25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Necmettin Erbakan niversitesinden:

NECMETTN ERBAKAN NVERSTES YABANCI DLLER

YKSEKOKULU YABANCI DL RETM VE YABANCI

DLLE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Necmettin Erbakan niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunda yrtlecek olan yabanc dil hazrlk eitim-retimi ve zorunlu ortak yabanc dil dersleri ile snavlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Necmettin Erbakan niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunda yrtlecek olan yabanc dil hazrlk eitim-retimi ve ortak zorunlu yabanc dil dersleri ile snavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ara Snav: rencilerin snf ii almalarla edindikleri bilgi ve becerileri lmek iin ve ylsonu yeterlilik snavna hazrlk amacyla yaplan snav,

b) Hazrlk Snf: Necmettin Erbakan niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snfn,

c) Mdr: Yabanc Diller Yksekokulu Mdrn,

) Mdrlk: Yabanc Diller Yksekokulu Mdrln,

d) Rektr: Necmettin Erbakan niversitesi Rektrn,

e) Senato: Necmettin Erbakan niversitesi Senatosunu,

f) Seviye Tespit Snav: rencinin hazrlk snf eitimine hangi dzeyden devam edeceini belirleyen snav,

g) niversite: Necmettin Erbakan niversitesini,

) Yabanc Diller Yksekokulu (YDYO): Necmettin Erbakan niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu,

h) Yksekokul Ynetim Kurulu: Yabanc Diller Yksekokulu Ynetim Kurulunu,

) Yksekokul Kurulu: Yabanc Diller Yksekokulu Kurulunu,

i) Yeterlilik Snav: rencinin diploma program iin istenen yabanc dil yeterliliine sahip olup olmadn len dil snavn,

j) YDYO: Yabanc Diller Yksekokulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Yabanc Dil Hazrlk retimi ve Snavlar

Yabanc dil retiminin amac

MADDE 5 (1) Yabanc dil retiminin amac, rencileri n lisans, lisans, yksek lisans ve doktora programlarndan mezun olduklarnda ald yabanc dilin temel kurallarn renmi, yabanc dil kelime daarcn gelitirmi, yabanc dilde okuduunu ve duyduunu anlayabilme ve kendisini szl ve yazl olarak ifade edebilme kabiliyetini kazanm duruma getirmeyi salamaktr.

Hazrlk snf eitim-retiminin yrtlmesi

MADDE 6 (1) Yabanc dil hazrlk snflarnda eitim-retim, Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yrtlr.

Kayt

MADDE 7 (1) rencilerin zorunlu hazrlk snfna kayt ilemleri, niversiteye ilk kayt srasnda kendi fakltesi/yksekokulu tarafndan yaplr. Ancak, YDYO tarafndan yaplan yeterlik snavnda veya 11 inci maddenin onuncu fkrasnda belirtilen merkezi veya uluslararas snavlardan birinde baarl olan renciler, dorudan kendi blmlerine/programlarna kayt olmaya hak kazanr.

Akademik takvim

MADDE 8 (1) Yabanc Diller Yksekokulunda yabanc dil hazrlk snf retim takvimi Yabanc Diller Yksekokulu Kurulu nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

Eitim sresi

MADDE 9 (1) Yabanc dil hazrlk programlarnn eitim-retim sresi, her bir yabanc dil hazrlk program iin iki yaryldr. Hazrlk snfna bir yl devam edip baarsz olan renciler iin eitim sresi ilave bir yl daha uzatlabilir. Hazrlk snfnda geirilen sre, rencinin n lisans, lisans veya lisansst renim programlarnda grmekle ykml olduu derslere ilikin kredi saatleri bakmndan dikkate alnmaz.

(2) Hazrlk snfna devam edecek renciler her yaryl banda niversitenin belirleyecei esaslara gre kaytlarn yenilemek zorundadrlar.

(3) Yabanc dil hazrlk snfna devam edip ylsonunda baarl olan renciler, n lisans, lisans veya lisansst retim programlarna devam etmeye hak kazanrlar.

Snavlar ve snav uygulamalarna ilikin esaslar

MADDE 10 (1) Yabanc dil hazrlk programnda; yeterlik snav, final snav, ara snavlar, mazeret snav, yoklama snavlar ve btnleme snav uygulanr.

(2) Yabanc dil hazrlk eitimi ile ilgili snavlar unlardr:

a) Yeterlik snav; gz yaryl banda, yabanc dil hazrlk program akademik takviminde nceden belirtilen tarihte yaplr. Yeterlik snavnda baar notu 100 zerinden en az 70tir. Gz yaryl bandaki bu snav, hazrlk snfnda rencilerin hangi seviyede eitim-retim greceklerini belirlemek amacyla seviye tespit snav olarak da kullanlabilir ya da ayr bir seviye tespit snav yaplabilir. Bu snava;

1) niversitenin zorunlu hazrlk snf bulunan blmlerine/programlarna yeni kayt yaptran,

2) Hazrlk snfnn ilk yl veya tekrar yl sonunda baarsz ya da devamsz olan,

3) Hazrlk snf sresi ierisinde kayt donduran,

4) Hazrlk snfnda devam artn salam, ancak baarl olamadan kendi blmne/programna devam eden,

5) Yurt dnda veya yurt iinde yabanc dil hazrlk snf olmayan baka bir yksekretim kurumundan niversitenin zorunlu yabanc dil hazrlk snf olan blm/programlarna yatay gei yapmak isteyen,

renciler girebilir.

b) Final snav; ylda bir kez, eitim-retim yl sonunda, yabanc dil hazrlk program akademik takviminde nceden belirtilen tarihte yaplan snavdr. rencinin, bahar yaryl sonunda yaplan bu snava girme hakkn elde edebilmesi iin, 14 nc maddede belirtilen devam zorunluluunu yerine getirebilmesi ve yl ii baar notunun en az 40 puan olmas gerekir. Devam zorunluluunu yerine getiremeyen ve baarsz olan ya da yl ii baar notu 40 puann altnda olan renciler, sadece gz yaryl banda yaplan yabanc dil yeterlik snavna girebilirler.

c) Ara snavlar; hazrlk eitimi sresince her yaryl iinde iki kez yaplr. Yabanc dil hazrlk program akademik takviminde nceden belirtilen tarihte yaplan snavlardr.

) Mazeret snav; hakl ve geerli nedenlerle herhangi bir ara snava katlamayan ve mazeretleri Yksekokul Ynetim Kurulunca kabul edilen renciler iin mazeret snav yaplr.

d) Yoklama snavlar; ksa ve uzun yoklama snavlar olmak zere iki eittir. Bir ylda ka sayda yoklama snav yaplaca ve snavn esaslar, her eitim-retim yl banda Mdrlk tarafndan belirlenir ve retim elemanlar vastas ile rencilere duyurulur.

e) Btnleme snav; ylda bir kez, yabanc dil hazrlk program akademik takviminde nceden belirtilen tarihte yaplan snavdr. Hazrlk Program final snavna girme hakk elde edenlerden yani devam artn yerine getirmi ve yl ii baar notu 100 zerinden 40 ve zerini alm renciler final snavnda baarsz olanlar ile snava girme artlarn saladklar halde snava giremeyen renciler salk raporu ya da geerli mazereti olanlar btnlemeye girebilir.

(3) Yoklama snavlar, yeterlik ve final snavlar iin mazeret snav dzenlenmez.

Baar, deerlendirme ve muafiyet

MADDE 11 (1) Derslerin belirli bir yabanc dil veya zorunlu ve semeli derslere ilikin kredi saatlerinin asgari yzde otuzluk ksmnn bir yabanc dille eitim-retimin yapld faklte/blm/anabilim dal/programlar iin zorunlu yabanc dil snf: Hazrlk snfnn ikinci yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olamayan renci, ilave iki yaryl daha hazrlk snfna devam ederek ya da yabanc dil bilgisini kendi imknlaryla gelitirerek, yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olduu takdirde, girmeye hak kazand yabanc dille verilen n lisans, lisans veya lisansst retim programna devam edebilir.

(2) Bu hazrlk snfna kayt yaptran rencinin yabanc dil hazrlk snfna devam etmesine ramen ikinci yaryl sonunda yaplan final snavnda baarl olamamas halinde, talebi zerine renci, niversitede retim dili Trke olan edeer bir programa, edeer bir programn bulunmamas halinde, yakn programlardan birine ya da lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan, baka bir niversiteye, yerletirilir. Ancak bunun iin, kayt yaptrd yl itibariyle, rencinin niversiteye giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puanndan dk olmamas gerekir.

(3) retim dili genel olarak Trke olmakla birlikte baz semeli derslerin yabanc dille okutulduu blm/anabilimdal/programlarn zorunlu yabanc dil hazrlk snf: renciler, bu hazrlk snfnn ikinci yaryl sonunda veya istee bal olarak devam ettikleri takdirde drdnc yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olamasalar bile, n lisans, lisans veya lisansst programlara devam edebilirler. Ancak bu renciler, ksmen veya tamamen yabanc dille okutulanlarn dnda, sadece Trke olarak verilen semeli dersleri alabilirler.

(4) renim alan yabanc dil olan renciler renim grecekleri yabanc dil hazrlk snfnn ikinci yaryl sonunda baarl olamadklar takdirde beklemeli renci statsnde saylrlar ve blmlerindeki/programlarndaki renimlerine devam edemezler. Bu renciler ilave iki yaryl daha hazrlk snfna devam ederek ya da yabanc dil bilgisini kendi imknlaryla gelitirerek, yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olduu takdirde, girmeye hak kazand yabanc dille verilen n lisans, lisans veya lisansst retim programna devam edebilir. Bu rencilere, takip eden yllarda yaplacak olan yeterlik snavlarna girme hakk verilir. lgili rencilerin snava katlmak iin, ilan edilen tarihlerde yabanc dil hazrlk eitimi aldklar birime bavurmalar gerekir.

(5) Hazrlk snfnda renci baars; final snav ve yl ii baar notlarna gre belirlenir. Bu balamda, yl iinde yaplan ara snavlar, yoklama snavlar ve rencinin derse devam, katlm, dev ve proje hazrlamadaki gayreti ve baar dzeyi gibi snf ii deerlendirme notlar ve final snav esas alnr. Bu snavlar ve deerlendirmeler sonucu; ald not toplamnn % 50si ile final snav sonucu ald notun % 50sinin toplam 70 olan renciler baarl kabul edilir. renci baar puannn hesaplanmasndaki iki temel yntem ve arlklar aadaki ekildedir:

a) Yl i Baar Notu %50,

b) Final Snav %50.

(6) Yl ii baar notunun hesaplanmasnda yl iinde yaplan snavlarn arlklar aadaki gibidir:

a) Ara snavlar %80,

b) Yoklama snavlar %15,

c) Snf ii deerlendirme %5.

(7) Yl ii not ortalamas 100 zerinden 39 ve altnda olan hazrlk snf rencisi final ve btnleme snavlarna giremez.

(8) Final snavnda uygulanan baar artlar btnleme snavnda da aynen uygulanmaktadr ve btnleme snav notunun genel baar notuna etki oran ile final snav notunun genel baar notuna etki oran ayndr. Bu balamda, genel baar notu, yl ii baar not ortalamasnn %50si ile final snav veya btnleme snav notunun %50si toplanarak hesaplanr.

(9) Yabanc dil hazrlk snfndan;

a) Yeterlilik snavnda baarl olanlar,

b) En az son ylnda, retim dili olarak belirlenen yabanc dilin anadili olarak konuulduu bir lkede, o lke vatandalarnn devam ettii ortaretim, lisans, yksek lisans kurumlarnda eitim grp, renimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Yurt dnda veya yurt iinde yabanc dil hazrlk snf olan baka bir yksekretim kurumundan niversitenin yabanc dil hazrlk snf olan blm/programlarna yatay gei yapan renciler,

) Senatoca edeerlilii kabul edilen merkezi ve uluslararas snavlardan son yl ierisinde yine Senatoca belirlenen puan alanlar,

muaf saylrlar.

(10) Senatoca edeerlii kabul edilen snavlar ve alnmas gereken asgari puanlar aadaki tablolarda belirtilmitir.

Yabanc Dil Hazrlk Yeterlik Snav, Merkezi Yurtii-Yurtd Yabanc Dil (ngilizce) Snavlar Edeerlik izelgesi*

NEU

YDYO Yeterlik Snav

KPDS

DS

CBT

Computer

Based TOEFL

IBT

Internet

Based TOEFL

PBT

Paper

Based TOEFL

IELTS** International English Language Testing System

FCE

First Certificate in English

CAE Certificate in Advanced English

CPE Certificate of Proficiency in English

 

70

 

60

198

72

531

5

C

C

C

* Bu tabloda bulunmayan ancak Yksekretim Kurulu tarafndan edeerlilikleri kabul edilen snavlar iin, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen edeerlilik izelgeleri esas alnr.

** IELTS toplam snav sonucudur.

 

Yabanc Dil Hazrlk Yeterlik Snav, Merkezi Yurtii-Yurtd Yabanc Dil (Almanca) Snavlar Edeerlik izelgesi*

NEU

YDYO Yeterlik Snav

KPDS

DS

ZMP

Zentrale

Mittelstufen-prfung

ZOP

Zentrale

Oberstufen-prfung

ZD

Zertifikat Deutsch

B1

KDS

Kleines

Deutsches

Sprach-

diplom

 

GDS

Grosses

Deutsches

Sprachdiplom

 

ZertifikatDeutsch

Telc

Deutsch

B1

 

70

 

60

60

60

70

60

60

70

* Bu tabloda bulunmayan ancak Yksekretim Kurulu tarafndan edeerlilikleri kabul edilen snavlar iin, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen edeerlilik izelgeleri esas alnr.

Mazeret snavlar

MADDE 12 (1) rencilerin mazeretleri nedeniyle ara snavlara katlmamas durumunda mazeretli saylmasna Senato tarafndan belirlenen esaslara gre Yabanc Diller Yksekokulunca karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret snav hakk tannan renciler snav haklarn Yabanc Diller Yksekokulunca belirlenen gn, yer ve saatte kullanr.

(2) Mazeretlere ilikin bavurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen gn ierisinde yazl olarak Yabanc Diller Yksekokulu Mdrlne yaplr. Bu sre getikten sonra yaplan mazeret bavurular hakknda ilem yaplmaz.

Snav sonularna itiraz

MADDE 13 (1) Snav notlarnda maddi hatalar dnda deiiklik yaplmaz. Snav notuna itirazlar notlarn duyurulmasn izleyen yedi i gn ierisinde Yksekokul Mdrlne yazl olarak yaplr. Herhangi bir maddi hata ile ilgili itiraz ilgili retim elemannn da gr alndktan sonra Ynetim Kurulunca incelenir ve karara balanr.

Devam zorunluluu

MADDE 14 (1) Yabanc dil hazrlk snfnda derslere devam zorunludur. renciler, bulunduklar snfn derslerinin %80ine devam etmekle ykmldr. Devamszlk snrn aan renciler, Yabanc Diller Yksekokulunca final snavndan nce ilan edilir. Devam koulunu yerine getirmeyen hazrlk snf rencileri, ylsonunda yaplacak final ve btnleme snavlarna giremez, gz yaryl banda yaplacak olan yeterlik snavna girebilir. Bu snavda baarsz olunmas durumunda bu Ynetmeliin 11 inci maddesinde belirtilen baar ve deerlendirmeye ilikin hkmler uygulanr.

(2) Hazrlk snfn tekrar eden renciler, tekrar ylnda da derslere %80 orannda devam etmek zorundadr.

(3) rencilerin alacaklar salk raporlar, derse devam srelerinin hesaplanmasnda hibir surette dikkate alnmaz.

NC BLM

Ortak Zorunlu Yabanc Dil Derslerine likin Esaslar

Ortak zorunlu yabanc dil dersleri

MADDE 15 (1) Ortak zorunlu yabanc dil dersleri; niversiteye kayt yaptran rencilerin, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince, birinci ve ikinci yarylda almak zorunda olduklar yabanc dil I ve II dersleridir.

Ortak zorunlu yabanc dil dersinden muafiyet

MADDE 16 (1) Her yl gz yaryl banda, akademik takvimde belirlenen tarihte YDYO tarafndan ortak zorunlu yabanc dil muafiyet snav yaplr. Bu snavdan 60 ve st not alan renciler, ortak zorunlu yabanc dil I ve II derslerinden muaf olur.

(2) Zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan blm/programlarda yaplan yabanc dil hazrlk snf muafiyet snavnda baarl olan veya yabanc dil hazrlk snfn baar ile tamamlayan renciler, ders programlarnda bulunan ortak zorunlu yabanc dil derslerinden de muaf saylrlar.

(3) Ortak zorunlu yabanc dil muafiyet snavndan 60 ve st not alan rencilerin notu, 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayl Resm Gazetede yaymlanan Necmettin Erbakan niversitesi retim ve Snav Ynetmeliine gre not olarak ilenir.

(4) Ortak zorunlu yabanc dil muafiyet snavlarna hazrlk snf rencileri de not ykseltmek amacyla girebilir.

(5) Daha nce bir baka yksekretim kurumunda bu dersleri alm ve baarl olmu renciler de ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muaf saylr.

(6) rencinin, ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muafiyetine ilikin kararlar, kendi faklte/yksekokul ynetim kurulu tarafndan verilir.

(7) Ortak zorunlu yabanc dil derslerinden snava girip muaf olmak isteyen rencilerin dileke ile sresi iinde Yksekokul Mdrlne bavurmalar gerekir.

Ortak zorunlu yabanc dil derslerinin verilmesi

MADDE 17 (1) Ortak zorunlu yabanc dil derslerini verecek retim elemanlar Mdrlke grevlendirilir.

(2) Derslerin yrtlmesinden, faklte dekanlklar/yksekokul mdrlkleri sorumludur.

Ortak zorunlu yabanc dil derslerinin snavlar

MADDE 18 (1) Ara ve genel snavlar, ilgili retim eleman tarafndan mfredata uygun olarak, akademik takvimde ngrlen tarihlerde yaplr.

Baar durumu

MADDE 19 (1) Baar durumu, Necmettin Erbakan niversitesi retim ve Snav Ynetmelii esaslarna gre belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Necmettin Erbakan niversitesi retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik, 2012-2013 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Necmettin Erbakan niversitesi Rektr yrtr.