25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Trkiye Serbest Muhasebeci Mal Mavirler ve Yeminli Mal Mavirler Odalar Birliinden:

SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER ODALARI YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/2/1990 tarihli ve 20440 sayl Resm Gazetede yaymlanan Serbest Muhasebeci Mali Mavirler Odalar Ynetmeliinin 3 nc maddesinde yer alan Kanun tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

Kanun: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Blgesi iinde kendi meslei konusunda en az 250 meslek mensubu bulunan il merkezlerinde ve blgesi iinde 250 meslek mensubu bulunan ilelerde (bykehir belediyesi snrlar iindeki ileler hari) bir oda kurulur. Serbest muhasebeci mali mavirler odalar, bulunduklar ilin veya ilenin adyla anlr. Ancak, ilelerde oda kurulabilmesi iin o iledeki en az 100 meslek mensubunun yazl bavurusu aranr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Genel Kurul ylda bir Mays aynn iinde bakann daveti zerine bteyi ve gndemdeki dier maddeleri grmek ve gereken seimleri yapmak zere toplanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim Kurulu, Genel Kurulca kendi yeleri arasndan yl iin seilen, ye says binin altnda olan odalarda be asl ve be yedek, ye says bin il bebin arasnda olan odalarda yedi asl ve yedi yedek, ye says bebini aan odalarda ise dokuz asl ve dokuz yedek yeden oluur.

Ynetim Kurulu asl yeleri arasnda boalma olursa ilgili seim kurulu tarafndan verilen mazbatada yer alan yedeklerden srasyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni ye ilk toplantya arlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Seilme Yeterlii

Madde 11 Ynetim Kurulu yeleri, kaytl olduu meslek odasnda en az yl kdemli olup, serbest veya bir iyerine bal olarak Kanun hkmlerine gre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasndan seilir. ye says yzden az olan odalarda yllk sre art aranmaz. Odalarda st ste iki seim dneminde iki defa Ynetim Kurulu bakanlna seilmi olanlar, aradan iki seim dnemi gemedike Ynetim Kurulu yeliine seilemezler.

Seilme yeterliini kaybeden Ynetim Kurulu yelerinin grevi kendiliinden sona erer.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, ikinci fkrasnda yer alan Haziran ibaresi izleyen yln Ocak eklinde, nc fkrasnda yer alan Haziran ibaresi Ocak eklinde deitirilmitir.

Bir yl iin hazrlanan btenin dipnotuna, yl kapsamak zere izleyen yl btesinin yzde ondan aa olmamak zere enflasyon oran kadar artrlaca yazlr. Btede, btelerin yzde onu tutarnda yedek denek ayrlr. lk yln btesinde kullanlmayan denekler izleyen ikinci yln btesine, ikinci yl btesinde kullanlmayan denekler izleyen nc yl btesine balang denei olarak aktarlr. kinci ve nc yl btelerinde yeni bir fasl alma ihtiyac doduunda, TRMOB Bakanlna bilgi verilerek Oda Ynetim Kurulu tarafndan yeni fasl alr ve gerekli aktarmalar o yla ait yedek denekten yaplr. Alan fasllar btenin dier hkmlerine tabidir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi ile (d) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

1) Maktu yllk aidat: Memur maa taban ayl katsaysnn en az 200, en fazla 400 rakam ile arpm sonucu bulunacak tutar, odaya kaytl btn yeler tarafndan denir.

d) Mesleki eitime ynelik kurs ve staj cretleri ile dier eitli gelirler;

1) Oda gayr menkullerinin kira gelirleri, her trl faiz ve menkul kymet gelirleri, Oda araclyla yelere salanan tahkim, bilirkiilik ve benzeri ilerden elde edilen cretlerin % 4 ve eitli gelirlerdir. Mesleki kimlik belgesi bedeli olarak memur maa taban ayl katsaysnn 200 rakam ile arpm sonucu bulunacak tutar alnr.

2) Oda iin gerekli tanmaz mal edinimi iin oda genel kurulu tarafndan belirlenecek katk paylar ile alanlar listesinin irketler blmne kaytl irketlerden alnacak yllk dentiler.

3) Genel Kurulca belirlenecek dier gelirler.

4) Mesleki eitime ynelik kurs ve staj cretleri.

Meslek mensuplarndan kamu kurum ve kurulularnda alanlar ile meslei fiilen icra etmeyenler, odaya giri creti ve yllk ye aidatlarn yzde elli indirimli olarak derler.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan her yl ibaresi hazrlanan btelerde eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 19 Oda Disiplin Kurulu, ye says 50ye kadar olan odalarda , ye says 50den fazla olan odalarda be yeden oluur. Ayrca, Disiplin Kurulu yesi 3 olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 3 yedek ye seilir. Disiplin Kurulu yeleri arasnda boalma olursa, yerlerine ilgili seim kurulu tarafndan verilen mazbatada yer alan en ok oy alan yedek yeler getirilir.

Disiplin Kurulu yeleri, kaytl olduu meslek odasnda en az yl kdemli olup serbest veya bir iyerine bal olarak Kanun hkmlerine gre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasndan yl iin seilir. ye says yzden az olan odalarda yllk sre art aranmaz. Sresi dolan ye yeniden seilebilir. yeler kendi aralarnda bir bakan seerler. Disiplin Kurulu en az kiinin hazr bulunmasyla toplanr. Kararlar ye tam saysnn salt ounluu ile verilir. Oylarda eitlik halinde Bakann bulunduu taraf stn tutulur, Oda Disiplin Kurulunun kararlarna kar tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

Bakann bulunmad zamanlarda meslekte en kdemli ye Kurula bakanlk eder.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

Denetleme Kurulu yeleri, kaytl olduu meslek odasnda en az yl kdemli olup, serbest veya bir iyerine bal olarak Kanun hkmlerine gre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasndan yl iin seilen yeden oluur. Ayrca bir yedek ye seilir. ye says yzden az olan odalarda yllk sre art aranmaz.

Denetleme Kurulu yeleri arasnda boalma olursa yerlerine ilgili seim kurulu tarafndan verilen mazbatada yer alan en ok oy alan yedek yeler getirilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin sekizinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmi, onbirinci fkras yrrlkten kaldrlm ve ondrdnc fkrasnda yer alan devlet memurlarna ibaresi kamu grevlilerine eklinde deitirilmitir.

Seimlerde, yeler bamsz aday olabilecekleri gibi, aralarnda oluturacaklar gruplarn listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seime girenlerin Ynetim, Denetim ve Disiplin Kurullar yelikleri ile Birlik Genel Kurul temsilcilikleri iin asil ve yedek ye says kadar aday gstermeleri gereklidir. Gruplardan aday olacak kiilerin adayla ilikin dilekeleri grup listesine eklenerek divana verilir. Ynetim, Denetim ve Disiplin Kurulu yeleri iin tek bir birleik oy pusulas, st birlik delegeleri iin ayr bir oy pusulas oluturulur.

Oy pusulalarnda, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altnda, bamsz adaylar ise ayrca listelenir. Oy pusulalar, hangi kurul yelii iin hangi grup ya da bamsz adaya oy verileceini gsterecek birleik oy pusulas eklinde hazrlanr ve pusulann ilgili stununda gruplarn veya bamsz adaylarn kurullara ilikin asil ve yedek yeliklerine aday olanlara alt alta sralanmak suretiyle yer verilir. Grup isimlerinin ve bamsz adaylarn adlar yanna iaret konacak kare eklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleik oy pusulalar oaltlr, ile seim kurulu mhr ile mhrlendikten sonra kullanlr. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bamsz adaylarn ismi yanndaki kutu herhangi bir ekilde iaretlenmek suretiyle kullanlr. Oy verme ilemi, gizli oy ak tasnif esaslarna gre yaplr. ye listesinde ad yazl bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliini resmi kurulularca verilen belgeyle veya TRMOBun verdii kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karsndaki yeri imzalamasndan sonra kullanlr. Oylar, zerinde ile seim kurulu mhr bulunan ve oy verme srasnda sandk kurulu bakan tarafndan verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanlr. Mhrsz oy pusulas ve mhrsz zarfla kullanlan oylar geersiz saylr.

Birleik oy pusulasnda gruplar ekilecek kura srasna gre, grup isimlerinin altnda ynetim, denetim ve disiplin kurullar asil ve yedek yelerinin isimleri belirtilecek ekilde yan yana sralanr. Var ise bamsz adaylar, pusulann en son blmne yerletirilir. Bamszlarn sralamas ekilecek kuraya gre belirlenir.

Seime katlan gruplarn ve bamsz adaylarn adlar alt alta ve aldklar geerli oy hizalarna yazlr. Gruplarn oy saylar, nce bire, sonra ikiye, sonra e... eklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun karaca ye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi saysna ulancaya kadar blnr. Elde edilen paylar ile bamsz adaylarn aldklar oylar ayrm yaplmakszn en bykten en ke doru sralanr. Kurul asil ve yedek yelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bamsz adaylara rakamlarn byklk srasna gre tahsis olunur. Son kalan ye veya temsilcilik iin oylarn eit olmas halinde, bunlar arasnda ad ekilmek suretiyle tahsis yaplr. Kurul yelii ve Birlik Genel Kurulu temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasnda yer verilen sralamaya gre yaplr.

Ynetim, disiplin ve denetleme kurullarnda asli yeliklerden herhangi bir nedenle ayrlma olmas durumunda, ilgili seim kurulu tarafndan verilen mazbatada yer alan yedek yelerden en ok oy alanlar getirilir.

yeler, oda veya Birlik ynetim, denetleme ve disiplin kurullarndan sadece birinde grev alabilirler.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 32 Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik mesleinin konusu, gerek ve tzel kiilere ait teebbs ve iletmelerin;

a) Genel kabul grm muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hkmleri gereince, defterlerini tutmak, mali tablolar ve beyannameleri ile dier belgelerini dzenlemek ve benzeri ileri yapmak,

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, gelitirmek, iletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunlarn uygulamalar ile ilgili ilerini dzenlemek veya bu konularda mavirlik yapmak,

c) (b) bendinde yazl konularda, belgelerine dayanlarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazl gr vermek, rapor ve benzerlerini dzenlemek, tahkim, bilirkiilik, deerleme, derecelendirme ve benzeri ileri yapmak.

MADDE 13 Ayn Ynetmelie aadaki ek 2 nci madde eklenmitir.

Oda kurulmasnda ynetim kuruluna seilecek yeler

Ek Madde 2 Oda ynetim kuruluna seilecek yelerde odalarn kurulmasndan itibaren 6 yl iin 3 yllk kdem art aranmaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmelie aadaki geici 3 nc madde eklenmitir.

Geici Madde 3 Serbest Muhasebeci unvanyla grev yapan mevcut meslek mensuplar bu Ynetmelikte yer alan hkmlere tabidir.

MADDE 16 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 17 Bu Ynetmelik hkmlerini Serbest Muhasebeci Mali Mavirler Odalar Ynetim Kurullar yrtr.