25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Trkiye Serbest Muhasebeci Mal Mavirler ve Yeminli Mal Mavirler Odalar Birliinden:

SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLK VE SERBEST

MUHASEBECLK STAJ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayl Resm Gazetede yaymlanan Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Ynetmeliinin 3 nc maddesinde yer alan Serbest Muhasebecilik, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Kanun tanm aadaki ekilde deitirilmi, Staja Balama Deerlendirmesi tanm yrrlkten kaldrlm ve yerine Staja Giri Snav tanm eklenmitir.

Kanun: 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununu,

Staja giri snav: Staj ncesinde, TRMOB tarafndan yaplacak ya da niversite veya SYM gibi kurumlara TRMOB tarafndan yaptrlacak olan, meslee giri iin gerekli temel bilgi ve formasyonun mevcudiyetinin llecei, deerlendirme esaslar TRMOB (TESMER) tarafndan belirlenen snav,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Staja giri snavn kazananlarn staj tamamlayabilmesi iin, TESMER tarafndan dzenlenen eitim programlarn tamamlayp eitim program sonunda yaplacak snavlarda baarl olmas ve staja ilikin meslek mensubunca dzenlenecek tezkiyelerde olumlu deerlendirme alm olmas arttr.

d) Tezkiye olumlu deerlendirme lt, 100 zerinden yaplacak deerlendirmede 80 ve zeri notu ifade eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (c) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Meslek etiini ve meslek bilincini yerletirmek,

c) Yabanc dil ve bilgi teknolojileri eitimine olanak salamak,

d) Mesleki uygulamalarda uluslararas ve ulusal standartlar etkin klmaktr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Serbest muhasebeci mali mavirlik stajna balamak iin Kanunun 4 nc maddesindeki genel artlar ile 5/A-a maddesindeki renim artlarn haiz, staja giri snavndan en az 60 puan alm ve Birlik tarafndan belirlenen staj giderlerini yatrm olmak gerekir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 8 Serbest Muhasebeci Mali Mavir adaylar iin staj sresi 3 yldr.

Staj, mcbir sebepler ve yurt d eitim ile yurt d alma dnda kesintisiz olarak yaplr.

Aday meslek mensuplar, mcbir sebeplerin ortadan kalkt andan itibaren 15 gn ierisinde kaytl olduu TESMER ubesi veya Odaya mcbir sebepleri gsteren belgelerle birlikte durumu yazl olarak bildirir.

Yurt d eitim ve yurt d alma ncesinde TESMERe yazl olarak bavuru yaplmas ve izin alnmas gerekir. TESMER, bavuru zerine yaplacak deerlendirme sonras yurt d eitim ya da yurt d alma iin izin verebilir.

Mcbir sebepler ve yurt d eitim ile yurt d almadan dolay eksik kalan staj sresi TESMER ubesi Ynetim Kurulu karar ile tamamlatlr.

Mcbir sebepler, stajn fiilen yaplmasna engel olacak derecede ar kaza, ar hastalk ve tutukluluk hali ile yangn, yer sarsnts, su basmas gibi afetler ve kiinin iradesi dnda meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin bal Staj ve Staj Sresinden Saylan Hizmetler eklinde ve ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik staj, bamsz alan serbest muhasebeci mali mavir veya yeminli mali mavir yannda veya irketlerinde yaplr. Staja balayabilmek iin staja giri snavn kazanmak ve Birlik tarafndan kurulan TESMERin eitim programn tamamlayp baarl olmak arttr. TESMERin kurs ve seminerlerinde geen ve alt ay amayan sreler, staj sresinden saylr. Kurs ve seminerlerde geen ve alt ay amayan srelerin stajdan saylmasna ilikin esaslar TESMER Ynetim Kurulunca belirlenir. Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan saylan hizmetlerde bulunanlar bu fkra kapsam dndadr.

b) Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen hizmet sreleri staj sresinden saylr. Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen grevin vekaleten yerine getirilmesi durumunda, vekalet sreleri staj sresinden saylmaz.

Sreler, hizmetin yerine getirildii kurumlarca dzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilir. Hizmet srelerini gsteren belgeler, TESMER tarafndan belirlenir ve TESMER ve TRMOBun internet sitelerinde duyurulur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin bal ve birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Staj Program ve Zorunlu Eitim

Staj konular, alma programlar ve staja ilikin zorunlu eitim program TESMER tarafndan hazrlanr. Adaylar, stajn balad tarihten itibaren, staj sresince zorunlu eitime tabi tutulurlar. Bu eitime katlmayan adaylarn staj iptal edilir. Zorunlu eitim program; staj sresinin tamam iin bir btn olarak uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili Oda, staja balayanlar iin elektronik ortamda aday meslek mensubu ktn tutar. Meslek mensubu olanlarn bu kaytlar kapatlr ve elektronik ortamda tutulan meslek ktne kayd yaplr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesine bir ay iinde ibaresinden sonra gelmek zere Birlik ve TESMERin internet sitelerinde ibaresi eklenmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 15 Serbest Muhasebeci Mali Mavir adaylar stajlarn Yeminli Mali Mavir veya Serbest Muhasebeci Mali Mavirlerin yannda ve/veya onlarn denetim ve gzetiminde yapabilirler. Kanunun geici 11 inci maddesi sakldr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinde yer alan 1475 ibaresi 4857 eklinde deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlm, drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Aday meslek mensuplarnn sigorta primlerine ilikin bildirgeler TESMER tarafndan staj sresince takip edilir. Meslek mensubunca primi denmeyen aday meslek mensubunun staj yeri deitirilir. Aday meslek mensubunun sigorta primini demeyen meslek mensubu hakknda disiplin hkmleri uygulanr.

MADDE 14 Ayn Ynetmelie aadaki geici 2 nci madde eklenmitir.

Geici Madde 2 5786 sayl Kanunun yrrle girdii 26/7/2008 tarihinden nce Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik stajna balam olanlar hakknda bu tarihten nceki hkmler uygulanr.

MADDE 15 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Birlik Ynetim Kurulu Bakan yrtr.