25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

EKLER:

1. Dış Ticaret Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

2. Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

3. Satın Alma Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

4. Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

5. Satın Alma Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı