25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Trkiye Serbest Muhasebeci Mal Mavirler ve Yeminli Mal Mavirler Odalar Birliinden:

TRKYE SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER VE

YEMNL MAL MAVRLER ODALARI BRL

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii Ynetmeliinin 1 inci maddesinde yer alan Serbest Muhasebeciler, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (h) bendinde yer alan ve Gmrk ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde, ikinci fkrasnda yer alan iki ibaresi eklinde deitirilmitir.

Her oda, ye saysna bal olmakszn seecei temsilciye ilve olarak, yelerinin yetmibete biri orannda temsilci ve ayn sayya kadar yedek temsilci seer.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan her yl ibaresi ylda bir eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 21 Birlik Ynetim Kurulu, kaytl olduu meslek odasnda en az yl kdemli olup serbest veya bir iyerine bal olarak Kanun hkmlerine gre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu yeleri arasndan yl iin seilen dokuz asl ve dokuz yedek yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinden beinin yeminli mali mavir olmas zorunludur. st ste iki seim dneminde iki defa Birlik Ynetim Kurulu bakanlna seilmi olanlar, aradan iki seim dnemi gemedike Ynetim Kurulu yeliine seilemezler.

Birlik Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri, Kanunun seilmeye ilikin hkmleri sakl kalmak kaydyla Genel Kurul toplantlarna katlma ve oy kullanma hakkna sahiptirler.

Birliin hukuk temsilcisi Ynetim Kurulu Bakandr.

Ynetim Kurulu asl yeleri arasnda boalma olursa, ilgili seim kurulu tarafndan verilen mazbatada yer alan yedeklerden srasyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni ye ilk toplantya arlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim Kurulu Bakan, en az be yl sreyle yeminli mali mavirlik yapm olanlar arasndan seilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 34 Birlik Disiplin Kurulu yeleri, kaytl olduu meslek odasnda en az yl kdemli olup serbest veya bir iyerine bal olarak Kanun hkmlerine gre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu yeleri arasndan yl iin seilen be asl ve be yedek yeden oluur. Sresi dolan ye, yeniden seilebilir. Asl yelerin nn yeminli mali mavir olmas mecburidir. Genel Kurulda bu sayda yeminli mali mavir yoksa bulunanlarla yetinilir.

yeler, ynetim, denetleme ve disiplin kurullarndan sadece birinde grev alabilirler.

Disiplin Kurulu, kendi yeleri arasndan bir bakan ve bir bakan yardmcs seer.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 38 Birlik Denetleme Kurulu, kaytl olduu meslek odasnda en az yl kdemli olup serbest veya bir iyerine bal olarak Kanun hkmlerine gre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu yeleri arasndan yl iin seilen asl ve yedek yeden oluur. Denetleme Kurulu yelerinden en az birinin yeminli mali mavir olmas zorunludur. Sresi dolan ye yeniden seilebilir.

Denetleme Kuruluna seilen yeminli mali mavir, Denetleme Kurulunun Bakandr. Denetleme Kurulunda birden fazla yeminli mali mavir varsa, Denetleme Kurulu yeleri gizli oyla kendilerine bunlardan birini bakan olarak seerler.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Oy Pusulas ve Oy Verme lemi

Madde 51 Seimlerde, yeler bamsz aday olabilecekleri gibi, aralarnda oluturacaklar gruplarn listelerinden de aday olabilirler. Grup olarak seime girenlerin Ynetim, Denetim ve Disiplin Kurullar yelikleri iin asl ve yedek ye says kadar aday gstermeleri gereklidir. Gruplardan aday olacak kiilerin adayla ilikin dilekeleri grup listesine eklenerek divana verilir. Ynetim, Denetim ve Disiplin Kurulu yeleri iin tek bir birleik oy pusulas oluturulur.

Birleik oy pusulasnda gruplar ekilecek kura srasna gre yan yana yerletirildikten sonra, grup isimlerinin altnda Ynetim, Denetim ve Disiplin Kurullar asl ve yedek yelerinin adlar sralanarak yazlr. Var ise bamsz adaylar, birleik oy pusulasnn en son blmne her kurul iin unvanlar belirtilerek alt alta sralanmak suretiyle yerletirilir. Bamszlarn sralamas ekilecek kuraya gre belirlenir. Oy pusulalar, hangi Kurul yelii iin hangi grup ya da bamsz adaya oy verileceini gsterecek ekilde hazrlanr.

Grup isimlerinin ve bamsz adaylarn adlarnn yanna iaret konacak kare eklinde kutulara yer verilmek suretiyle birleik oy pusulas oaltlr, ile seim kurulu mhr ile mhrlendikten sonra kullanlr. Oylar, pusulada yer alan grup ya da bamsz adaylarn ismi yanndaki kutu herhangi bir ekilde iaretlenmek suretiyle kullanlr. Oy verme ilemi, gizli oy ak tasnif esaslarna gre yaplr. ye listesinde ad yazl bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliini resmi kurulularca verilen belgeyle veya TRMOBun verdii kimlikle ispat etmesinden ve listedeki isminin karsndaki yeri imzalamasndan sonra kullanlr. Oylar, zerinde ile seim kurulu mhr bulunan ve oy verme srasnda sandk kurulu bakan tarafndan verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanlr. Mhrsz oy pusulas ve mhrsz zarfla kullanlan oylar geersiz saylr.

Seime katlan gruplar ve bamsz adaylarn adlar her kurulda yer alacak Yeminli Mali Mavir ve Serbest Muhasebeci Mali Mavir eklinde alt alta yazlarak aldklar geerli oy hizalarna yazlr. Gruplarn aldklar oy saylar nce bire, sonra ikiye, sonra e eklinde devam edilmek suretiyle kurulda yer alacak Yeminli Mali Mavir ve Serbest Muhasebeci Mali Mavir saysna ulancaya kadar blnr. Elde edilen paylar ile bamsz adaylarn aldklar oylar en bykten en ke sralanr. Her Kurul asl ve yedek yelikleri unvanlara gre gruplara ve bamsz adaylara rakamlarn byklk srasna gre tahsis olunur. Oylarn eit olmas hallerinde bunlar arasnda ad ekilmek suretiyle tahsis yaplr. Kurul yeliinin gruplara tahsisi oy pusulasnda yer verilen sralamaya gre yaplr.

Ynetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarnda asli yeliklerden herhangi bir nedenle ayrlma olmas durumunda, ilgili seim kurulu tarafndan verilen mazbatada yer alan yedek yelerden en ok oy alanlar unvanlarna gre getirilir.

yeler, oda veya birlik ynetim, denetleme ve disiplin kurullarndan sadece birinde grev alabilirler.

Seimlerde, Kurullarda grev alacak Yeminli Mali Mavir ve Serbest Muhasebeci Mali Mavir saylarnn tespitinde Kanunun 35, 38 ve 39uncu madde hkmlerindeki saylara uyulur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin, ikinci ve nc fkrasnda yer alan Ekim aynn ibareleri izleyen yln Ocak aynn eklinde deitirilmi, nc fkrasnda yer alan mali ileri ibaresinden sonra gelmek zere buna gre ibaresi eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Bir yl iin hazrlanan btenin dipnotuna, yl kapsamak zere izleyen yl btesinin yzde ondan aa olmamak zere enflasyon oran kadar artrlaca yazlr. Btede, btelerin yzde onu tutarnda yedek denek ayrlr. lk yln btesinde kullanlmayan denekler izleyen ikinci yln btesine, ikinci yl btesinde kullanlmayan denekler izleyen nc yl btesine balang denei olarak aktarlr. kinci ve nc yl btelerinde yeni bir fasl alma ihtiyac doduunda, Ynetim Kurulu tarafndan yeni fasl alr ve gerekli aktarmalar o yla ait yedek denekten yaplr. Alan fasllar btenin dier hkmlerine tabidir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan her yl ibaresi hazrlanan Btelerde eklinde deitirilmitir.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Serbest Muhasebeci Mal Mavirler ve Yeminli Mal Mavirler Odalar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.