31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SİVİL HAVA TAŞITLARI VE BUNLARDA KULLANILMAYA MAHSUS

MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2013/8)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8407.10.00.10.11

Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar

8407.10.00.10.12

Silindir hacmi 250 cm3’den fazla olanlar

8408.90.41.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.43.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.45.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.47.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.61.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.65.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.67.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.81.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.85.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.89.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.11.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.10.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.30.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.21.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.22.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.22.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.81.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.60.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8412.10.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8801.00.10.00.00

Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler

8801.00.90.00.00

Diğerleri

8802.11.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’yi geçmeyenler

8802.12.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’yi geçenler

8802.20.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan

özel yapıdaki uçaklar

8802.20.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.20.00.90.00

Diğerleri

8802.30.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan

özel yapıdaki uçaklar

8802.30.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.30.00.90.00

Diğerleri

8802.40.00.10.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.40.00.90.00

Diğerleri

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.