25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

GAZ TPLER-TAINABLR-TAMAMEN SARILMI KOMPOZT

TPLER LE LGL TEBL (TS EN 12245+A1)

(TEBL NO: MSG-MS-2012/42)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Meni ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir, Sarlm Kompozit Gaz Tpleri ile lgili Tebli (TS EN 14427-TS EN 12245) (Tebli No: MSG-MS-2011/15) Teblii ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan, TS EN 12245 Gaz Tpleri-Tanabilir-Tamamen Sarlm Kompozit Tpler standard Trk Standardlar Enstits tarafndan +A1 olarak tadil edilmitir. Tadil edilen standard metni imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) Sz konusu standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 4 (1) Sz konusu standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinden onbe gn sonra yrrle girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.