25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

KTO Karatay niversitesinden:

KTO KARATAY NVERSTES KONYA, KARATAY VE SELUKLU

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; KTO Karatay niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan KTO Karatay niversitesi Konya, Karatay ve Seluklu Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; KTO Karatay niversitesi Konya, Karatay ve Seluklu Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: KTO Karatay niversitesi Konya, Karatay ve Seluklu Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyet: niversitenin Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: KTO Karatay niversitesi Rektrn,

e) niversite: KTO Karatay niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, Konya ilinin tarihi, kltrel, sosyal ve ekonomik birikiminin ortaya karlmas, Seluklu dneminin sosyal tarihi, kltrel ve ekonomik ynleriyle derinlemesine incelenmesi ve bu dneme damgasn vurmu Mevlana Celaleddin-i Rumi, Emir Celalettin Karatay gibi nemli ahsiyetlerin hayatlar, eserleri ve miraslarnn gnmz ve gelecek kuaklarna aktarlmasna ynelik faaliyetlerde bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Konya ilinin tarihi gemii, kltrel ve sosyal yaps ve deerleri ile ekonomik birikiminin ortaya karlmasna ynelik aratrmalar yapmak.

b) Seluklu dnemine ilikin sosyal, kltrel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya karlmas iin aratrma ve incelemeler yapmak.

c) Seluklu dneminin nemli ahsiyetlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi, Emir Celalettin Karatay ve dnemin dier nemli ahsiyetlerinin hayatlar ve eserlerinin daha iyi anlalmas ve gnmz ile gelecek nesillerine aktarlmasna katk salayacak almalar yapmak.

) Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili; ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, sempozyum, panel ve konferans gibi akademik etkinlikler yannda, bilimsel yayn yapmak; sergi, yarma ve benzeri etkinlikler dzenlemek, kurs ve seminerler organize etmek, dokmantasyon ve ariv birimi oluturmak, ktphane kurmak.

d) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve alma Birimleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim yeleri ile gerekli grld takdirde niversite iinden veya dndan giriimcilik konusunda deneyimli kiiler arasndan Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyetin onay ile yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr, yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdrn alt aydan daha fazla bir sreyle mazeretsiz olarak grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer.

(3) Mdr, almalarnda yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar.

(4) Mdr grev banda olmad zaman mdr yardmclarndan birisi yerine vekalet eder. Mdr yardmclarnn da bulunmad hallerde, Ynetim Kurulu yeleri kdem srasna gre Mdrle vekalet eder. Vekalet alt aydan fazla olursa yeni bir Mdr grevlendirilir.

(5) Mdrn grev sresi bittiinde veya grevinden ayrldnda, yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi oluturmak, bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

) Merkezde yrtlen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve deerlendirme ilerini ynetmek, yrtmek.

d) Faaliyet raporlar hazrlamak.

e) Yaplan almalar hakknda Ynetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) almalar ile ilgili yllk raporlar Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr varsa mdr yardmcs ile Mdrn teklif edecei ve Rektrn grevlendirecei ye ile toplam be yeden oluur. Merkezin mdr yardmcs olmamas halinde Ynetim Kurulunda ayn usulle bir ye daha grevlendirilir. Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr tarafndan sunulan ileri grr, karara balar.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Konya, Karatay ve Seluklu aratrmalarnda almalaryla bilinen kiiler arasndan Rektr tarafndan seilecek be kiiden oluur. Danma Kurulu istiari mahiyette karar alr. Danma Kurulunun bakan Rektr tarafndan seilir. Danma Kurulu ylda en az bir kez toplanr. Danma Kurulu Merkezin almalaryla ilgili Ynetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin, akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini KTO Karatay niversitesi Rektr yrtr.