25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

KTO Karatay niversitesinden:

KTO KARATAY NVERSTES LDERLK VE GRMCLK

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; KTO Karatay niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan KTO Karatay niversitesi Liderlik ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; KTO Karatay niversitesi Liderlik ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: KTO Karatay niversitesi Liderlik ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyet: KTO Karatay niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: KTO Karatay niversitesi Rektrn,

e) niversite: KTO Karatay niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; blgesel, ulusal ve uluslararas dzeyde refah ve kalknmaya katkda bulunmak zere niversite, kamu kesimi ve i dnyasnn ibirliini gelitirerek, taraflarn liderlik, ynetiim, yenilikilik ve giriimcilik alanlarnda bilgi birikimlerini artrmak; yeniliki fikirlerini hayata geirebilmelerine yardmc olacak mekanizmalar kurmak veya kurdurmak; organizasyonlar dzenlemek, eitim, rehberlik, koluk ve danmanlk hizmetleri sunmak; kuluka merkezi oluturmak; aratrma almalar yapmak, raporlar ve strateji belgeleri hazrlamak ve bunlar yaynlamak; i dnyas temsilcileri ve bireylerde liderlik, ynetiim, yenilikilik ve giriimcilik vasflarnn gelitirilmesi ve bu ynde yeteneklerinin zenginletirilmesine ynelik niversite iinde ve dnda faaliyetler dzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu ve zel sektrde ihtiya duyulan kaliteli liderlerin ve giriimcilerin yetitirilebilmesi ve ynetsel sisteme kazandrlabilmesi, yneticilerin, alanlarn, rencilerin ve dier kiilerin liderlik, ynetiim, yenilikilik ve giriimcilik vasflarnn artrlmas ve ynetim srelerinin iyiletirilmesi iin faaliyetlerde bulunmak.

b) ada gelimeler, uygulamalar ve bilimsel yntemler nda eitim, uygulama, bilimsel aratrma yapma olana sunmak ve bu yolla kurumsal lekte liderlik ve ynetsel kapasiteler ile giriimcilik becerilerinin gelimesine katk salamak.

c) Ynetim, liderlik, karar verme, gdleme, rgtsel deiimin ynetimi, hzl deiim dnemlerinde karar verme ve liderlik, toplam kalite, takm almas yapma, yenilikilik ve giriimcilik ve benzeri konularda yaanan gncel gelimeleri kuramsal olarak ve uygulama asndan inceleyerek, bireysel ve kurumsal liderlii ve giriimcilii gelitirmek iin almalar gerekletirmek.

) Liderlik ve ynetim sreleri ile ilgili kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnn almalarna katkda bulunmak, ibirlii yapmak, koluk, danmanlk ve veri salamak.

d) Liderlik, koluk, ynetiim, yenilikilik ve giriimcilik konularnda ulusal ve uluslararas dzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sertifika programlar, aratrma, inceleme ve projeler yapmak, yaptrmak ve bu gibi almalara katlmak.

e) Yeni ve yeniliki i fikirlerinin olumasnda destekleyici ve bunlarn hayata geirilmesinde nc grevi grmek.

f) Giriimcilere; liderlik, ynetiim, koluk, yenilikilik, giriimcilik, i fikri, pazar aratrmas, fizibilite ettleri, teknik analizler, rn tasarm, aratrma ve gelitirme (AR-GE) ve mhendislik desteklerinin saland bir kuluka merkezi grevini icra etmek.

g) Kamu ve zel kesimdeki st ve orta dzey yneticilerle potansiyel lider adaylarna ve potansiyel giriimcilere ulaarak gerekli koluk, eitim ve danmanlk faaliyetlerini yrtmek.

) Hali hazrda balam veya uygulanmakta olan yeniliki projelere ilikin i kapasitesi gelitirme, teknik, ekonomik, finansal adan deerlendirerek gerekli danmanlk desteini salamak.

h) niversitenin btn akademik birimlerinde renci ve retim yelerini hedef alan liderlik ve giriimcilik ile ilgili lisans ve lisansst dzeyde derslerin verilmesini salamak, sertifika programlarn tek bana veya dier merkez ve kurumlarla ortak olarak dzenlemek ve uygulamak.

) Yurtd lkelerdeki ortaretim ve yksekretim rencilerinin, i adam, brokrat ve yneticilerle bir araya gelecekleri liderlik, koluk ve ynetiim altaylar ve yaz okullar dzenlemek, dzenlenen faaliyetlere destek vermek, retim elemanlarnn ve rencilerin bu faaliyetlere katlmn salamak.

i) Uluslararas dzeyde, zel sektr ve sivil toplum kurulular ile ilikileri gelitirerek liderlik, koluk, yenilikilik ve giriimcilik alanlarnda tek bana veya ortak eitimler dzenlemek.

j) Konya ili, evre iller ve eitli lkelerdeki kaynak, retim, giriim potansiyelini analiz ederek hedef blgelerde bir yenilikilik ve giriimcilik kltr oluturmak ve giriimcilik hakknda toplumu bilinlendirerek giriimcilii zendirmek, bylece istihdam arttrarak toplumsal bara katkda bulunmak, parlak i fikirlerini ortaya karmak adna yarmalar dzenlemek, i fikirlerini alabilecek ve deerlendirecek mekanizmalar ve internet portal oluturmak.

k) Ulusal, uluslararas dzeyde giriimcilik ve yeniliki i fikirlerinin hayata geirilmesi ve liderlik ile ilgili seminer, kongre veya konferans dzenlemek; liderlik, yenilikilik ve giriimcilikle ilgili dzenlenen eitimlere, seminerlere, konferanslara, kongrelere ve yarmalara rencilerin ve retim elemanlarnn katlmnn salanmasn tevik etmek.

l) Mesleki yatrmclk ve risk sermayesi gibi kavramlarn tantlmas ve yaygnlatrlmas amacyla sermayedarlara mevcut potansiyel hakknda bilgilendirme yapmak, Konya blgesindeki mesleki yatrmclar ve risk sermayedarlarn bir araya getirecek ve beraber yatrm yapabilecekleri toplantlar ve mekanizmalar organize etmek.

m) Uluslararas dzeyde, zel sektr ve sivil toplum kurulular ile ilikileri gelitirerek liderlik, koluk, ynetiim, yenilikilik ve giriimcilik alanlarnda ortak etkinlikler dzenlemek veya bu kurumlar ile ibirlii iinde tek bana veya mtereken projelere katlmak, projeler hazrlamak ve yrtmek.

n) Baarl liderlerin, giriimcilerin ve i modellerinin rnek alnmas ve potansiyel lider ve giriimcilere rehber olmas amacyla eitli platformlarda bunlarn bir araya gelmesini salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Birimleri, alma Gruplar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim yeleri ile gerekli grld takdirde niversite iinden veya dndan giriimcilik konusunda deneyimli kiiler arasndan Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyetin onay ile yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr, yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdrn alt aydan daha fazla bir sreyle mazeretsiz olarak grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer.

(3) Mdr, almalarnda yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar.

(4) Mdr grev banda olmad zaman mdr yardmclarndan birisi yerine vekalet eder. Mdr yardmclarnn da bulunmad hallerde, Ynetim Kurulu yeleri kdem srasna gre Mdrle vekalet eder. Vekalet alt aydan fazla olursa yeni bir Mdr grevlendirilir.

(5) Mdrn grev sresi bittiinde veya grevinden ayrldnda, yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi oluturmak, bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

) Merkezde yrtlen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve deerlendirme ilerini ynetmek, yrtmek.

d) Faaliyet raporlar hazrlamak.

e) Yaplan almalar hakknda Ynetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) almalar ile ilgili yllk raporlar Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn ve Merkezin alma alanlar ile ilgili olarak niversitede tam gn alan retim elemanlar veya istekleri halinde niversite dndan, liderlik ve giriimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kiiler arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur. Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az alt ayda bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdr, Ynetim Kurulu Bakan olarak grev yapar.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdrn ars zerine her alt ayda bir olaan, gerekli hallerde olaanst toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gzden geirmek ve Merkezin almas ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

c) Merkezin amalar dorultusundaki faaliyetlere ve projelere destek salamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi ile niversite iinden veya istekleri halinde niversite dndan, liderlik ve giriimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kiiler arasndan Rektr tarafndan en az bir yl sreyle grevlendirilen yelerden oluur.

(2) Danma Kurulu yeleri, Ynetim Kurulu toplantlarna oy hakk olmadan katlr.

(3) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Ynetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Merkez birimleri ve grevleri

MADDE 13 (1) Merkez bnyesinde aadaki birimler faaliyet gsterir:

a) Liderlik ve Ynetiim Birimi.

b) Giriimcilik ve Yenilikilik Birimi.

c) Deiim Ynetimi Birimi.

(2) Birimler Merkezin amalar dorultusunda kendi alanlarna ilikin faaliyetleri yrtrler. Birimlerin faaliyetleri Mdr tarafndan belirlenen birim yneticileri tarafndan yrtlr.

alma gruplar ve grevleri

MADDE 14 (1) alma gruplar, Merkezin amalar dorultusunda projelere ynelik olarak Mdr tarafndan oluturulur. Farkl projeler iin farkl alma gruplar oluturulur. alma grup temsilcileri, niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlar veya ilgili sektrlerden Mdr tarafndan seilir ve en az bir yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi dolan alma grubu temsilcileri ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini KTO Karatay niversitesi Rektr yrtr.