25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

skdar niversitesinden:

SKDAR NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; skdar niversitesi n lisans, lisans ve hazrlk programlarndaki eitim-retim ile snav ve deerlendirme usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, skdar niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarna renci kayt ve kabul, eitim-retim, lisans ve n lisans eitim-retim programlarnn dzenlenmesi, devam ilemleri, staj, snav ve baar deerlendirme, kayt dondurma ve izin, diploma ve ayrlma ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4 /11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AP: ift anadal programn,

c) Dekan: niversitenin ilgili faklte dekann,

) DGS: Dikey Gei Snavn,

d) GANO: Genel arlkl not ortalamasn,

e) Mdr: niversitenin ilgili meslek yksekokulu mdrn,

f) Mtevelli Heyeti: skdar niversitesi Mtevelli Heyetini,

g) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) Rektr: skdar niversitesi Rektrn,

h) Senato: skdar niversitesi Senatosunu,

) niversite: skdar niversitesini,

i) niversite Ynetim Kurulu: skdar niversitesi Ynetim Kurulunu,

j) Yan dal: Yan dal programn,

k) YANO: Yaryl arlkl not ortalamasn,

l) Ynetim kurulu: niversitenin ilgili faklte/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ile lgili Esaslar

Eitim-retim sresi

MADDE 5 (1) niversiteye bal faklte ve meslek yksekokullarnda normal renim sresi n lisans programlarnda iki yl, lisans blmlerinde drt yldr. Azami renim sresi ise iki yllk programlar iin drt, drt yllk programlar iin yedi, be yllk programlar iin sekiz, alt yllk programlar iin dokuz yldr. Yabanc dil hazrlk snf bu srelere dahil deildir.

(2) Azami renim sreleri sonunda mezun olamayan renciler 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar ve mali ykmllklerini yerine getirmek koulu ile renimlerine devam ederler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) niversiteden uzaklatrma cezas alan rencinin, ceza sresi renim sresinden saylr.

renim creti

MADDE 6 (1) niversitede eitim-retim cretlidir. renim cretleri ve kredi bana den renim creti miktar Mtevelli Heyeti tarafndan her yl belirlenir ve deme ekliyle birlikte duyurulur.

(2) lk kez kayt yaptran veya kaydn yenileten rencilerden bir sre sonra kaydn sildirmek isteyen rencilerin cretlerinin iadesi Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen artlar erevesinde yaplr.

Eitim-retim yl ve akademik takvim

MADDE 7 (1) Akademik takvim her yl Senato tarafndan belirlenir.

(2) retim yl gz ve bahar yaryllarndan meydana gelir. Her yaryln normal sresi ara snavlar dahil en az ondrt (yetmi i gn) haftadr. Yaryl sonu snavlar ve btnleme snavlar bu srelere dahil deildir.

(3) Gerektiinde eitim-retim faaliyetleri ve snavlar ilgili ynetim kurulu kararyla Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

retim dili

MADDE 8 (1) niversitenin eitim-retim dili Trkedir. Ancak, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde, Yksekretim Kurulunun onay ile eitim, ksmen veya tamamen yabanc dilde yaplabilir.

Yabanc dil hazrlk snf

MADDE 9 (1) niversitede yabanc dil hazrlk eitimi zorunlu olan blmlere kayt yaptran renciler, yabanc dil yeterlilik ve seviye belirleme snavna tabi tutulur.

(2) Yabanc dil yeterlilik snavnda baarl olanlar, uluslararas bir yabanc dil snavnda niversitenin yeterli grd dzeyde puan alanlar ile daha nce baka bir niversitede yabanc dil hazrlk eitimini baar ile tamamlayanlardan belgeleri ilgili faklte/yksekokul/meslek yksekokulu kurulu tarafndan kabul edilenler dorudan ilgili blme balarlar.

(3) Yabanc dil seviyeleri yeterli bulunmayan ve yabanc dil yeterlilik snavnda baarsz olanlar, niversitenin dzenledii zorunlu yabanc dil hazrlk programna devam ederler.

(4) Zorunlu yabanc dil hazrlk programndaki bir yln sonunda baarsz olunmas halinde, rencilerin talebi zerine SYM tarafndan baka bir niversiteye ya da kaydnn bulunduu niversitenin renim dili Trke olan bir programna yerletirilirler.

(5) Yabanc dil hazrlk snf eitim-retimi, Senatonun belirleyecei usul ve esaslara gre dzenlenir.

Akademik danmanlk

MADDE 10 (1) niversiteye kesin kayt yaptran her renci iin ilgili blm bakanlklarnn nerisi ile ilgili ynetim kurulu tarafndan blmn tam zamanl retim elemanlar arasndan bir akademik danman atanr.

(2) Akademik danman; retim sresi boyunca rencinin akademik geliimini izler, renciye yol gsterir, renciye yardmc olur. renciler, akademik danmann onayn alarak her yaryl banda almalar gereken derslere kayt yaptrrlar.

Burslar

MADDE 11 (1) niversitenin burslu lisans ve n lisans programlarna SYM tarafndan yerletirilen rencilere salanan burs, renim cretini kapsar.

(2) Burslar normal retim sresince devam eder.

(3) Disiplin cezas alan rencilerin burslar kesilir.

(4) niversite tarafndan rencilere verilecek burslara ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yaz retimi

MADDE 12 (1) Yaz retimine ilikin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde Senato tarafndan dzenlenir.

NC BLM

Kayt lemleri, Yatay Geiler ve renci Deiim Programlar

renci kayt ve kabul ilemleri

MADDE 13 (1) rencilerle ilgili; kayt, kayt yenileme, ders kayd, kayt sildirme, kayt dondurma, intibak, kurum ii-kurum d yatay geiler, dikey gei, baar deerlendirmesi ve snavlar, ilgili mevzuat hkmleri dorultusunda Rektrlk, ilgili ynetim kurullar ve renci ileri tarafndan yrtlr.

(2) niversiteye renci kabulnde;

a) SYM tarafndan yaplan snavlar ile niversiteye yerletirilmi olmak,

b) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri esaslarna gre ilgili ynetim kurulu karar ile yatay gei yapma hakk kazanm olmak,

c) Yabanc uyruklu renciler iin, Senato tarafndan belirlenen kriterleri yerine getirmi olmak

gerekir.

Kesin kayt ilemleri

MADDE 14 (1) niversiteye ilk defa kayt yaptracak rencilerin kesin kaytlar SYMnin belirledii tarihler arasnda yaplr.

(2) Trk uyruklu rencilerin kesin kaytlarnda aadaki belgeler istenir ve kaytlar yaplr:

a) Lise diplomas veya mezuniyet belgesinin asl veya niversitece onayl sureti,

b) Erkek renciler iin askerlik ile iliiklerinin bulunmadna dair yazl beyan,

c) 6 adet fotoraf,

) SYM snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts.

(3) Yabanc uyruklu rencilerin kaytlar; ilgili mevzuat hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

(4) Disiplin cezasyla yksekretim kurumlarndan karlm olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksiklii sresi iinde gideremeyenlerin kaytlar yaplmaz; yaplm ise iptal edilir.

(5) Kesin kaydn yaptran rencilerin, sunduklar belge ve bilgilerin doru olmadnn tespiti halinde, niversite ile iliikleri kesilir. Sz konusu renciler niversiteden ayrlmlarsa kendilerine verilen diploma dahil tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem uygulanr.

Kimlik kart

MADDE 15 (1) Kesin kayt yaptran her renciye niversite tarafndan renci kimlik kart verilir.

(2) niversiteden ayrlan, karlan veya mezun olan renciden, renci kimlik kart geri alnarak rencinin dosyasnda saklanr.

(3) renci kimlik kartn kaybeden renciye, renci ileri birimine bavurusunun ardndan bedeli karlnda yeni kimlik kart verilir.

Kayt yenileme

MADDE 16 (1) renciler her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde renim cretini deyerek kayt yenileme ilemi yaptrmak zorundadrlar.

(2) Normal eitim-retim sresi ve azami eitim-retim sresini dolduran renciler de her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde ders kredileri gz nnde bulundurularak tespit edilen renim cretini dedikten sonra kaydn yeniletmek zorundadr.

(3) Her yl mali kayt yenileme ilemini akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde yaptrmayan renciler iin Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen gecikme faizi uygulanr.

(4) Belirlenen sre ierisinde hakl ve geerli neden olmadan kayt yenilemeyen renciler derslere ve snavlara giremez. Bu sre renim sresinden saylr. Kayt yenilemeyen rencinin kimlik kart ve indirimli seyahat kart onaylanmaz.

Yatay gei

MADDE 17 (1) niversitede yatay gei ilemleri; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(2) niversiteye yaplacak yatay gei bavurular ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(3) Yatay gei yolu ile kayt yaptran rencilerin daha nce kaytl olduklar yksekretim kurumunda alm olduklar derslerin intibaklar ilgili ynetim kurulu tarafndan yaplr. Bu rencilerin not intibak niversitenin baar deerleme sistemine uyarlanmak suretiyle gerekletirilir. ntibaklarn gerekletirilebilmesi iin gerekli olan ve daha nce kaytl olunan yksekretim kurumundan onayl olarak alnan transkript, ders ierikleri ve dier gerekli belgelerin belirlenen sre iinde ilgili dekanla/mdrle teslim edilmesi gerekir.

Dikey gei

MADDE 18 (1) Meslek yksekokullar mezunlarnn lisans programna kabulleri, kaytlarnn hangi yaryla yaplaca ve intibak programlar; Yksekretim Kurulunca (YK) karlan, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

ift ana dal ve yan dal

MADDE 19 (1) ift ana dal program (AP); kendi blmlerinin lisans programlarn baar ile yrten rencilerin ayn zamanda ikinci bir lisans programnda e zamanl olarak en az 40 kredi ders alarak lisans diplomas almasn salayan programdr.

(2) Yan dal program; kendi blmnn lisans programn baar ile yrten rencilerin ilgi duyduklar ikinci bir lisans programnda en az 18 kredi ders alarak yan dal sertifikas almasn salayan programdr.

(3) ift anadal ve yan dal ilemleri Senato tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yrtlr.

renci deiim programlar

MADDE 20 (1) Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilen yurtd ve yurtiindeki yksekretim kurumlar arasnda yaplacak anlamalara gre, renci deiimi erevesinde niversite tarafndan bir veya iki yaryl sreyle yurtii veya dndaki yksekretim kurumlarna giden rencinin kayd devam eder ve bu sre retim sresinden saylr.

(2) Yurtdndaki yksekretim kurumlar arasnda yaplan anlama uyarnca, renci deiimi program erevesinde yurtdndaki yksekretim kurumuna gnderilen renciler, yurtdnda bulunduklar yarylda kendi programlarnda almalar gereken dersler yerine, yurtdndaki yksekretim kurumundan aldklar derslerden sorumlu saylr.

(3) renci deiim program ile yurtii veya yurtdndaki yksekretim kurumlarndan rencinin ald derslerin ve notlarn intibak ilgili program bakannn ve rencinin akademik danmannn yazl gr alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan yaplr.

(4) renci, yurtdndaki yksekretim kurumundan ald fakat baarsz olduu derslerin yerine kendi programnda almad dersler arasndan danmannn uygun grd dersleri alr.

DRDNC BLM

Dersler

Ders kayd

MADDE 21 (1) renciler derslere kaydolma ilemlerini, danmanlarnn destei ve onay ile her yaryl banda ve ilan edilen tarihlerde yaparlar.

(2) renci ncelikle alt yaryllardan baarsz olduu ve daha nce almad derslere kaydolmak zorundadr. Bu derslere kayt srasnda da alt yaryl sralamasna uyulur. retim programndan kartlan ve almayan derslerin yerine, belirlenen baka dersler alnr.

(3) Yaryl ders yk normal ders yknn birbuuk katndan fazla olamaz.

(4) Semeli bir dersin tekrar halinde, onun yerine ayn semeli gruptan baka bir ders alnabilir.

(5) Alt yaryllardaki btn derslerini baarm olmak kaydyla GANOsu 3.00 ve zerinde olan renci nc yaryl bandan itibaren danmann onay ile bir st yldan bir, GANOsu 3.50 ve zerinde olan renci iki ders alabilir.

(6) retim programndaki baz derslerden muaf olma, nart dersini/derslerini baaramam olma, yaryl izni kullanm olma, niversiteleraras deiim programlarna katlma gibi nedenlerle normal ders ykn tamamlayamayan renciye ilgili ynetim kurulu karar ile normal ders ykn gememek kouluyla, st iki yaryldan ders verilebilir.

(7) renci, danmannn onayyla her yaryl ilan edilen ders ekleme-brakma sresinde bir veya daha fazla dersi brakabilir veya baka derslere kaydn yaptrabilir.

renim plan ve dersler

MADDE 22 (1) niversitede lisans ve n lisans eitim-retimi, her yaryldaki derslerin adlar ile haftalk kredi ve AKTSlerin gsterildii retim planlarna gre yaplr.

(2) Her yaryl hangi derslerin alaca ve hangi retim elemanlarnca okutulaca ilgili blm kurulunun nerisi zerine ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve Senatonun onay ile kesinlik kazanr.

(3) Lisans ve n lisans programlarnda eitim-retim; teorik dersler ve pratik alma, uygulama, laboratuvar almas, atlye almas, bitirme tezi, bitirme devi, seminer, staj gibi uygulamalardan oluur.

(4) Her dersin kredisi ile AKTSsi eitim-retim plannda belirtilir. Bir dersin AKTS kredi deeri, dersin ait olduu programn teklifi, ilgili ynetim kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir. retim planlar; nlisans dzeyi iin toplam 120 AKTS kredisi, lisans dzeyi iin ise toplam 240 AKTS kredisi olacak ekilde dzenlenir ve renciye 30ar AKTS kredilik yaryllar halinde sunulur. ngrlen dnemlik nominal renci i yk 30 AKTS kredisidir.

(5) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde, birinci ve ikinci retim programlarndaki baz dersler, sadece uzaktan retim yoluyla verilebilir.

Zorunlu, semeli ve nart dersleri

MADDE 23 (1) Dersler, zorunlu ve semeli olmak zere iki gruba ayrlr. Her renci kaytl olduu blmn zorunlu derslerini ve programda gsterilen trde ve sayda semeli dersleri almakla ykmldr. Semeli dersler, rencinin ilgi alan ve istei gz nnde bulundurularak danman yardmyla belirlenir.

(2) Bir dersin alnabilmesi iin, daha nce alnarak baarlmas gereken derse nart dersi denir. nart dersleri, ders programlarnda gsterilir. nartl dersler ve nart dersleri ilgili blm kurulunun nerisi zerine ilgili kurul tarafndan belirlenir ve Senatonun onay ile kesinlik kazanr.

(3) Bir dersin n artnn baarlm saylmas iin nart dersinden en az DD notu alnmas gerekir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 24 (1) Ortak zorunlu dersler olan Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili, Bilgi Teknolojileri ve yabanc dil dersleri, zorunlu ve AKTSli olarak, iki yarylda okutulacak ekilde ders plannda gsterilir.

Muafiyet

MADDE 25 (1) niversiteye bal birimlere yatay veya dikey gei ile kayt yaptran, daha nce bir yksekretim programnda tam zamanl renci olarak kaytl olan ve SYM tarafndan yaplan snav ile kayt yaptran renciler, daha nce alm olduklar derslerden muafiyet isteinde bulunabilirler. Bunun iin rencilerin, niversiteye ilk kayt yaptrdklar tarihten itibaren onbe gn iinde, onayl, imzal, mhrl transkriptleri, ders ierikleri ve bir dileke ile ilgili dekanla/mdrle bavurmalar gerekir. Sz konusu derslerin YK tarafndan tannan bir yksekretim kurumundan alnm olmas gerekir. Muafiyet, ilgili ynetim kurulunda grlerek karara balanr. Ders muafiyeti bir defaya mahsus olmak zere yaplr ve otomasyon sistemine notsuz muaf olarak ilenir.

(2) Ortak zorunlu dersler dahil, daha nce kaytl olduu bir yksekretim kurumunda baarl olduu derslerden muafiyet istei kabul edilen rencilerin muaf olduu toplam kredi; birinci snfta okutulan derslerin toplam kredisinin yarsndan fazla ise ikinci snfa intibak yaplr. nc snfa intibak yaplabilmesi iin ise rencinin birinci snfta okutulan toplam kredinin 2/3nden ve ikinci snfta okutulan toplam kredinin yarsndan fazla kredilik dersten muaf olmas gerekir.

Derse devam zorunluluu

MADDE 26 (1) Teorik derslerin en az % 70ine, uygulamalarn en az % 80ine devam etmeyen renci o dersin yaryl sonu snavna giremez.

(2) Devam art salanm teorik derslerin tekrarnda devam art aranmaz.

(3) Rektrln onay ile niversiteyi veya Trkiyeyi temsilen toplant, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katlan rencinin bu faaliyet gnlerindeki devamszlklar dikkate alnmaz.

(4) renci, retim plannda yaplan ders deiiklii hlinde programdan karlan devam artn yerine getirdii derse e deer olarak kabul edilen ders iin de devam zorunluluunu salam saylr.

(5) renci, devam zorunluluunu yerine getirmi olsa dahi baarsz olduu dersi yeniden ald yarylda bu dersin proje, laboratuvar, uygulama almalarna devam etmek zorundadr.

Bitirme tezi ve stajlar

MADDE 27 (1) Bitirme tezi, bir retim yesi veya retim grevlisinin danmanlnda yaplr. Bir rencinin bitirme tezini alabilmesi iin gerekli koullar ders programlarnda gsterilir. Bitirme tezinin danmanlklarnn retim yeleri ve grevlileri arasndaki dalm ilgili blm bakanl tarafndan yaplr. Bitirme tezinin alnmas, yrtlmesi, teslimi, lme ve deerlendirmesi hakkndaki esaslar ilgili birimin ynetim kurulunca belirlenir ve Senato onay ile uygulanr.

(2) renciler, 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek ve Teknik Eitim Blgesi indeki Meslek Yksekokulu rencilerinin yerlerindeki Eitim, Uygulama ve Stajlarna likin Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik hkmleri dorultusunda iletmelerde staj uygulamas yapar. Staj uygulamasnn yerel kredisi ve AKTS deeri ilgili kurullarca belirlenir. rencinin mezun olabilmesi iin staj uygulamasn tamamlamas ve yaplan staj almasnn faklte/yksekokul/meslek yksekokulu staj komisyonu tarafndan kabul edilmesi gerekir.

(3) Kaytl olduu programn ders plannda yer alan btn dersleri baard hlde staj almasn tamamlayamayan renci, normal retim sresince her yaryl banda akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydn yenilemek zorundadr. Bu durumdaki renci, her yaryl iin, staj almas karl olarak, Mtevelli Heyetince belirlenen AKTS saati cretini der.

BENC BLM

Snavlar ve Deerlendirme

Snavlar

MADDE 28 (1) Snavlar; ksa habersiz snavlar (quiz), ara snavlar, yaryl sonu snav, tek ders snav, btnleme snavlar ve mazeret snavndan oluur.

(2) Bir dersin eitim-retimi ile ilgili olarak yaptrlacak aratrma inceleme devleri, projeler, dersin deerlendirme ekli ve ders ierii ile ilgili konular eitim-retim yaryl banda ilgili retim eleman tarafndan rencilere duyurulur.

Ara snav

MADDE 29 (1) Bir dersin lme ve deerlendirmesi iin en az bir ara snav yaplr.

(2) rencinin ara snav not ortalamas, ara snavlardan alm olduu notlarn toplamnn alm olan ara snav saysna blnmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buuklu say tam sayya ykseltilir.

(3) Ara snavna veya mazeret snavna girilmeyen dersin, devam zorunluluu salanmsa yaryl sonu snavna girilebilir.

Yaryl sonu snav

MADDE 30 (1) Yaryl sonu snav; her retim yarylnda, o yaryln retim plannda yer alan ve alan derslerden, yaryl dersleri tamamlandktan sonra akademik takvimde belirlenen sre iinde yaplan snavdr.

(2) Yaryl sonu snavna girebilmek iin, teorik derslerin en az % 70ine ve uygulamal derslerin en az % 80ine devam etmek, uygulamalarda baarl olmak ve varsa verilen projeleri tamamlam olmak zorunludur.

(3) Yaryl sonu snavlarnn mazereti yoktur.

Btnleme snav

MADDE 31 (1) Dnem sonu snavna girme hakk elde edip de baarsz olan veya snava girme koullarn salad halde snava girmeyen renciler iin akademik takvimde ilan edilen tarihlerde btnleme snav yaplr.

(2) Btnleme snavndan alnan puan, dnem sonu snav puan yerine baar deerlendirmesinde kullanlr.

(3) Btnleme snav alm rencinin snava katlmamas halinde dnem sonu snav puan geerli kalr.

(4) Btnleme snav sonular snavn yapld tarihten itibaren i gn iinde dersin retim eleman tarafndan ilan edilir.

Tek ders snav

MADDE 32 (1) Mezun olabilmek iin tek dersi kalan renciler, dersin devam koulu salanm ve yaryl ii almalar yaplm olmak kaydyla ilgili birimin ynetim kurulu karar ile btnleme snavlarnn bitimini izleyen onbe gn iinde alacak tek ders snavna girebilir. Tek ders snavnda baarl olamayan renci dersi yeniden almak ve tm gereklerini yerine getirmek zorundadr.

(2) Tek ders snavna girmek isteyen renciler, akademik takvimde belirtilen srede yazl olarak mracaat eder. renciler ilan edilen tarihte, snav cretini demek artyla tek ders snavna girebilir.

(3) Tek ders snav creti AKTS saati esasna gre denir. AKTS saat creti akademik yl balamadan nce Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

(4) Tek ders snav dier snavlardan bamsz bir snavdr. Tek ders snavnn baar deerlendirmesinde yaryl ii almalar dikkate alnmaz.

(5) Tek ders snav baar deerlendirmesi, bu Ynetmeliin 40 nc maddesinde yer alan baar deerlendirme tablosu deerlerine gre yaplr.

(6) Tek ders snavndan baarl olunmas iin en az CC notu alnmas gerekir.

(7) Tek ders snav baar notu baar durum belgesinde bamsz olarak gsterilir ve GANO hesaplanmasnda dikkate alnr.

Mazeret snav

MADDE 33 (1) Ara snavlara mazereti nedeniyle katlamayan rencilere, ilgili ynetim kurulu kararyla mazeret snav hakk verilir.

(2) Ara snava mazereti nedeniyle giremeyen renci, mazeretini belirten belgeyi ara snavlarn bittii gn takip eden i gn iinde ilgili dekanla/mdrle dileke ekinde verir.

(3) lgili ynetim kurulu, sresi iinde mazeretini bildiren rencilerden, mazeretini hakl ve geerli grdklerine ilgili ders iin mazeret snav hakk verebilir.

(4) Ara snavlarn mazeret snav, yaryl iinde, ilgili ynetim kurulunun belirleyecei tarihte ve yaryl sonu snavlarndan nce yaplr.

Snavlarn yapl ekli

MADDE 34 (1) Snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl olarak yaplabilir. Snavlarn nasl yaplaca, dersi veren retim eleman tarafndan yaryl banda rencilere duyurulur. Snav tarihleri akademik takvimde dzenlenir ve ilan edilir.

(2) Snavlarn gn, saat ve snav salonlarn belirleyen snav program, snavlarn balamasndan en az bir hafta nce ilgili dekanlk/mdrlk tarafndan hazrlanr ve ilan edilir.

(3) lgili ynetim kurulu karar ile Cumartesi ve Pazar gnlerinde de snav yaplabilir.

(4) inde bulunulan akademik yl iin geerli renci kimlik kart olmayan renciler snava alnmaz.

(5) Snava girmeye hakk olmad hlde snava giren rencinin snav notu geersiz saylr ve ynetim kurulu karar ile iptal edilir.

Snav sonularnn ilan

MADDE 35 (1) Ara snav ve final snav sonular, ilan edilen snav tarihlerinin bitiminden itibaren i gn iinde ilgili retim eleman tarafndan renci otomasyon sistemine ilenir.

Snav evraklarnn saklanmas ve imhas

MADDE 36 (1) Not verilen her trl lme, deerlendirme ve snav evrak ilgili retim eleman tarafndan tutanak ile ilgili dekanla/mdrle teslim edilir. Teslim edilen snav evraklar ait olduu akademik yl takip eden iki yl sre ile muhafaza edilir.

(2) Muhafaza etme sresi dolan snav evraklar, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak imha edilir.

Snav notlarna itiraz ve maddi hata

MADDE 37 (1) renciler, ilan edilen ara snav ve yaryl sonu snav notlarna, notlarn ilann takip eden i gn ierisinde ilgili dekanla/mdrle yazl olarak itiraz edebilir.

(2) lgili dekanlk/mdrlk, snav evraklarn maddi hata ve/veya deerlendirme hatas asndan incelemek zere, ilgili dersin retim elemanna gnderir.

(3) retim elemannn incelemesinden sonra renci ikinci kez itiraz ederse snav kad tekrar incelenmek zere ilgili dekanlk/mdrlk tarafndan, birisi dersin retim eleman olmak kaydyla, kurulan kiilik komisyona gnderilir. Komisyon, snav evrakn, o derse ilikin deerlendirme ltleri erevesinde cevap anahtar ve proje deerlendirme kriterleri ile karlatrarak deerlendirir ve raporunu i gn iinde sunar.

(4) Not itiraz, ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Ynetim kurulu karar, gerei iin ilgili retim elemanna, renci ileri birimine ve renciye bildirilir.

(5) lan edilen snav sonularnda veya yaryl sonu baar notlarnda maddi hata olmas durumunda ilgili retim eleman tarafndan dekanla/mdrle bavuru yaplr.

Kopya ekme

MADDE 38 (1) Snav, proje, dev, laboratuvar ve uygulama almalarnda kopya ektii veya verdii tespit edilen, kopya ekmeye veya vermeye teebbs eden renciye snav notu olarak sfr verilir ve renci hakknda disiplin ilemleri uygulanr.

Snav deerlendirme esaslar

MADDE 39 (1) Bir rencinin bir dersten baar notu; o derse ait yaryl iindeki dev, laboratuvar, proje, ksa snavlar, ara snavlar gibi tm almalarnda gsterdii baar dzeyi, yaryl sonunda ald not ile birlikte deerlendirilerek snfn baar dzeyine gre belirlenir.

(2) Yaryl sonu snav % 40dan az, % 60dan fazla olamaz.

(3) Her dersin lme, deerlendirme yntemi ve ders plan kapsamndaki almalarn ders baarsnn lmnde ne oranda etkili olduu, ders izlencesinde (syllabus) belirtilir ve dersin retim eleman tarafndan akademik yaryl banda rencilere duyurulur.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 40 (1) Baar notunun belirlenmesinde bal deerlendirme sistemi uygulanr. Ancak renci says 8in altnda olan snflarda bal deerlendirme sistemi yerine aadaki tablo deerleri kullanlr. Aadaki tabloda gsterilen harf notlar, 100 puan zerinden not karlklar ve not katsaylar dikkate alnarak belirlenir:

a) Harf Notu Arlk Katsays 100 zerinden edeer puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 65-69

DD 1.00 60-64

FD 0.50 50-59

FF 0.00 0-49

b) Bir dersten baar notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan renciler o dersi baarm saylr.

c) Bir dersten DC veya DD notu alan renci o dersi baarm saylr.

(2) Bu harf notlarnn dnda aadaki semboller kullanlr:

a) M (Muaf): Senatoca belirlenen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl olan renciye verilir.

b) G (Geer): Yerel kredisi olmayan derslerin baarlmas karl verilir.

c) K (Kalr): Yerel kredisi olmayan derslerde baarsz olunmas karl verilir.

) S (Sren alma): Yaryl sonunda tamamlanamayarak uzatma sresi alan bitirme tezi almasna verilir. Uzatma sresi sonunda S notu, harfli baar notuna dntrlr. Bitirme tezine verilen uzatma sresi, en fazla bir sonraki akademik yln ders kayt sresi balangcna kadar verilebilir. Uzatma sresi sonunda bitirme tezi tamamlanamazsa, dersin retim eleman mevcut almay deerlendirir ve harfli baar notunu verir. Bitirme tezinde baarsz olan renci devam eden akademik ylda proje almasn yeniden alr.

d) DZ: Derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan renciye verilir. (DZ) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

e) T (Transfer kredisi): niversiteye bal birimlere yatay veya dikey gei ile kayt yaptran, daha nce bir yksekretim programnda tam zamanl renci olarak kaytl olan ve SYM tarafndan yaplan snav ile kayt yaptran rencilerin alm olduklar edeer derslere verilir.

Arlkl not ortalamalar

MADDE 41 (1) YANO (yaryl arlkl not ortalamas); o yarylda kayt olunan derslerin, her birinin kredi deeri ile o dersten alnan baar notunun arlk katsaysnn arpm ile elde edilen toplamn, o yarylda ald tm derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle kan saydr.

(2) GANO (genel arlkl not ortalamas); tm yaryllarda kayt olunan derslerin, her birinin kredi deeri ile alnan baar notunun arlk katsaysnn arpm ile elde edilen toplamn, alnan tm derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle kan saydr. rencinin niversitedeki genel performans durumunu GANO gsterir.

(3) Blnme sonucunda virglden sonraki iki hane hesaplanr ve virglden sonraki nc rakam be veya daha fazla olduunda bir st sayya tamamlanr.

Baarszlk durumu ve ders tekrar

MADDE 42 (1) (FD), (FF), (DZ), (K) notu alan renciler baarsz olup o dersi tekrarlamas gerekir.

(2) GANOsu 2.00 ve daha yukar olan ve retim programnda baarsz dersi bulunmayan renci baarl saylr.

(3) GANOsu 1.80in altnda kalan renci snamal statye geirilir. Drdnc yaryl sonunda snamal statde olan bir renci, snamal statden kana kadar beinci ve daha sonraki yaryllara ait ders alamaz. Snamal statden kmak iin ncelikle (CC)nin altnda not ald baz dersleri tekrar eder.

(4) renciler daha nce alarak baarl olduklar dersleri not ykseltmek amacyla tekrar alabilirler. Bu derslerde nceki baar notu ne olursa olsun son baar notu geerlidir.

(5) Tekrar alnan derslerin baar notu, kronolojik transkriptte ders ald yaryla ilenir ve o yaryln dnem not ortalamas hesabnda dikkate alnr.

Yksek onur ve onur rencileri

MADDE 43 (1) Her yaryl sonunda, o yaryln btn derslerini baarm olup YANOsu 3.00-3.49 arasnda olan renciler onur listesinde, 3.50-4.00 arasnda olan renciler ise yksek onur listesinde yer alr.

(2) Lisans veya n lisans retiminin sonunda genel arlkl not ortalamas, onur veya yksek onur belgesi alabilecek durumda olan rencilerin diploma ekine onur veya yksek onur rencisi olduu yazlr.

ALTINCI BLM

Kayt Silme, Kayt Dondurma, Baar Durum Belgesi, Diploma Verilmesi

Kayt silme

MADDE 44 (1) Kayt silmeye ilikin esaslar unlardr:

a) Kayt sildirme talebi yazl olarak renci ileri birimine yaplr.

b) Kayt silen renciler, gemie ve iinde bulunulan yaryla ilikin mali ykmllklerini yerine getirmek zorundadr.

c) Kayt sildirme mracaat, mali ykmlln yerine getirilmi olmas kouluyla bizzat rencinin kendisi veya rencinin belirledii vekilleri tarafndan yazl olarak yaplr.

Kayt dondurma

MADDE 45 (1) rencinin, ilgili ynetim kurulunca kabul edilen geerli bir nedeni olmas durumunda kayd dondurulabilir. Kayt dondurmaya ilikin esaslar unlardr:

a) Hastalk, tabii afetler, yurtd renim, askerlik tecilinin kaldrlarak askere alnma gibi nceden bilinmeyen nedenlerle ve rencinin istei zerine ilgili ynetim kurulu karar ile renciye bir defada en ok iki yaryl izin verilebilir. Ancak, bu sre tm retim sresi iin lisansta drt yaryl, n lisansta iki yaryl aamaz.

b) renci kayt dondurma isteini yazl olarak ilgili dekanla/mdrle yapar.

c) Kayt dondurma talebinde bulunan renci, dilekesine kayt dondurma nedenine gre; salk raporu, askerlik belgesi, mlki amirden alnacak afet belgesi, yurtdnda renim greceine dair belgeleri ekler.

) lgili ynetim kurulu kararnda rencinin kesin kayt dondurma sresi belirtilir.

d) Kayt donduran renci, bu sre iinde renim faaliyetlerine katlamaz, dneminin ara snav ve yaryl sonu snavlarna giremez.

e) Kayt dondurmay gerekli klan zorlayc bir sebebin yaryl iinde meydana gelmesi halinde renci, o yaryln bandan itibaren kaydn dondurmu saylr.

f) Kayt dondurma isteinde bulunan renci mali ykmllklerini yerine getirmek zorundadr. Mali ykmllkler ile ilgili esaslar Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

g) Kayt dondurulan sre retim sresinden saylmaz.

Baar durum belgesi

MADDE 46 (1) rencinin eitim-retim sresinde alm olduu derslerin baar durumu, rencinin baar durum belgesine (transkriptine) yaryl esasna gre ilenir.

(2) rencinin ders baar durumunun dzenlenmesi, kayda alnmas, gncellenmesi ve gvenli bir ekilde muhafaza edilmesinden renci ileri birimi sorumludur.

(3) Mezuniyet aamasnda; her renci iin, rencinin baarm olduu derslerinin baar durumunun retim planndaki yarylna ilendii ve arlkl not ortalamasnn mezuniyet notunu karlar ekle getirildii mezuniyet transkripti dzenlenir.

(4) Mezun olan her renciye, diplomasna ek olarak, YKn belirledii esaslara gre ve rencinin alm olduu derslerin baar durumunu AKTS karlklar ile birlikte belirten Trke ve ngilizce olarak dzenlenmi diploma eki verilir.

Diploma verilme artlar

MADDE 47 (1) Kaytl olduu programn retim planndaki btn dersleri, mezuniyet tezi ve stajn baar ile tamamlam ve genel arlkl not ortalamas 4.00 zerinden en az 2.00 olan baarl renci diploma almaya hak kazanr.

(2) Mezuniyet tezini tamamlayamam veya baarsz olmu renci mezun olamaz.

(3) Her yaryl sonunda, baar notlarnn ilann takip eden be i gn iinde, mezuniyet aamasndaki rencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak renci ileri birimi tarafndan ilgili dekanla/mdrle sunulur.

(4) rencinin mezuniyetine ilgili ynetim kurulu karar verir.

(5) Mezuniyet tarihi, ilgili ynetim kurulunun mezuniyete karar verdii tarihtir.

(6) Ynetim kurulunun mezuniyet kararnn renci ileri birimine bildirilmesini takiben renciye diplomas verilir.

(7) Diploma, rencinin bizzat kendisine teslim edilir, diploma teslim edilirken renciye yemin ettirilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda rencinin birinci derece yaknlar arasndan belirledii vekillerine de verilebilir.

(8) Diploma tarihi, diplomann dzenlendii tarihtir.

(9) rencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararnn renci ileri birimine bildirildii gn, diploma hazrlanncaya kadar geici mezuniyet belgesi hazrlanr ve renciye verilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 48 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

(2) lgili ynetim kurulu ayn zamanda disiplin kurulu sfatyla grev yapar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 49 (1) Her trl tebligat, rencinin kayt ilemi srasnda bildirdii adrese, kargo veya PTT aracl ile iadeli taahhtl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr.

(2) Kayt esnasnda adreslerini yanl veya eksik olarak bildiren renciler ile adres deiikliini renci ileri birimine yazl olarak bildirmeyen rencilerin, kaytlarndaki mevcut adreslerine yaplan tebligatlar geerlidir.

(3) nternet sitesinden veya ilan panolarndan yaplan duyuru ve ilanlar tebligat nitelii tar.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 51 (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayl Resm Gazetede yaymlanan skdar niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini skdar niversitesi Rektr yrtr.