25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES UYKU BOZUKLUKLARI TANI,
TEDAV
UYGULAMA VE ARATIRMA
MERKEZ
YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sleyman Demirel niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Sleyman Demirel Uyku Bozukluklar Tan, Tedavi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sleyman Demirel niversitesi Uyku Bozukluklar Tan, Tedavi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Sleyman Demirel niversitesi Uyku Bozukluklar Tan, Tedavi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Sleyman Demirel niversitesi Rektrn,

d) niversite: Sleyman Demirel niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili Faklte, Blm ve Anabilim dallarnn ve ilgili dier kamu ve zel kurulularn ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda uyku tbb ile ilgili her alanda bilimsel aratrma ve uygulamalar yapmak, eitim faaliyetlerinde bulunmak, tan ve tedavi hizmetlerinin gelitirilmesine araclk etmek ve uyku tbbnn toplum sal ile ilgili konularnda ulusal ve uluslararas salk politikalarn belirlemek zere almaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda, uyku tbb ile ilgili her konuda temel ve uygulamal aratrma ve inceleme yapmak, yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek.

b) Uyku tbbndaki gelimeleri temel alan ulusal ve uluslararas dzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler dzenlemek, bilimsel dergi karmak.

c) Uyku tbb konusunda temel ve uygulamal aratrma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla iletiim a oluturmak.

) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnn almalarna katkda bulunmak, ortak projelerin gelitirilmesine imkan salamak, ihtiya veya talep halinde; inceleme ve aratrmalar yapmak, projeler hazrlamak, eitim programlar dzenlemek, bilimsel danmanlk hizmeti vermek, veri bankacl ve benzeri hizmetleri vermek.

d) Uyku tbb ile ilgili ulusal salk politikasnn oluturulmasna katkda bulunmak, lisans ve lisansst eitimleri oluturmak ve gelitirmek.

e) Merkezce yrtlecek klinik almalar, hasta takibi ve bilimsel etkinlikler yapmak ve ulusal ve uluslararas dzeyde Trkiyeyi temsil edecek referans merkezi olmak.

f) Uyku tbb kapsamnda yer alan hastalklarn hasta, aile ve toplum zerinde meydana getirdii sosyal ve ekonomik sorunlar belirlemek, zme ynelik projeler gelitirmek ve sonularn ortaya koymak.

g) Uyku ve hastalklar konusunda toplumun aydnlatlmas, hasta ve hasta yaknlarnn bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla, srekli eitim programlar dzenlemek, kitap, dergi ve bror basmlar yapmak, yazl ve grsel yayn organlarnda programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulatrlmasn salamak.

) Disiplinleraras bir yaklam ile uyku hastalklarnn tan ve tedavisinde uyulmas gereken kurallarn belirlenmesi ve yeni tan ve tedavi yntemlerinin gelitirilmesi ve yaygnlatrlmasnda nclk etmek.

h) Uyku bozukluklar alannda yaplacak her trl yayn tevik etmek; ayrca kaynak yaynlar ieren bir ktphane kurulmas iin her trl yatrmda bulunmak.

) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

i) Merkezin kurulu amacna, 2547 sayl Kanunda ngrlen ama ve ilkelere uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili uyku hastalklar konusunda bilimsel almalar olan Tp Fakltesi retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr, yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere niversitede grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmclarnn grevleri Merkez Mdrnn grev sresi bittiinde kendiliinden sona erer.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek, Ynetim Kurulunca alnan kararlar uygulamak.

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

c) Merkezin verimli almasn ve ilgili birimler arasndaki koordinasyonu salamak.

) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planlar ile ilgili her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

d) Merkezin plan dahilinde yapaca bilimsel almalar bata olmak zere her trl alma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, alma gruplar oluturmak, alma ve faaliyetleri ynlendirmek.

e) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri, resmi ve zel kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak amaca uygun n almalar yapmak ve ortak projeler gelitirmek.

f) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunun toplant gndemlerini belirlemek, Merkezin hazrlad aratrma, uygulama ve alma plan ve projelerini deerlendirilmek zere Danma Kuruluna sunmak.

g) Gerektiinde Danma Kurulunun toplanma nerisini Ynetim Kuruluna sunmak ve Danma Kurulu toplantlarna ilgilileri davet etmek.

) Merkezde grev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacn belirlemek ve grevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; niversite dndaki her trl resmi veya zel kurum ve kurululardan ihtiya duyulan alan ile ilgili uzman, salk, eitim, idari ve teknik personelin grevlendirilmesi iin Rektrle teklifte bulunmak.

h) Merkezde grevli veya grevlendirilecek personelin hizmet ii eitim amac ile yurt ii ve yurt dnda grevlendirilmesini Rektrle teklif etmek.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki mdr yardmcs ile mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen, niversite Tp Fakltesi veya Di Hekimlii Fakltesi retim yesi veya retim elemanlar arasndan drt kii olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ylda en az bir kez ve gerektiinde Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(3) Ynetim Kurulu toplantlarna kez st ste mazeret belirtmeden katlmayan yenin grevi grevlendirildii usulle sonlandrlr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin her trl almalar ile ilgili ksa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarn grmek ve karara balamak ve uygulanmasn salamak.

b) Mdr tarafndan hazrlanan konularda; ilgili tm kurum ve kurulularla ibirliine ynelik n almalar ve ortak proje nerilerini deerlendirerek karara balamak, onay gerektirenleri Rektre sunmak.

c) Danma Kurulunun toplanmasna karar vermek.

) Danma Kurulundan gelecek nerileri deerlendirmek.

d) Yllk faaliyet raporlarn grerek Rektre sunmak.

e) Merkeze bal birim ve iletmelerin alma usul ve esaslarn belirleyen dzenlemeleri hazrlamak ve Rektrle sunmak.

f) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

g) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

h) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli, niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kamu ve zel kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen be yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma gruplar

MADDE 13 (1) Merkez bnyesinde gerekletirilecek faaliyetlerin daha etkin ekilde yrtlmesini salamak ve verimlilii arttrmak maksad ile alma gruplar oluturulabilir. Bu gruplarn bakan ve yeleri geici veya srekli olarak Mdrn nerisi ile Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Ynetim Kurulu alma gruplarnn faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu dzenletebilir.

(2) Merkezin alma gruplar aadaki konularda oluturulur:

a) Uyku fizyolojisi ve farmakolojisi

b) Uyku bozukluklar

c) Uyku ve solunum sistemi

) Uyku ve endokrin

d) Uyku ve kardiyovaskler

e) Uyku ve di hekimlii

f) Uyku ve nroloji

g) Uyku ve KBB

) Uyku ve deneysel yntemler

h) AR-GE.

Merkez demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamna alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Dner sermaye

MADDE 16 (1) Merkezin dner sermaye kapsamndaki hizmetlerde, 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Dner Sermaye letmesi Ynetmelii ve ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.