25 Aralk 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28508

YNETMELK

Hasan Kalyoncu niversitesinden:

HASAN KALYONCU NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM

RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hasan Kalyoncu niversitesi nlisans ve Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmeliinin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) niversitede herhangi bir eitim programna kaytl olmayan kiiler niversitede alan derslere zel renci statsnde kaydolabilirler. zel renci bavurular ilgili faklte/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim kurulunca deerlendirilerek karara balanr. Bu renciler bir yarylda ilgili ynetim kurulu karar ile en ok drt ders alabilirler ve daha sonra niversiteye SYM veya zel yetenek snav ile kayt yaptrdklarnda ilgili faklte/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim kurulu karar ile baarl olduklar derslerden ald notlar geerli saylr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) renciler; niversiteye tekrar dnmek zere ilgili birimin dekanln/mdrln onay ile izinli saylabilir.

c) zin bavurular, gerekeli bir dileke ve belgelerle birlikte, ilgili dekanla/yksekokul/meslek yksekokulu mdrlne yaplr. Dekanln/mdrln onay ile kesinleen izin, niversitenin renci leri Mdrl tarafndan renciye ve ilgili dier makamlara bildirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) niversiteye ilk defa kayt yaptran renciler, kayt yaptrd retim ylnn banda, Rektrlke dzenlenen bir yabanc dil seviye tespit snavna tabi tutulurlar. Seviye tespit snavndan alnan puana gre, rencinin;

a) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince verilmesi zorunlu olan yabanc dil derslerinden muaf olup olmad,

b) Varsa yabanc dil hazrlk snfndan muaf olup olmad,

c) Yabanc dil hazrlk snfnda, hangi seviyeden renim grecei

belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Genel not ortalamas (GNO) 2.00dan az olan renciler tekrar edecekleri derslerin yan sra st yaryldan normal ders ykleri kadar yeni ders alabilirler. lgili ynetim kurulu karar ile baz derslerden muaf olan renciler de o yaryl alacaklar derslerin yan sra st yaryldan normal ders ykleri kadar yeni ders alabilirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renciler, devam oran %70ten az olmamak art ile derslere, ilgili faklte veya yksekokullarn belirledii ilkeler dorultusunda laboratuar ve uygulamalara devam etmek, yaryl/yl iinde her trl snava ve dersi veren retim elemannn ngrd dier almalara katlmakla ykmldrler. rencilerin devamlar ile ilgili kurallar retim eleman tarafndan ders retim planna konarak yaryl/ylbanda ilan edilir. rencilerin devam durumu, ilgili retim eleman tarafndan izlenir. Salk raporuyla belgelenmi salk sorunlar ve disiplin cezasyla uzaklatrma dhil, hangi gerekeyle olursa olsun, bir dersin devam ykmlln yerine getirmeyen renci, o dersten baarsz saylr. Bu renciler yaryl/ylsonu snavna giremezler ve yaryl/ylsonu notlar NA olarak deerlendirilir. Ayn kurallar dersler akmamak kaydyla yan dal ve ift anadal programlar iin de geerlidir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, nc fkras ise yrrlkten kaldrlmtr.

(2) niversiteden eitli nedenlerle burs alan rencilerin burslar hazrlk snf olan birimlerde be yl, hazrlk snf olmayan birimlerde drt yl devam eder. Bu sreler iinde mezun olamayan rencilerden o ylki renim creti alnr.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Hasan Kalyoncu niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/9/2012

28408