8424.10.00.00.00

 

8483.40.90.10.00

 

8502.20.60.10.00

 

8511.80.00.10.00

8425.11.00.00.00

 

8483.50.20.00.11

 

8502.20.80.10.00

 

8516.80.20*

8425.19.00.00.00

 

8483.50.20.00.12

 

8502.31.00.11.00

 

8517.12*

8425.31.00.00.19

 

8483.50.80.00.11

 

8502.31.00.12.00

 

8517.61*

8425.39.00.00.90

 

8483.50.80.00.12

 

8502.31.00.13.00

 

8517.62*

8425.42.00.00.00

 

8483.60.20.10.00

 

8502.39.20.21.00

 

8517.69.31*

8425.49.00.00.00

 

8483.60.80.10.00

 

8502.39.20.22.00

 

8517.69.39*

8426.99.00.10.00

 

8483.90.20.10.00

 

8502.39.20.23.00

 

8517.69.90*

8428.10.20.10.00

 

8483.90.81.10.00

 

8502.39.80.11.00

 

8517.70.11.10.00

8428.10.80.10.00

 

8483.90.89.10.00

 

8502.39.80.12.00

 

8517.70.15.00.00

8428.20.20.10.00

 

8484.10.00.00.11

 

8502.39.80.13.00

 

8517.70.19.00.11

8428.20.80.10.00

 

8484.10.00.00.19

 

8502.40.00.10.00

 

8517.70.19.00.19

8428.33.00.10.00

 

8484.90.00.00.00

 

8504.10.20.10.00

 

8518.10.30.00.00

8428.39.20.10.00

 

8501.20.00.11.00

 

8504.10.80.10.00

 

8518.10.95.10.00

8428.39.90.10.00

 

8501.20.00.12.00

 

8504.31.21.00.00

 

8518.10.95.90.00

8428.90.90.20.00

 

8501.31.00.10.11

 

8504.31.29.00.00

 

8518.21.00.00.00

8443.32.10.20.00

 

8501.31.00.10.12

 

8504.31.80.10.00

 

8518.22.00.00.00

8471.41.00.10.00

 

8501.32.00.11.00

 

8504.31.80.90.11

 

8518.29.30.10.00

8471.49.00.10.00

 

8501.32.00.19.00

 

8504.31.80.90.19

 

8518.29.95.00.00

8471.50.00.10.00

 

8501.33.00.10.00

 

8504.32.00.10.00

 

8518.30.20.00.00

8471.60.60.10.00

 

8501.33.00.21.00

 

8504.32.00.80.00

 

8518.30.95.10.00

8471.60.70.10.00

 

8501.33.00.22.00

 

8504.33.00.00.00

 

8518.40.30.00.00

8471.70.20.10.00

 

8501.33.00.23.00

 

8504.40.30.20.00

 

8518.40.80.00.00

8471.70.30.10.00

 

8501.34.00.20.00

 

8504.40.55.10.00

 

8518.50.00.00.00

8471.70.50.10.00

 

8501.40.20.11.00

 

8504.40.82.10.00

 

8519.81.95.00.00

8471.70.70.10.00

 

8501.40.20.19.00

 

8504.40.84.10.00

 

8519.89.90.10.00

8471.70.80.10.00

 

8501.40.80.11.00

 

8504.40.88.10.00

 

8519.89.90.90.00

8471.70.98.10.00

 

8501.40.80.12.00

 

8504.40.90.10.00

 

8521.10.20.00.00

8479.89*

 

8501.51.00.10.00

 

8504.50.20.10.00

 

8521.10.95.00.00

8479.90.20.10.00

 

8501.52.20.10.00

 

8504.50.95.00.00

 

8522.90*

8479.90.20.90.11

 

8501.52.30.10.00

 

8507.10.20.00.11

 

8526.10.00.00.11

8479.90.20.90.19

 

8501.52.90.10.00

 

8507.10.20.00.12

 

8526.10.00.00.12

 

8526.10.00.00.19

 

8802.20.00.10.00

 

9025.80.40.10.00

 

9030.90.20.00.00

 

8526.91.20.00.00

 

8802.20.00.20.00

 

9025.80.80.10.00

 

9030.90.85.10.00

 

8526.91.80.00.11

 

8802.20.00.90.00

 

9025.90.00.11.00

 

9031.80.32.00.00

 

8526.91.80.00.13

 

8802.30.00.10.00

 

9025.90.00.19.00

 

9031.80.34.00.11

 

8526.91.80.00.19

 

8802.30.00.20.00

 

9026.10.21.10.00

 

9031.80.34.00.19

 

8526.92.00.20.00

 

8802.30.00.90.00

 

9026.10.29.10.00

 

9031.80.38.10.00

 

8528.41.00.00.00

 

8802.40.00.10.00

 

9026.10.81.10.00

 

9031.80.91.10.00

 

8528.51.00.00.00

 

8802.40.00.90.00

 

9026.10.89.10.00

 

9031.80.98.10.00

 

8528.61.00.00.00

 

8803.10.00.00.00

 

9026.20.20.10.00

 

9031.90.20.00.11

 

8529.10.11.00.00

 

8803.20.00.00.00

 

9026.20.40.10.00

 

9031.90.30.00.11

 

8529.10.31.10.00

 

8803.30.00.00.00

 

9026.20.80.10.00

 

9031.90.85.10.00

 

8529.10.39.10.00

 

8803.90.90*

 

9026.80.20.10.00

 

9032.10.20.10.00

 

8529.10.65.10.00

 

8805.29.00.00.00

 

9026.80.80.10.00

 

9032.10.81.10.00

 

8529.10.69.10.00

 

9001.90.00.11.00

 

9026.90.00.10.00

 

9032.10.89.10.00

 

8529.10.80.10.00

 

9001.90.00.19.00

 

9029.10.00.10.00

 

9032.20.00.10.00

 

8529.10.95.10.00

 

9002.90.00.11.00

 

9029.20.38.10.00

 

9032.81.00.10.00

 

8529.90.65.10.00

 

9002.90.00.19.00

 

9029.90*

 

9032.89.00.00.00

 

8529.90.97.10.00

 

9014.10.00.00.00

 

9030.10.00.10.00

 

9032.90.00.10.00

 

8531.10.95.00.00

 

9014.20.20.11.00

 

9030.20.10.10.00

 

9032.90.00.90.00

 

8531.20.20.00.00

 

9014.20.20.91.00

 

9030.20.30.10.00

 

9104.00.00.00.11

 

8531.20.40.00.11

 

9014.20.80.10.00

 

9030.20.91.10.00

 

9104.00.00.00.19

 

8531.20.40.00.12

 

9014.20.80.90.00

 

9030.20.99.10.00

 

9109.10*

 

8531.20.95.00.00

 

9014.90.00.11.00

 

9030.31.00.10.00

 

9109.90*

 

8531.80.20.00.00

 

9014.90.00.19.00

 

9030.32.00.10.00

 

9401.10.00.10.00

 

8531.80.95.10.00

 

9020.00.00.00.11

 

9030.33.10.10.00

 

9403.20.20.00.00

 

8539.10.00.10.00

 

9020.00.00.00.12

 

9030.33.91.10.00

 

9403.20.80.10.00

 

8543.70.90*

 

9025.11.20.00.00

 

9030.33.99.10.00

 

9403.20.80.90.00

 

8543.90*

 

9025.11.80.00.11

 

9030.39.00.11.00

 

9403.70.00.00.00

 

8544.30.00.00.00

 

9025.11.80.00.19

 

9030.39.00.21.00

 

9405.10*

 

8801.00.10.00.00

 

9025.19.20.11.00

 

9030.40.00.10.00

 

9405.60*

 

8801.00.90.00.00

 

9025.19.80.21.00

 

9030.84.00.10.00

 

9405.92*

 

8802.11.00.00.00

 

9025.80.20.10.00

 

9030.89.30.10.00

 

9405.99*

 

8802.12.00.00.00

 

9025.80.20.90.00

 

9030.89.90.10.00

 

 

 

(*) thalat Rejimi Karar Eki VI Sayl Listede madde ismi stununda tanmlanan eya iin geerlidir.

 

 

- Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan uygunluk yazs alnmas kaydyla ithaline izin verilen deniz tatlar.

 

Gmrk Tarife statistik Pozisyonu

 

8901.10.10.00.11

 

8901.20.10.00.13

 

8903.10.10.00.00

 

8904.00.10.00.13

8901.10.10.00.19

 

8901.20.10.00.14

 

8903.10.90.00.00

 

8904.00.91.00.00

8901.10.10.00.21

 

8901.20.90.00.00

 

8903.91.10.00.00

 

8904.00.99.00.00

8901.10.10.00.22

 

8901.30.10.00.11

 

8903.91.90.00.00

 

8905.10.10.00.00

8901.10.10.00.29

 

8901.30.10.00.12

 

8903.92.10.00.00

 

8905.10.90.00.00

8901.10.10.00.31

 

8901.30.10.00.13

 

8903.92.91.00.00

 

8905.20.00.00.00

8901.10.10.00.32

 

8901.30.10.00.14

 

8903.92.99.00.00

 

8905.90.10.00.00

8901.10.10.00.39

 

8901.30.90.00.00

 

8903.99.10.00.11

 

8905.90.90.00.00

8901.10.10.00.41

 

8901.90.10.00.11

 

8903.99.10.00.19

 

8906.10.00.00.00

8901.10.10.00.42

 

8901.90.10.00.12

 

8903.99.91.00.11

 

8906.90.10.00.00

8901.10.10.00.49

 

8901.90.10.00.13

 

8903.99.91.00.19

 

8906.90.91.00.00

8901.10.90.00.11

 

8901.90.10.00.14

 

8903.99.99.00.11

 

8906.90.99.00.00

8901.10.90.00.19

 

8901.90.90.00.00

 

8903.99.99.00.19

 

8907.10.00.00.00

8901.20.10.00.11

 

8902.00.10.00.00

 

8904.00.10.00.11

 

8907.90.00.00.11

8901.20.10.00.12

 

8902.00.90.00.00

 

8904.00.10.00.12

 

8907.90.00.00.16

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

THALNDE ZN BELGES ALINACAK EYA LSTES

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmrk Tarife statistik Pozisyonu ve CIF Birim Kymet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8414.40.10.00.11

15 $ /KG

 

8423.30.00.10.19

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.11

15 $ /KG

8414.40.10.00.12

15 $ /KG

 

8423.30.00.90.11

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.12

15 $ /KG

8414.40.10.00.19

15 $ /KG

 

8423.30.00.90.19

25 $ /KG

 

8430.31.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.11

15 $ /KG

 

8423.81.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.39.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.12

15 $ /KG

 

8423.81.30.00.00

25 $ /KG

 

8430.50.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.19

15 $ /KG

 

8423.82.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.11

15 $ /KG

8414.80.11.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.11

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.19

15 $ /KG

8414.80.19.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.19

25 $ /KG

 

8430.69.00.00.00

15 $ /KG

8414.80.22.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.11

25 $ /KG

 

8433.53.30.00.12

10 $ /KG

8414.80.28.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.19

25 $ /KG

 

8433.53.90.00.11

10 $ /KG

8414.80.51.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.11

25 $ /KG

 

8433.53.90.00.12

10 $ /KG

8414.80.59.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.19

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.11

10 $ /KG

8414.80.73.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.11

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.12

10 $ /KG

8414.80.75.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.19

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.13

10 $ /KG

8414.80.78.90.00

15 $ /KG

 

8424.30.01.00.00

15 $ /KG

 

8433.60.00.00.19

10 $ /KG

8417.10.00.00.11

10 $ /KG

 

8424.30.08.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.11

10 $ /KG

8417.10.00.00.12

10 $ /KG

 

8424.30.10.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.12

10 $ /KG

8417.10.00.00.13

10 $ /KG

 

8424.30.90.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.19

10 $ /KG

8417.10.00.00.19

10 $ /KG

 

8425.31.00.00.11

10 $ /KG

 

8436.10.00.00.00

10 $ /KG

8417.20.10.00.00

10 $ /KG

 

8426.11.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.11

10 $ /KG

8417.20.90.00.00

10 $ /KG

 

8426.12.00.90.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.12

10 $ /KG

8417.80.50.00.00

10 $ /KG

 

8426.19.00.00.11

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.11

10 $ /KG

8417.80.70.00.00

10 $ /KG

 

8426.19.00.00.12

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.12

10 $ /KG

8418.69.00.91.00

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.13

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.13

10 $ /KG

8419.20.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.19

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.19

10 $ /KG

8419.20.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.10.00.00

10 $ /KG

8419.31.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.90.00.00

10 $ /KG

8419.32.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.10.00

10 $ /KG

 

8437.10.00.00.00

10 $ /KG

8419.39.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.90.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.11

10 $ /KG

8419.40.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.49.00.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.12

10 $ /KG

8419.40.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.91.10.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.19

10 $ /KG

8419.50.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.91.90.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.90.00

10 $ /KG

8419.60.00.00.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.11

10 $ /KG

 

8438.10.10.00.00

15 $ /KG

8419.89.30.00.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.12

10 $ /KG

 

8438.10.90.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.10.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.19

10 $ /KG

 

8438.20.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.11

20 $ /KG

 

8428.10.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.30.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.12

20 $ /KG

 

8428.20.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.40.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.19

20 $ /KG

 

8428.20.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.50.00.00.00

15 $ /KG

8420.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8428.31.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.11

15 $ /KG

8420.10.30.00.00

10 $ /KG

 

8428.32.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.12

15 $ /KG

8420.10.80.00.00

10 $ /KG

 

8428.39.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.13

15 $ /KG

8421.11.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.39.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.10.00

15 $ /KG

8421.19.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.40.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.90.00

15 $ /KG

8421.21.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.60.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.91.00.00

15 $ /KG

8421.22.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.90.79.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.10.00

15 $ /KG

8421.39.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.90.90.10.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.11

15 $ /KG

8421.39.60.90.00

25 $ /KG

 

8428.90.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.19

15 $ /KG

8421.39.80.90.00

25 $ /KG

 

8429.20.00.00.11

5 $ /KG

 

8444.00.10.00.00

10 $ /KG

8422.19.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.20.00.00.12

5 $ /KG

 

8444.00.90.00.00

10 $ /KG

8422.20.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.10.00.11

5 $ /KG

 

8445.11.00.00.00

10 $ /KG

8422.30.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.10.00.19

5 $ /KG

 

8445.12.00.00.00

10 $ /KG

8422.40.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.30.00.00

5 $ /KG

 

8445.13.00.00.00

10 $ /KG

8423.20.00.00.11

25 $ /KG

 

8429.40.90.00.00

5 $ /KG

 

8445.19.00.10.00

10 $ /KG

8423.20.00.00.19

25 $ /KG

 

8430.10.00.10.00

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.11

10 $ /KG

8423.30.00.10.11

25 $ /KG

 

8430.10.00.20.00

15 $ /KG

 

8445.19.00.90.12

10 $ /KG

 

 

 

 

 

 

 

 

8445.19.00.90.13

10 $ /KG

 

8456.20.00.10.00

10 $ /KG

 

8460.40.90.00.12

15 $ /KG

8445.19.00.90.14

10 $ /KG

 

8456.20.00.20.00

10 $ /KG

 

8460.90.10.00.11

15 $ /KG

8445.19.00.90.19

10 $ /KG

 

8456.20.00.90.00

10 $ /KG

 

8460.90.10.00.19

15 $ /KG

8445.20.00.00.11

10 $ /KG

 

8456.30.11.00.00

10 $ /KG

 

8460.90.90.00.11

15 $ /KG

8445.20.00.00.12

10 $ /KG

 

8456.30.19.10.00

10 $ /KG

 

8460.90.90.00.19

15 $ /KG

8445.20.00.00.19

10 $ /KG

 

8456.30.19.20.00

10 $ /KG

 

8461.20.00.00.11